Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat 2016
Středa, 01 Červen 2016 21:14

Termín, místo konání: 12. 8. 2016, 17. speciální výstava morčat – Praha - Toulcův Dvůr

Program: 10,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky

Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, registrační řády morčat

Uzávěrka přihlášek: 1. 8. 2016

Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH

Zájemce o adeptství musí splnit podmínky:

- nejméně 5 let členem ČSCH

- odeslání kompletní přihlášky v termínu

- uhrazení poplatku za přijímací řízení

Cena přijímacího řízení je 500 Kč, které je třeba uhradit do 1. 8. 2016

Číslo účtu: 135300369/0800

v.s.: 777 + číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce: zkoušky adept 2016 + jméno a příjmení

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihláška ke stažení:

 
Zasedání sekce morčat EE 6. 5. 2016, Vídeň – Rakousko
Středa, 01 Červen 2016 20:56

Evelyne van Vliet – prezidentka sekce přivítala přítomné delegáty, kteří se sjeli z těchto členských zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Holandska, Rakouska, Slovenska, Švédska a Švýcarska. Krátce se představila nová delegátka za Slovensko – Eva Bednárová.

Po úvodu byl nejprve schválen zápis z loňského roku, ke kterému neměli přítomní žádné připomínky.

Setkání pokračovalo informací o písemné korespondenci mezi EE a členskými zeměmi. Evelyne van V. vedla bouřlivou komunikaci s organizátory EV ve Franci (k výstavě se dostanu dále v text) a s organizátory z Dánska k budoucí výstavě. Delegáti se dohodli, že bude založena uzavřená facebooková skupina pro jednodušší komunikaci.

Evelyne van V. dále přečetla zprávy z generálního zasedání z 2. 5. 2016 a 5. 5. 2016. Pro odbornost morčat bylo důležité sdělení, že na generálním zasedání byla znovu projednána možnost uznání bezsrstých plemen morčat, avšak opět neúspěšně. Po dohodě přítomných bude podán písemný návrh s argumenty předsednictvu EE a bude znovu usilováno o zařazení bezsrstých morčat do EE standardu.

Dalším bodem jednání byla zpráva standardové komise. Letos proběhly řádné volby. Vedení standardové komise je v tomto složení: prezident Petr Tejml, víceprezident Lena Tysk, tajemník Jan Shop. Členy komise jsou dále: Melanie Pollineli, Evelyne van Vliet a nově Christian Plaickner. Komise pracovala na aktualizaci EE standardu a podmínek na EV morčat. Komise se jednohlasně shodla na zveřejnění standardu na webových stránkách. Proběhne i aktualizace posuzovatelů členských zemí a jejich aktivit na EV výstavách a EE školeních. Byly projednány body německého klubu a žádost italského klubu na vyškolení adepta Adama Cennini na posuzovatele morčat. Delegáti byli vyzváni, aby do konce ledna 2017 předložili seznam uznaných plemen a barev morčat své země, aby mohl být případně rozšířen standard na jarním zasedání v Maďarsku 2017.

Velmi kladně bylo hodnoceno školení posuzovatelů ve Švédsku, jak z hlediska odborného, tak organizačního. Příští školení bude 17. – 19. 3. 2017 ve Švýcarsku. Melanie Pollinely podala předběžné informace.

Stejně, jako u standardové komise, proběhly volby do vedení sekce. Výsledek je následující: prezident Evelyne van Vliet, víceprezident Lena Tysk, tajemník Melanie Pollineli.

Dalším bodem jednání byla EV výstava ve Francii. Expozice morčat byla spojena s problémy od samého začátku. Od chaosu v přihláškách, přes delegování posuzovatelů, až po připravenost expozice. Francouzská strana sklidila obrovskou kritiku a snad bude tato výstava poučením pro budoucí pořadatele EV výstav.

Další EV výstava morčat bude pořádána letos v Dánsku v Kodani. Organizátorka Christina Vildershoj předala delegátům podklady a informovala o výstavě. Veškerá komunikace bude řešena přes kontaktní osoby - za ČR Petr Tejml. Závěrem proběhla krátká diskuze k možnosti pořádání EV morčat v Praze v roce 2017 a 2019 v Belgii.

Petr Tejml

 
Zápis ze schůze ÚOK CHMH 6. 2. 2016
Neděle, 21 Únor 2016 21:20

Datum konání: 06. 02. 2016

Místo konání: Praha, Maškova

Přítomní členové ÚOK CHMDH: Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Petr Tejml, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský

Za revizní komisi: Radka Machová

Celý článek...
 
Směrnice pro přidělování názvu chovatelských stanic od 6.2.2016
Sobota, 06 Únor 2016 12:08

Název chovatelské stanice je jedinečný a jako takový je nutné si jej dobře rozmyslet a zvolit.

Před zvolením vymyšleného názvu je vhodné zkontrolovat si, zdali již mezi schválenými názvy není uveden - http://www.rodent.cz/seznam-chovatelskych-stanic

Název není možné časem měnit ani jej různě pozměňovat. Pokud zažádáte o změnu názvu, vedení ZO a ÚOK rozhodne o schválení nebo zamítnutí individuálně, vše po zvážení důvodu, který k tomuto vede. Částka za změnu je 1000,- Kč.

Rozhodnutí je jednoznačné a neměnné. V případně změny názvu se žadatel zříká nároku užívání názvu původního, který ale zůstává dále veden v databázi ÚOK.

Celý článek...
 
Kompletní seznam barev dle standardu 2016
Středa, 23 Prosinec 2015 23:46

Vážení chovatelé,

předkládáme vám seznam barev resp. nových označení, které vychází z logiky věci. Z důvodu rozšíření barevných kombinací jsme přistoupili k novému označení, které bude jednodušší pro začínající chovatele a věříme tomu, že i ti zkušenější si na nová označení rychle zvyknou.

V přehledu barev i v nově aktualizovaném Standardu pro rok 2016 najdete oba názvy. Používat je možné oba, jak původní, tak i nový název.

Na výstavách budou názvy vždy sjednoceny (preferovaný je nový název), aby morčata byla posouzena barevně za sebou, tak jak je tomu i nyní.

S ohledem na to, že se na novém standardu stále pracuje, budeme se snažit uveřejňovat změny v co možná nejkratším čase. Děkujeme za pochopení.

 
Soutěž morče šampion od 1.1.2016
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015 21:55

Soutěž "Morče šampion"

Tituly morče šampion jsou udělovány morčatům, která prokáží výborné výborné a vynikající kvality na výstavách. Ocenění je udělováno morčatům hodnocených ve standardu A a B a přiznání titulu je zpoplatněno. Částku určuje ÚOK. Kartičky jsou nazývány "Potvrzení o získání čekatelství šampiona" dále pak jen "morče čekatel".

Za vystavení šampionátu je poplatek 100Kč - (číslo účtu: 135300369/0800, Variabilní symbol :888  A ČÍSLO PRŮKAZU – případně uberte přední nuly, do zprávy pro příjemce - jméno a příjmení.).

Odeslány musí být následující podklady:

 1. 5 originálů čekatelských karet daného morčete.
 2. Kopie PP daného morčete s registračním číslem (morče musí být registrováno v ČR).
 3. V případě žádosti o vydání morče Grand Šampion zaslat kopii ocenění morče Šampion.

Obecná pravidla pro ocenění morčete titulem šampion :

 • Na každé výstavě (domácí/zahraniční), kde morče získá více jak 96 bodů včetně, je udělena kartička "morče čekatel".
 • Na výstavě, kde je posuzování slovní, odpovídá celkové bodové hodnocení známce HV (hervorragend) nebo V.
 • Při posuzování podle evropského standardu se "morče čekatel" získává při zisku nejméně 96 bodů což odpovídá hodnocení HV (hervorragend).
 • Kartičky jsou předávány přímo na výstavě, tam kde to není možné, jsou následně zasílány poštou.
 • Je v zájmu majitele si vydání potvrzení o čekatelství hlídat. V případě že kartičku neobdrží, při nejbližší akci zkontaktuje posuzovatele s žádostí o vydání kartičky (je třeba doložit bodové hodnocení originálem posuzovacího lístku).
 • Při ztrátě kartičky je možné vydat duplikát za poplatek 50Kč. Majitel morčete musí doložit originál posuzovacího lístku. Žádost s originálem posuzovacího lístku a poplatkem se předá posuzovateli, nebo členu ÚOK, který zajistí vydání duplikátu kartičky.
 • U zahraničních výstav je nutné předložit originál posuzovacího lístku českému posuzovateli, který rozhodne o udělení kartičky čekatele.
 • Kartičky čekatele a titul nejsou časově omezeny a jsou udělovány a platné po celý život morčete.
 • Kartičky čekatele jsou přenosné na jiného majitele (doporučujeme při prodeji morčete předat kartičky "morče čekatel").
 • Titul není udělován automaticky, po získání potřebného počtu kartiček je nutné je zaslat na adresu uvedenou na webu www. rodent.cz + poplatek a majitel následně obdrží ocenění.
 • Majitel morčete, který o získání titulu pro své vystavované morče usiluje nemusí být jeho chovatelem (morče může pocházet z jiné chovatelské stanice, nebo importu).
 • Získaný titul může majitel vyznačit v průkazu původu oceněného morčete a v průkazech původu potomků ve výpisu předků poznámkou „JUNIOR ŠAMPION (JCH)“, „ŠAMPION (CZCH)“, "GRANDŠAMPION (GCH)", "INTERŠAMPION (ICH)".
 • Kartičky "morče čekatel" mohou být použity pouze pro žádost jednoho typu šampionátu. Odeslané kartičky se žádostí udělení šampionátu jsou nevratné a pozbývají platnosti.
 • Při ocenění morčete některým z titulů je na titul zapsán aktuální majitel morčete, změna majitele na titulu se neprovádí.
 • Při vydání titulů je ověřována platnost kartiček "morče čekatel" aby nedocházelo k vícenásobnému použití kartiček, apod.
 • Morče musí být registrované, evidované v plemenné knize morčat ČR.

Titul "Morče Junior Šampion České republiky"

 • Je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel“.
 • Ze tříd baby, junior, maximálně 1 karta ze třídy adult do 1roku věku morčete (do dne předcházejícímu dni 1. narozenin morčete).
 • Kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Titul "Morče Šampion České republiky"

 • Je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel", nejméně 3 kartičky musí být z výstavy pořádané v ČR.
 • Kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Započítává se do soutěže chovatelských stanic.

Titul "Morče Grandšampion"

 • Je zapotřebí získání titulu "morče šampion".
 • Je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel".
 • Kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Zaslání kopie titulu morče šampion společně s kartičkami.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Titul "Morče Interšampion"

 • Je zapotřebí nejméně 5 kartiček, přičemž nejméně 3 musí být ze zahraniční výstavy, od nejméně 2 různých posuzovatelů.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Důležité info!!

Pro uznání Šampionátů je důležité datum získání poslední čekatelské karty. Zaručujeme vám tedy, že příští rok začneme vyřizovat Šampionáty dle podmínek 2016, které nově začnou platit. Půlroční lhůta je zrušena a i rozjetý Šampionát za podmínek z roku 2015 můžete dojet dřív, pokud získáte poslední kartu v lednu 2016, ač jste první získali např. v říjnu nebo v listopadu 2015, ale už s 96 a více body :).

 
Změny Standardu 2016 plemen a barevných rázů morčat a soutěž morče šampion
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015 21:45

Vážení chovatelé,

prostřednictvím webu ÚOK CHMH vám zprostředkováváme stěžejní doplňky, o které byl obohacen český Standard plemen a barevných rázů morčat  s platností od 1.1.2016. Jedná se o nové barvy, kresby a barevné kombinace. Pro chovatele naháčů máme také doplněk - skinny morčata budou moc být vystavována v obou variantách "pompon" i "V" a i v saténu. Plný standard bude zveřejněn po jazykové korektuře.

Přehled hlavních změn naleznete zde.

Další změny se týkají šampionátů. Od 1.1. 2016 je pro zisk čekatelské karty potřeba 96 bodů. Nově můžete sbírat čekatelské kartičky i na Junior šampiona ČR, který se nezapočítává do soutěží CHS. Více podrobností naleznete zde.

Krásné Vánoce a hodně nejen chovatelských úspěchů v novém roce 2016, Andrea Kroftová

 
Zápis ze zasedání sekce morčat EE, Francie 15. 5. 2015
Pátek, 13 Listopad 2015 22:10

Na letošní zasedání ve francouzském městě Metz se sjeli delegáti z těchto členských zemí: Belgie, ČR, Dánska, Francie, Holandska, Rakouska, Švédska, Švýcarska a z Velké Británie. Nově bylo přijato do sekce morčat San Marino. Na začátku jednání byl schválen zápis z loňského zasedání v Bosně a Hercegovině a prezidentka sekce Evelyne van Vliet přednesla zprávu z generálního zasedání z února 2015.

Zprávu ze standardové komise z 14. 5. 2015 přednesl Petr Tejml, který byl po odstoupení Christiana Kocha zvolen jejím prezidentem. Jako nový člen komise byl nominován Christian Plaickner z Rakouska a ještě bude zaslána nominace z Německa. Nové volby proběhnou v roce 2016. Standardová komise pokračovala na aktualizaci standardu, byla přidána kalifornská kresba a barva blue. Komise hovořila o školení adeptů v jednotlivých zemích a navrhla seznam posuzovatelů na EV v Metz.

Eddy Mayer (F) podal informace k chystané výstavě v Metz a zhodnotil školení posuzovatelů morčat v březnu ve Francii, kterého se zúčastnil 31 posuzovatel z deseti zemí. Tématem byla jednobarevná morčata tmavé řady. Příští školení se uskuteční ve Švédsku ve dnech 11. - 13. 3. 2016 a bude se týkat švédského plemene Lunkarya a dále kresby magpie a želvovinové s bílou. V roce 2017 bude školení ve Švýcarsku, v roce 2018 v Dánsku.

Speciální EV morčat se v roce 2016 bude konat v Dánsku, neboť Slovensko stáhlo svou nabídku na pořádání výstavy. Předběžné konání výstavy je plánováno na listopad. Na pořádání výstavy v roce 2017 je vedeno jednání s ČR a Belgií.

Za závěr zasedání se hovořilo o chlamydiové infekci, která postihla řadu chovů v Holandsku. Z těchto důvodů budou na EV zvýšena preventivní hygienická opatření.

Petr Tejml

 
Zápis z jednání aktivu ÚOK CHMH 31.1.2015
Čtvrtek, 12 Březen 2015 21:52

Datum konání: 31.1.2015, ČSCH Maškova

Přítomni: A. Kroftová, P. Tejml, J. Dobiášovský, A. Raušová, D. Vítková, O. Výšek, L. Smejkal, M. Králíčková, R. Machová

Aktiv CHMH bere na vědomí:

· Zprávu UOK

· Zprávu revizní komise UOK za r 2013

· Zprávu stálého delegáta EE - zpráva zveřejňována v Chovateli a na Rodent.cz průběžně.

Diskuze

· Zapracování správného pojmenování barev do nového standardu morčat

· Hmotný majetek - inventarizační komise, inventarizace byla provedena na podzim v RnK

· Kontrola majetku v Lysé nebyla, ČSCH při výstavách holubů apod. neustále dochází k záměnám

· Rozměry posuzovacích lístků - je možné upravit velikost posuzovacích lístků, v případě že obsahují všechny náležitosti

· Doporučení o množství zadávaných cen na výstavách - doplnit informace do informací pro pořadatele výstav.

· Doplnění informací o potřebě vet. Potvrzení na výstavách - dle legislativy dostačuje čestné prohlášení vystavovatele.

Ukládá:

· Získání informací z inventarizační komise ČSCH s ohledem na informaci na VH o ztrátě klecí

· UV:

o Získat finanční podporu ze získaných peněz za značku Zverimex, jelikož někteří sponzoři odmítli další sponzoring na základě jednání UV.

· Zpracovat připomínky k novým stanovám ve spolupráci s jednotlivými okresy, kde jsou evidovány drobní hlodavci - nejpozději do 15.4.2015, na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ukončeno 13:14

 
Jednání ÚOK CHMH 31.1.2015
Čtvrtek, 12 Březen 2015 21:49

Datum konání: 31.1.2015, ČSCH Maškova

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, P. Tejml, D. Vítková, O. Výšek, J. Dobiášovský;

Přítomni RK: A. Raušová, R. Machová, M. Králíčková

Zapsal: O. Výšek

Program:

 • Předložena výsledovka za 2014, do konce 28.2. bude rozklíčována
 • Revize zápisu z jednání UOK ze 14.8.2014
  • Nový standard - proběhne školení českých posuzovatelů a adeptů v rámci speciálky - Christian Koch - školení kalifornských a  blue - čas bude upřesněn
  • Do školení bude pozdržený standard do tohoto školení, aby byla zapracovány i tyto barvy
  • Nový standard bude vyhotoven do 1.10.2015, zveřejněn nejpozději 1.12.2015 s platností 1.1.2016
  • Průkazy posuzovatelů - centrální průkazy ČSCH neexistují, je na ÚOK CHMH jaké vydá
  • Udělování šampionátů - časové omezení bude pouze pro morče šampion
  • Přijímací řízení v roce 2015 - morčata nebude vyhlášeno.
 • Školení adeptů na posuzovatele
  • 4.1. genetika morčat
  • ForPet - sobota + neděle - hodina bude upřesněna
  • V rámci speciálky - pátek ?  + sobota - bezsrstí (musí být 2, jedno bude to Kochovo)
  • Lysá n. L. (2 školení)
  • Přesné termíny a časy budou upřesněny
  • Školení adeptů v rámci školení posuzovatelů, předběžný termín 10.5. čas bude doplněn
 • Školení posuzovatelů:
  • Bude provedeno po evropském školení, předpokládaný termín 10.5. čas bude doplněn
  • Evropské školení:
  • UOK Deleguje: Tejml, Kroftová, Vítková - školena budou jednobarevná morčata
 • Evropský posuzovatel: bude projednáváno na dalším jednání EE.
 • Rozměry posuzovacích lístků - je možné upravit velikost posuzovacích lístků, v případě že obsahují všechny náležitosti dle standardu morčat a umožňuje zápis informací spojených s posouzením.
 • Termín dalšího jednání ÚOK CHMH - Speciální výstava neděle 9:30
 • Poděkování tajemnici  ÚOK CHMH Ing. Daniele Hofmanové  za rychlou přípravu podkladů pro jednání ÚOK CHMH
 • Práce s mládeží: ÚOK CHMH doporučuje Zdeňku Klimkovou do KPM a do zkušební komise na OMCH v Ostravě
 • Přihlášení adepti skládali písemnou teoretickou zkoušku pro posuzovatele potkanů, skládali: Ing. Markéta Čacká, Michaela Švrčková, Adéla Máčiková, Barbora Veselá, Helena Hanusová.
 • Dle výsledků zkoušek na posuzovatele potkanů, ÚOK CHMH jmenuje Ing. Markétu Čackou, Adélu Máčikovou a Michaelu Švrčkovou  k datu 1. 3. 2015 posuzovatelkami potkanů
 • Diskuze:
  • Delegačenky posuzovatelů na výstavy
  • Uzavírání sponzorských smluv
  • Aktualizace informací rodent.cz : posuzovatelé, adepti

ÚOK CHMH bere na vědomí:

 • Data jednání VH a schvalování stanov.
 • Zprávu revizní komise

ÚOK CHMH schvaluje:

 • Upřesnění - 6 měsíců se týká pouze Šampiona ČR, pro interšamp a grandšamp se časové omezení nevztahuje. S platností od ihned.

ÚOK CHMH ukládá:

 • Výškovi: návrh průkazů posuzovatelů
 • Výškovi: návrh elektronizaci šampionátů
 • Kroftová: zpracovat zprávu ze školení posuzovatelů EE
 • Připraví připomínky k návrhu stanov - do konce 30.4.
 
Dodatek ke schválené změně Šampionátů z jednání ÚOK 14.8.2014
Čtvrtek, 16 Říjen 2014 20:09

Ruší se bod B v bodě 6 zápisu: “6. Změna pravidel splnění podmínek pro udělení titulu morče šampion/gand šampion/inter šampion s platností od 1.1.2015. Budou doplněny podmínky:

1) minimální doba mezi první a poslední kartou na čekatele je 6 měsíců

B) jedna karta musí být z věkové třídy adult.“ 

ÚOK se zpětně shodla, že není nutné omezení jedné čekatelské karty z věkové třídy adult.

 
<< Začátek < Předchozí 1 3 4 5 > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankety

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 4