Zápis z jednání KK ÚOK srpen 2018

Zápis z mimořádné schůze KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců dne 12.8.2018

Jednání svolala a jednání předsedala: B. Belešová

Datum konání: 12.8.2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr v 17:00

Přítomni KK ÚOK CHMH: B. Belešová, L. Kovářová

Omluven: R. Machová

Program:

1) Zahájení, schválení programu

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Přehodnocení usnesení kárného opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat

4) Usnesení

Ad1) Zahájení, schválení programu

Schválen navržený program (2/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem byla zvolena Barbora Belešová, ověřovateli všichni přítomní členové KK ÚOK (2/0/0)

Ad 3) Přehodnocení usnesení kárného opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat Anety Raušové

KK ÚOK přehodnotilo na základě předaných podkladů a zápisů z jednotlivých jednání ÚOK týkajících se neplnění povinností posuzovatelky Anety Raušové.

4) Usnesení KK ÚOK

KK ÚOK se usnesla, že souhlasí s usnesením ÚOK a souhlasí s pozastavením posuzovatelské činnosti Anety Raušové k datu 12.8.2018.

Schváleno (2,0,0)

Zapsala: Barbora Belešová
Kontrola zápisu: všichni přítomní členové KK ÚOK CHMH

 
Zápis z jednání ÚOK srpen 2018

Veřejná část zápisu ze schůze ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců dne 11. 8. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 11.8.2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr v 16:00

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, J. Dobiášovský, P. Tejml

Omluven: M. Čacká, P. Koťátková

Hosté: A. Raušová, A. Prikrtová, L. Fuksová, D. Vítková, E. Bednárová, E. Levá,

Program:

1) Zahájení, schválení programu

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Kárné opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat

4) Usnesení

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválen navržený program a schválena přítomnost hostů (3/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem byl zvolen Jiří Dobiášovský ověřovateli všichni přítomní členové ÚOK (3/0/0)

Ad 3) Dlouhodobé neplnění povinností posuzovatelky morčat Anety Raušové

ÚOK projednala navržené kárné opatření.

Ad 4) Výpis z usnesení ÚOK:

Ústřední odborná komise je oprávněna dle stanov:

§32 odst. 2 řídit činnost plemenných knih a tudíž je oprávněna po posuzovatelce morčat vyžadovat zápis informací z Průkazu Původu do Excel tabulky, tak jako to činí ostatní posuzovatelé.

§32 odst. 2 Ustavovat Sbory posuzovatelů a standardové komise jako odborné orgány pro standardy a posuzování zvířat, které v této oblasti schvalují závazné směrnice.

Dle §3 kárného řádu ČSCH je ústřední odborná komise
kárným orgánem I.stupně ve věcech posuzovatelů.

ÚOK tímto svým usnesením dle §4 kárného řádu dočasně zastavuje na dobu 1 roku Bc. Anetě Raušové, posuzovatelskou činnost. Posuzovatelka má pozastavenou činnost ode dne 12. 8. 2018.

Usnesení bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou. Na WEBu bude uveřejněn pouze tento výpis.

Schváleno (3,0,0)

Zapsal: Jiří Dobiášovský
Kontrola zápisu: všichni přítomní členové ÚOK CHMH

 
Zápis ze zkoušky adeptů na posuzovatele

Zápis z posuzovatelské zkoušky adeptů na posuzovatele morčat

Datum konání: 11. 8. 2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr, 9:00

Komise: E. Bednárová, L. Fuksová, A. Kroftová, E. Levá, A. Prikrtová, P. Tejml, D. Vítková, za ÚOK CHMH J. Dobiášovský,

Adepti: dle přihlášek ke zkoušce

Od 9:00 proběhla teoretická písemná zkouška, kterou úspěšně absolvovali všichni přítomní adepti. Od 11:00 se konala praktická část zkoušky, kterou úspěšně absolvovali Eliška Poláčková a Jiří Kytner, kteří byli navrženi ÚOK CHMH na jmenování posuzovateli. Neúspěšní adepti mají možnost vykonat opravnou zkoušku na příštím vypsaném termínu.

Zapsal: Petr Tejml

Kontrola zápisu: všichni přítomní členové komise

 
Zápis z jednání ÚOK květen 2018

Zápis z jednání nové ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 20. 5. 2018, 14:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml, P. Koťátková

Lenka Poláková Kadeřábková – tajemnice ÚOK CHMH

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Rozdělení funkcí v rámci ÚOK

4. Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat, závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat

5. Usnesení

6. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválení programu (5/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem všichni přítomní (5/0/0)

Ad 3) Rozdělení funkcí v rámci ÚOK CHMH

Mgr. Bc. Andrea Kroftová – předsedkyně ÚOK CHMH a zástupce odbornosti morčat
Ing. Jiří Dobiášovský – místopředseda ÚOK CHMH, admin rodent.cz,
Ing. Petr Tejml, Ph.D. – člen ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů morčat
Ing. Markéta Čacká – členka ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů potkanů
Petra Koťátková – členka ÚOK CHMH a zástupce odbornosti potkanů

Ad 4) Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat, závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat

za ÚOK se zkoušek účastní Jiří Dobiášovský

Ad 5) Usnesení ÚOK CHMH

SCHVÁLILA

rozdělení funkcí v rámci ÚOK CHMH

POVĚŘILA

J. Dobiášovského za ÚOK CHMH účastí na přijímacích zkouškách pro adepty na posuzovatele morčat a závěrečných zkouškách pro posuzovatele morčat

Ad 6) Závěr

V 14:30 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.
Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: všichni přítomní

 
Zápis z jednání KK ÚOK květen 2018

Zápis z jednání KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: B. Belešová

Datum a adresa konání: 20. 5. 2018, 14:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: B. Belešová, L. Kovářová

Host: R. Machová

Lenka Poláková Kadeřábková - tajemnice ÚOK CHMH

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK

4. Usnesení

5. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválení programu (2/0/0).

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Barbora Belešová a ověřovatelem všichni přítomní (2/0/0).

Ad 3) Rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK CHMH

Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHMH
Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK
ÚOK CHMH

Zvolené členky kontrolní komise kooptovaly Radku Machovou jako třetí členku kontrolní komise do dalších voleb.
Bc. Radka Machová – kooptovaný člen KK ÚOK CHMH do dalších voleb

Ad 4) Usnesení KK ÚOK CHMH

SCHVÁLILA rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK CHMH.

Ad 5) Závěr

V 14:30 předsedkyně KK ÚOK CHMH schůzi ukončila.
Zapsala: Barbora Belešová
Kontrola zápisu: všichni přítomní