Zápis konference odbornosti 2017

Zápis z jednání ústřední konference delegátů sekce chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 21.ledna 2017

Místo konání: Velká zasedací místnost sekretariátu ÚVV ČSCH, Maškova 3, Praha 8 od 12 hodin

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny.

Delegáti schválili program konference :
1. Zahájení, schválení programu.

2. Volba pracovních komisí – mandátové a návrhové.
3. Kontrola usnesení z minulé konference.
4. Zpráva o činnosti ÚOK CHMH.
5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů.
6. Zpráva revizní komise odbornosti.
7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat a jiných drobných hlodavců).
8. Diskuse.
9. Usnesení.
10. Závěr.

Ad 1) Konferenci zahájila předsedkyně ÚOK CHMH Andrea Kroftová a uvítala přítomné a hosta člena ÚV ČSCH Lubomíra Kesnera

Ad 2) Delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení: Dobiášovský, Smejkal, Koťátková.

Delegáti zvolili návrhovou komisi ve složení: Výšek, Krobot, Poláčková.

Zapisovatelem byla zvolena tajemnice ÚOK CHMH Tereza Čulíková

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jiří Dobiášovský

Zpráva mandátové komise:

Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi delegáty takto:

5 hlasů delegáti Specializované základní organizace chovatelů morčat

3 hlasy delegáti Specializované základní organizace chovatelů potkanů

1 hlas delegát Okresní organizace Rychnov nad Kněžnou

2 hlasy delegát Okresní organizace Děčín

Celkem tedy 11 hlasů – nadpoloviční většina je 6 hlasů


Ad 3) - 7) - Konference CHMH bere na vědomí (11-0-0):

· Zprávu o činnosti ÚOK CHMH v roce 2016 - viz zápisy ze schůzí na www.rodent.cz

· Zprávu revizní komise ÚOK za rok 2015 - pouze ústní, písemná doposud nepředložena.

. Zprávu o činnost sboru posuzovatelů - zprávy zveřejňovány v časopise Chovatel a na www.rodent.cz průběžně.

· Zprávu stálého delegáta EE - zpráva zveřejňována v časopise Chovatel a na www.rodent.cz průběžně.

Ad 8) Diskuse.

Ad 9) – Usnesení:
Ústřední konference delegátů sekce CHMH:

1. ukládá ÚOK ČSCH CHMH aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců

2. ukládá ÚOK revidovat a vést zápisy tak, aby byla respektována nezávislost KK ÚOK.

3. doporučuje KK ÚOK spolupracovat s majetkovou komisí ÚVV ČSCH při inventarizaci majetku

4. doporučuje KK ÚOK předložit plán kontrol 2017 do konce 4/2017 – pro zajištění podkladů pro kontroly.

5. ukládá ÚOK novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti dle nových stanov ČSCH

6. ukládá ÚOK vypracovat metodiku pro účast na školeních pořádaných EE.

7. ukládá ÚOK zveřejnit metodiku vystavování šampionátů v roce 2017

8. pověřuje stálého delegáta v EE jednáním o možném pořádání evropské výstavy v ČR

9. Schvaluje účast A.Kroftové, P. Tejmla a D. Vítkové na školení EE ve Švýcarsku v roce 2017.
Financování bude zajištěno dle schváleného rozpočtu sekce.

10. Schvaluje delegáty a jejich případné náhradníky na Valné hromady ČSCH v roce 2017 v tomto pořadí: J. Dobiášovský, M. Čacká, O. Výšek

Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (11-0-0)

Ad 10) Konference ukončena ve 13:15 hod.

Zápis ověřil. J. Dobiášovský 22.2.2017

 
Informace pro zájemce o adeptství a posuzovatelství potkanů
Pátek, 10 Únor 2017 08:57

Informace pro zájemce o adeptství a posuzovatelství potkanů

Adeptem na posuzovatele potkanů se může stát každý, kdo splní tyto podmínky:

  • řádný člen ČSCH minimálně 5 let

  • aktivní účast na výstavách s vlastními odchovy

  • schopnost bezproblémově manipulovat s potkany (samci i samicemi)

  • pro podání žádosti je nutný minimální dosažený věk 16 let

  • řádné vyplnění přihlášky adepta a uhrazení přihlašovacího poplatku (500 Kč)

Adepti jsou přijímáni po úspěšném složení přijímacího testu, který bývá písemný. Adeptství trvá minimálně 3 roky a adept musí v průběhu té doby splnit následující:

  • aktivně se účastnit alespoň 50 % výstav potkanů pořádaných ČSCH

  • absolvovat povinně zapisování u posuzování alespoň na 10 výstavách pořádaných ČSCH a získat tak doporučení od daného posuzovatele

  • zúčastnit se všech školení vypsaných pro adepty (jsou povinná)

  • každý rok musí řádně uhradit poplatky spojené s adeptstvím (500 Kč)

Ke zkoušce na posuzovatele se může adept přihlásit pouze, pokud má výše uvedené splněno, a sbor posuzovatelů potkanů nemá vážně námitky pro připuštění adepta ke zkoušce. Posuzovatelská zkouška se skládá z písemné části zaměřené na teorii a z praktické části. Praktická část se sestává ze samostatného posouzení několika potkanů pod dohledem zkoušejícího posuzovatele.

 
Přijímací řízení na adepty na posuzovatele potkanů v roce 2017

Přijímací řízení na adepty na posuzovatele potkanů  v roce 2017

Termín a místo konání: 25. 3. 2017 Rychnov nad Kněžnou (při výstavě potkanů a morčat)
Uzávěrka přihlášek: 11. 3. 2017

Zájemce o adeptství musí splňovat tyto podmínky:
• řádný člen ČSCH minimálně 5 let
• aktivní účast na výstavách s vlastními odchovy
• schopnost bezproblémově manipulovat s potkany (samci i samicemi)
• včasné podání přihlášky adepta a uhrazení přihlašovacího poplatku
• pro podání žádosti je nutný minimální dosažený věk 16 let
• Adepti jsou přijímáni po úspěšném složení písemného testu.
Okruhy písemného testu:
• anatomie a etologie potkanů
• péče o potkany a jejich welfare
• chov potkanů, pravidla chovu, základy genetiky
• orientace ve Standardu zbarvení a variet potkanů

Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč a musí být uhrazen do 11.3.2017.
Číslo bankovního účtu: 2301081632/2010
Variabilní symbol: 253 + číslo členského průkazu
Do zprávy pro příjemce uveďte: zkoušky adept 2017 + příjmení

Vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku zašlete do termínu uzávěrky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Školení adeptů na posuzovatele morčat 2017

Školení adeptů na posuzovatele morčat - komplet termíny pro 1. pololetí 2017:

sobota 25. 3. 2017 13:00 – 15:30 Rychnov nad Kněžnou - Kroftová Andrea (Vítková Denisa) – hladké, anglický a americký crested, vše i v saténu

sobota 24. 6. 2017 13:00 – 15:30 Lučenec - Kroftová Andrea – hladké, anglický a americký crested, vše i v saténu (doplněno na žádost adeptů ze Slovenska – není propláceno cestovné, nenavyšuje náklady ÚOK)


FORPETS 2017:

pátek 7. 4. 2017 14:00 – 17:00 Praha PVA Letňany Fuksová Lenka - obecná genetika a genetika morčat

sobota 8. 4. 2017 14:00 – 17:00 Praha PVA Letňany Tejml Petr