Nouzový stav - zákaz činností

Věnujte prosím pozornost důležitým informacím z hlavního spolku. www.cschdz.eu

!!! Nouzový stav !!!

Upřesňující informace od 11.5.2020

 
Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele potkanů

Od 27.6.2020 Máme novou adeptku na posuzovatelku potkanů Ing. Barboru Belešovou.

 
Zápis z jednání ÚOK únor 2020

Změna textu hlavičky formuláře - Elektronicky schváleno 21.2.2020
Pokud fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH pořádají výstavy a chtějí, aby výsledky byly uznané do šampionátů, musí minimálně 2 měsíce před výstavou požádat ÚOK CHMH o schválení (formulář ZDE) na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

 
Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 31.01.2020

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum a místo konání: 31. 1. 2020 17:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy
Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Markéta Čacká
Přítomni KK ÚOK CHHL: Lenka Kovářová
Delegáti Specializovaných organizací ČSCH:
Specializovaná organizace chovatelů morčat - Andrea Kroftová, Miroslava Ondříčková
Specializovaná organizace chovatelů potkanů - Petra Koťátková, Věra Rožníčková
Delegáti okresních organizací ČSCH:
Rychnov nad Kněžnou - Jiří Dobiášovský
Chrudim - Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Děčín - Luděk Smejkal (přítomen od 17:37)
Hosté:
Pavel Žák – kandidát na člena ÚOK CHHL

Program konference:

 1. Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulé konference
 4. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
 5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
 6. Zpráva kontrolní komise odbornosti
 7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 8. Doplňkové volby do ÚOK CHHL
 9. Zpráva mandátové, volební a návrhové komise
 10. Návrh rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2021
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Diskuze
 14. Závěr

Ad 1) Zahájení, volba komisí, zapisovatele, ověřovatelů

ÚOK CHHL navrhuje komise v tomto složení
Mandátová: Markéta Čacká, Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Volební a návrhová: Andrea Kroftová, Lenka Kovářová, Jiří Dobiášovský
Zapisovatel: Jiří Dobiášovský
Ověřovatelé: Všichni přítomní delegáti a členové ÚOK CHHL a KK ÚOK CHHL.
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Schváleno: (všichni přítomní pro)

Ad 2) Schválení programu
Dobiášovský navrhuje rozšíření bodu 11) Projednání a schválení nového organizačního řádu sekce hlodavců. V ÚOK CHHL bylo projednáno a schváleno 12.1.2020
Schváleno: (27-0-0)

Ad 3) Kontrola usnesení z ústřední konference sekce hlodavců 2019
Konference 2019 ukládá:

ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců na okresech – splněno, seznam předložen a bude zaslán *.pdf na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Splněno. Vznikly nové „okresní“ sekce hlodavců – Chrudim, Praha západ

ÚOK CHHL po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti
Splněno. – VH neschválila organizační řád – přesto jsme na tom pracovali. Viz doplněný bod programu.

ÚOK CHHL tajemnici sekce Lence Polákové Kadeřábkové předat podklady nově zvolené KK ÚOK CHHL, která bude řešit neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové.
Splněno. ÚKK ČSCH na své schůzi dne 22.11.2019 uzavřela kauzu. Detaily jsou na rodent.cz.

Tajemnici sekce předat podnět k doplnění databáze – změnit název chovatel morčat na chovatel hlodavců, přidat posuzovatel potkanů, posuzovatel křečků.
Nesplněno, dodavatel programu požádán o změnu - nerealizováno

ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o podobě rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem
ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy morčat v roce 2019. Splněno. Podrobnosti o výstavě byly v časopise Chovatel.
Schváleno: (27-0-0)

17:37 příchod pana Smejkala

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
Informace o proběhlých schůzích: Zápisy jsou na rodent.cz
Informace o proběhlých výstavách, poděkování Elišce Poláčkové a Adéle Zdráhalové za zajištění občerstvení na výstavě v Lysé a Petrovi Tejmlovi za věnování medailí EE na tuto výstavu.

Ad 5) Zpráva o činnosti sborů posuzovatelů:
Morčata – info Andrea Kroftová – odvody peněz viz příloha1
Potkani – info Věra Rožníčková – odvody peněz viz příloha2
Schváleno: (27-0-4)

Ad 6) Zpráva kontrolní komise odbornosti CHHL
Komise neřešila žádné nové stížnosti. Informovala o ukončení kárného řízení s A. Raušovou.

Ad 7) Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
Viz. http://www.rodent.cz/info-2019/

Ad 8, 9) Doplňkové volby do ÚOK CHHL
Zpráva mandátové komise

Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi přítomné delegáty takto:
7 hlasů delegát Specializované organizace chovatelů morčat
2 hlasů delegát Specializované organizace chovatelů potkanů
8 hlasů delegát Okresní organizace Rychnov n. Kn.
4 hlasů delegát Okresní organizace Děčín
10 hlasů delegát Okresní organizace Chrudim

Bylo rozdáno 5 volebních lístků z celkového počtu 5 volebních lístků. Celkem 31 hlasů z 31 hlasů. Nadpoloviční většina je 16 hlasů.
Zvolen bude ten, kdo dostane 16 a více hlasů.

Mandátová komise konstatuje, že ústřední konference odbornosti hlodavců je usnášení schopná.
Navržena volba aklamací.
Schváleno: (31-0-0)

Představení kandidátů pro volby do ÚOK CHHL
O funkci člena ÚOK CHHL se ucházel 1 kandidát Pavel Žák doporučen Okresní organizací Praha západ
Schválení volebního řádu a způsobu volby. Schváleno (31-0-0)
Volba člena ÚOK CHHL probíhala dle schváleného Volebního řádu ČSCH a způsobu hlasování.

Volby do ÚOK – zpráva volební komise
Pavel Žák byl zvolen za člena ÚOK CHHL.
Schváleno (31-0-0)

Ad 10) Návrh rozpočtu na rok 2021
Nejasné zaúčtování některých položek v účetnictví roku 2019. ÚOK CHHL navrhuje rozpočet ve stejné výši jako v roce 2020. Plánované výdaje zvýšit o cca 5 – 10 tisíc Kč na úpravu softwarů.
Schváleno (31-0-0). Rozpočet na rok 2020, návrh Rozpočet na rok 2021

Ad 11) Organizační řád sekce hlodavců a diskuze k projednávaným bodům
ÚOK CHHL vydala Organizační řád sekce hlodavců platný od 01.02.2020. Nahrazuje se tímto Organizační řád ze dne 30. 9. 2006
Přečten celý Organizačního řádu sekce hlodavců, následovala diskuze, zodpovězení dotazů a schválení.
Schváleno: (27-0-4)

Ad 12) Usnesení :
Ústřední konference delegátů sekce hlodavců

VZALA NA VĚDOMÍ
přednesené zprávy a informace (viz. přílohy)

SCHVALUJE
přednesené zprávy a informace
proplacení části nákladů na školení a dopravu do Varšavy třem nejaktivnějším posuzovatelům morčat – Kroftová, Vítková, Kytner z rozpočtu sekce dle usnesení ÚOK CHHL ze dne 12.1.2020
výsledky voleb člena ÚOK CHHL
novelizovaný organizační řád sekce hlodavců 
Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Andreu Kroftovou, Petru Koťátkovou, Barboru Belešovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH .
návrh rozpočtu na rok 2021

POVĚŘUJE
Andreu Kroftovou zastupováním ČSCH z.s. a České republiky na jednáních EE v sekci morčat.
Petru Koťátkovou a tajemnici sekce jednáním na zasedáních UVV ČSCH o změně stanov – volby v odbornosti chovatelů hlodavců, zajištění toho, aby o výsledcích voleb rozhodovali chovatelé hlásící se k dané odbornosti (ne celý okres), řešení problematiky přidruženého členství

UKLÁDÁ
ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavců členy ÚOK a KK ÚOK.
ÚOK CHHL pověřuje jednotlivé předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení Registrační řád. Po schválení zveřejnit na rodent.cz
ÚOK CHHL a předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sborů posuzovatelů
Údaje o posuzovatelích doplnit na WEB – viz řád pro posuzovatele Pro každého je zde uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení posuzovatele, kontaktní adresa a telefon, jeho specializace
Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (31-0-0)

 

Ad 13) Obecná diskuze
diskutovány chovatelské problémy – saténová morčata, online databáze členů – přístup pro předsedy SO, úprava SW pro přihlašování morčat na výstavu, a další příspěvky do diskuze budou projednány v ÚOK CHHL.

Ad 14) Závěr
A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 20:00 hodin jednání ukončila.

Zapsal: Jiří Dobiášovský
Kontrola zápisu: všichni přítomní

 
Organizační řád odbornosti hlodavců Array Tisk Array

Organizační řád sekce hlodavců v ČSCH z.s. schválený na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců konané dne 31. 01. 2020. Je ke stažení ZDE.

 
Zápis z jednání ÚOK leden 2020

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídil: J. Dobiášovský

Datum konání: 12.1.2020, ČSCH, Maškova 3, Praha

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. M. Čacká

Přítomni KK ÚOK CHHL: Ing. Barbora Belešová, Mgr. Lenka Kovářová, DiS.

Tajemnice odbornosti: Veronika Moravcová

Hosté: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.
 2. Příprava ústřední konference sekce
 3. Rozpočet na rok 2020, 2021
 4. Agenda odbornosti chovatelů morčat
 5. Agenda odbornosti chovatelů potkanů
 6. Organizační řád sekce hlodavců
 7. Výše poplatků pro rok 2020 a 2021
 8. Úkoly pro rok 2020
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský
Ověřovatelé: všichni přítomní členové ÚOK CHHL
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Hlasování (4-0-0)

Ad2) Příprava ústřední konference sekce hlodavců 31.1.2020

Rekapitulace úkolů z usnesení a stav plnění

Příprava voleb do ÚOK CHHL – tajemnice odbornosti pověřena zjištěním počtu mandátů za jednotlivé okresy a SO.

Ad3) Rozpočet na rok 2020, 2021

V rámci jednání o rozpočtu na rok 2021 byla A. Kroftová pověřena zasláním e-mailu účetní ČSCH s dotazem, kdy byly zaúčtovány poplatky vybrané za registraci potkanů z roku 2018 (předané minulé tajemnici odbornosti v hotovosti). Není uvedeno ve výsledovce za středisko 380 ČSCH z.s. v roce 2018.
Rozpočet navržen ve stejné výši.

Ad4) Agenda odbornosti chovatelů morčat

Od 1.1.2020 probíhá uznávací řízení na levandulovou barvu morčat

Projednána účast posuzovatelů morčat na školení EE ve Varšavě, dle schválených kritérií vybráni 3 nejaktivnější posuzovatelé. (A. Kroftová, D. Vítková, J. Kytner

ÚOK CHHL konstatovala po odstoupení P. Tejmla, člena ÚOK CHHL, nutnost volby zástupce chovatelů morčat v EE z členů ÚOK CHHL. Jako zástupce České republiky a ČSCH z.s. v odbornosti morčat v EE byla navržena a zvolena předsedkyně ÚOK CHHL A. Kroftová (3-0-1)

Doporučeno zveřejnění EE standardu na rodent.cz z důvodu informovanosti členské základny (na webu EE není k dispozici)

Volba standardu pro posuzování morčat na výstavách V ČR - v ČR může být používán EE standard za předpokladu účasti alespoň jednoho posuzovatele ze zahraničí. Pořadatelé (fyzické osoby a ZO neřízené ÚOK CHMH) mimo přímo řízených organizací ČSCH jsou povinni tuto skutečnost oznámit ÚOK CHMH minimálně 2 měsíce před konáním akce na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

Pokud fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH pořádají výstavy a chtějí, aby výsledky byly uznané do šampionátů, musí minimálně 2 měsíce před výstavou požádat ÚOK CHMH o schválení (formulář ZDE) na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

Mazlíci nečlenů a mladých chovatelů mohou být na výstavách hodnoceni zkušenými chovateli, za způsob hodnocení a výběr hodnotitele (poradce) zodpovídá pořadatel akce. (Pokud neposuzuje adept nebo posuzovatel nemůže být morče hodnoceno dle standardu C).

Ad5) Agenda odbornosti chovatelů potkanů

Vzhledem k povinnosti chovatelů evidovat vrhy, kterým nemohl být vystaven řádný průkaz původu (VP vrhy), bylo sborem posuzovatelů potkanů navrhnuto , že se nově těmto vrhům bude udělovat evidenční číslo ve tvaru EČ 001/20. Chovatelé jsou povinni do 3 měsíců od narození vrhu zaslat na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript rodokmen (VP) vrhu, kterému bude obratem přiděleno evidenční číslo, které se bude ve VP uvádět.

Udělování titulů „Mistr agilit roku“ potkanovi a jeho majiteli, který v daném výstavním období získá nejvíce bodů za umístění. Bodování je následující: 3 body za první místo, 2 body za druhé místo a 1 bod za třetí místo, za umístění v kategorii pokročilých se přičítá ještě jeden bod navíc.

Dne 21. 3. 2020 se budou v Rychnově konat zkoušky posuzovatelů potkanů a zároveň se otevřou adeptské zkoušky pro nové zájemce o posuzování. Podrobnější informace budou uvedeny na webu ÚOK v následujících dnech.

Ad6) Organizační řád sekce hlodavců.

ÚOK CHHL vydala Organizační řád sekce hlodavců platný od 01.02.2020. Nahrazuje se tímto Organizační řád ze dne 30. 9. 2006.

Ad7) Výše poplatků pro rok 2020 a 2021

ÚOK pověřuje pro rok 2020 a 2021 Specializovanou organizaci chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací morčat a Specializovanou organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací potkanů. Povinností specializovaných organizací je pak v následujícím roce předložit na celostátní konferenci sekce tabulku s počtem úkonů a datem převodu peněz na účet ČSCH v členění níže:

Úkon a zodpovědnost

Částka

vybíraná SO

odvod

do ÚOK CHMH

registrace morčete - posuzovatel

30,- Kč

5,- Kč

registrace potkana s PP - posuzovatel

30,- Kč

5,- Kč

registrace potkana bez PP - posuzovatel

90,- Kč

5,- Kč

registrace potkana bez PP s vydáním PP

110,- Kč

15,- Kč

vydání PP – posuzovatel pověřený vydáváním PP

70,- Kč

10,- Kč

šampionát člena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů

100,- Kč

10,- Kč

šampionát nečlena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů

200,- Kč

50,- Kč

certifikát chs - zodpovídá správce certifikátů

100,- Kč

10,- Kč

změna názvu chs na základě povolení ÚOK CHMH

1 000,- Kč

1 000,- Kč

poplatek do vzdělávacího fondu (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů

500,- Kč

500,- Kč

přijímací zkoušky (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů

500,- Kč

500,- Kč

duplikát CAC - posuzovatel

50,- Kč

0,- Kč

Ad8)Úkoly

 • zpracovat výstavní řád pro morčata a potkany
 • vypracovat a zveřejnit na rodent.cz - Univerzální prohlášení o zdravotním stavu morčat účastnících se výstavy
 • pověřit sbor posuzovatelů aktualizací registračního řádu pro morčata i potkany
 • zveřejnit na www.rodent.cz odpovědné osoby za vedení plemenných knih
 • zveřejnit pracovní skupiny na www.rodent.cz

Ad9)Diskuze

Ad10) Usnesení (4,0,0)

ÚOK chovatelů hlodavců

jmenuje

 • Andreu Kroftovou od 12. 01. 2020 zástupcem České republiky a ČSCH z.s. za odbornost morčat v EE.

ukládá

 • předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sboru posuzovatelů. Veřejné údaje budou doplněny na WEB – viz řád pro posuzovatele. Ve veřejné sekci je u každého posuzovatele uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon a jeho specializace.

pověřuje

 • předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení během roku 2020 registrační řády

schvaluje

 • Organizační řád sekce hlodavců v ČSCH z.s. k předložení na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců konané dne 31. 01. 2020
 • úpravu a doplnění podmínek soutěže CAC od 01.01.2020 takto: max. počet posudků na jedné výstavě započítaných do soutěže CAC je za jeden výstavní den od 01.03.2020 jsou dva posudky, pokud nebude ÚOK udělena výjimka např. hostovaná výstava ze zahraničí.
 • ÚOK CHHL schvaluje úpravu pravidel pro evidenci vrhů potkanů a pravidel pro udělování titulů „Mistr agilit roku“ potkanovi a jeho majiteli
 • ÚOK CHHL schvaluje proplacení účastnického poplatku A. Kroftové, D. Vítkové, J. Kytnerovi na školení EE ve Varšavě a vyplacení příspěvku 3500,- Kč/osoba na dopravu do Varšavy.
 • Návrh rozpočtu sekce na rok 2021 ve stejné výši jako návrh rozpočtu sekce rok 2020.

doporučuje

 • Mazlíci nečlenů a mladých chovatelů mohou být na výstavách hodnoceni zkušenými chovateli, za způsob hodnocení a výběr hodnotitele (poradce) zodpovídá pořadatel akce. (Pokud neposuzuje adept nebo posuzovatel nemůže být morče hodnoceno dle standardu C).
 • zveřejnění EE standard na rodent.cz z důvodu informovanosti členské základny (na webu EE není k dispozici)

Ad11) Závěr

Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 14:00

Zapsal: Jiří Dobiášovský