Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 20.5.2018

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

konané dne 20. 5. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 20. 5. 2018 12:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Markéta Čacká, Jiří Dobiášovský

Přítomni KK ÚOK CHMH: Radka Machová

Delegáti Specializovaných organizací ČSCH: Miroslava Ondříčková, Pavla Bednářová, Věra Rožníčková

Delegáti okresních organizací ČSCH: J. Dobiášovský

Tajemník ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců: Lenka Poláková Kadeřábková

Kandidáti: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Markéta Čacká, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Barbora Belešová, Lenka Kovářová

Program konference:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

 3. Volba pracovních komisí – mandátové, volební a návrhové

 4. Zpráva mandátové komise

 5. Kontrola usnesení z minulé konference

 6. Zpráva o činnosti ÚOK CHMH

 7. Rozpočet na rok 2019

 8. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

 9. Zpráva kontrolní komise odbornosti

 10. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)

 11. Představení kandidátů pro volby do ÚOK

 12. Schválení volebního řádu

 13. Volby do ÚOK

 14. Diskuze

 15. Usnesení

 16. Diskuse

 17. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválena úprava navrženého programu.

Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem všichni přítomní.

Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 3) Volba pracovních komisí – mandátové, volební a návrhové

Mandátová komise návrhy: Pavla Bednářová, Miroslava Ondříčková, Věra Rožníčková

Volební komise návrhy: Pavla Bednářová, Miroslava Ondříčková, Věra Rožníčková

Návrhová komise návrhy: Petr Tejml, Markéta Čacká, Petra Koťátková

Mandátová a volební komise byly sloučeny a zvoleny ve složení: předsedkyně Pavla Bednářová, členové – Miroslava Ondříčková, Věra Rožníčková

Návrhová komise zvolena ve složení: předseda Petr Tejml, členové Markéta Čacká, Petra Koťátková

Hlasování: vizuálně všichni pro.

Ad 4) Zpráva mandátové komise

Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi přítomné delegáty takto:

11 hlasů delegáti Specializované organizace chovatelů morčat

4 hlasy delegáti Specializované organizace chovatelů potkanů

8 hlasů delegát Okresní organizace Rychnov n. Kn.

4 hlasy delegát Okresní organizace Děčín

Bylo rozdáno 23 volebních lístků z celkového počtu 27 volebních lístků. Delegát za okres Děčín se nedostavil.

Nadpoloviční většina je 12.

Zvolen bude ten, kdo dostane 12 a více hlasů.

Mandátová komise konstatuje, že ústřední konference odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců je usnášení schopná.

Ad 5) Kontrola usnesení z minulého jednání

ukládá ÚOK ČSCH CHMH aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců - splněno

 1. ukládá ÚOK revidovat a vést zápisy tak, aby byla respektována nezávislost KK ÚOK – úkol trvá

 2. doporučuje KK ÚOK spolupracovat s majetkovou komisí ÚVV ČSCH při inventarizaci majetku – úkol trvá

 3. doporučuje KK ÚOK předložit plán kontrol 2017 do konce 4/2017 – pro zajištění podkladů pro kontroly – nesplněno

 4. ukládá ÚOK novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti dle nových stanov ČSCH – v přípravě

 5. ukládá ÚOK vypracovat metodiku pro účast na školeních pořádaných EE – splněno

 6. ukládá ÚOK zveřejnit metodiku vystavování šampionátů v roce 2017 – splněno

 7. pověřuje stálého delegáta v EE jednáním o možném pořádání evropské výstavy v ČR – splněno

Ad 6) Zpráva o činnosti ÚOK CHMH

Předneseny zprávy:

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 25. 3. 2017

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 12. 8. 2017

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 24. 3. 2018

Zápis z mimořádného jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Ad 7) Rozpočet na rok 2019

Rozpočet sestaven ve stejné výši jako na rok 2018. Očekávané navýšení s ohledem na Evropskou výstavu morčat v Lysé nad Labem bude řešeno s ÚVV ČSCH.

Ad 8) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

Morčata

 • Proběhla školení pro adepty na posuzovatele morčat  7.1.2017 v Toulcově Dvoře školení vedla (Eva Levá) a 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – školena plemena - anglický a americký crested (Denisa Vítková), 9.4.2017 For Pets Praha - Genetika a genetika morčat (Lenka Fuksová), Petr Tejml, 24.6.2017 Lučenec - anglický a americký crested (Andrea Kroftová), 12.8.2017 - 18. Speciální výstava morčat - Andrea Kroftová (bezsrstá plemena), 18.11.2017 Petr Tejml (dlouhosrstá plemena s rovnou srstí)
 • Aktualizace standardu

  aktualizován posuzovací lístek se jménem morčete

  sjednocení zápisu barev u vícebarevných morčat

  úprava pozic: 4, 5 a 6 pro vícebarevná morčata

  změna u posuzovaní barvy u baldwina

 • Předsedovi Sboru posuzovatelů morčat byly oznámeny nedostatky v plemenné knize, které souvisí s neodevzdáním podkladů a vybraných peněz za registrace Bc. Anetou Raušovou. Jedná se o nedoplatek registrací za rok 2016 a 2017 (za předpokladu registrací 80x30,- Kč = 2400,- Kč, neodevzdané PP do plemenné knihy 30 PP za rok 2016, 50 PP za rok 2017 a nezapsání PP do excelového přehledu. 
  Předseda Sboru posuzovatelů Ing. Petr Tejml postupuje UOK nedostatky u Anety Raušové k řešení a zahájení příslušných kroků.

 • Lenka Fuksová – nedodala část PP do plemenné knihy. Vyzvána k doplnění.

 

Potkani

 • Proběhlo školení pro adepty na posuzovatele potkanů 9. 12. 2017 v Brně. Posuzování barev a barevných efektů, školení provedla Ing. Markéta Čacká. Školení, které mělo proběhnout 14. 10. 2017 (Genetika a poradenství chovu), bude s adepty řešeno individuálně pro nestejnou úroveň znalostí adeptů a nutnosti část přednášet v AJ.

 • Dne 9. 12. 2017 proběhla schůze sboru posuzovatelů, na které byla předsedou sboru zvolena Ing. Markéta Čacká. Sbor pověřil dozorem nad adepty na posuzovatele potkanů Helenu Hanusovou Lužnou.

 • Proběhla aktualizace Standardu zbarvení a variet potkanů, aktuální verze je platná od 1.1.2018. Byl přidán nový barevný efekt a upraveny některé jazykové nebo faktické drobnosti.

Ad 9) Zpráva kontrolní komise odbornosti
Předsedkyně kontrolní komise ÚOK Aneta Raušová poslala v pátek 18. května 2018 v 9:18 emailem na tajemnici Lenku Polákovou Kadeřábkovou < Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript > zprávu viz citace: “Dobrý den, v příloze zasílám zprávu kontrolní komise, přiložte ji prosím k ostatním přílohám pozvánky na konferenci delegátů odbornosti, až ji budete rozesílat, díky. S pozdravem Aneta Raušová, předsedkyně KK ÚOK CHMH“.
Vzhledem k tomu, že zpráva KK ÚOK přišla pouhých 50 hodin před začátkem jednání, byli všichni přítomní s obsahem zprávy seznámeni na místě.
Ke zprávě se vyjádřila členka KK ÚOK CHMH Radka Machová i bývalá členka KK ÚOK CHMH Michaela Králíčková. Ani jedna z členek KK ÚOK CHMH o zprávě nevěděla. Předsedkyně s nimi od ledna 2017 nekomunikovala. Členky KK se zprávou nesouhlasí, protože tvrzení v ní uvedená se nezakládají na pravdě.
Se zprávou nesouhlasí ani ÚOK, veškeré žádané doklady byly Anetě Raušové předloženy. Doložitelné e-mailovou korespondencí.

Ad 10) Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)

Seznámení s obsahem zápisu sekce morčat EE, které proběhlo v maďarském Egeru 26. 5. 2017. Zveřejněn na www.rodent.cz.

Hovořeno také o zasedání sekce morčat, které proběhlo v Dánsku 9. – 13. 5. 2018. Zápis bude přeložen po zpracování oficiálního zápisu z jednání.

Ad 11) Představení kandidátů pro volby do ÚOK a KK
O funkce v ÚOK se ucházelo 5 kandidátů a o funkce v KK ÚOK 2 kandidáti.

 • Kandidáti do ÚOK CHMH - Andrea Kroftová, Petr Tejml, Markéta Čacká, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková

 • kandidáti do KK ÚOK CHMH - Barbora Belešová, Lenka Kovářová

Ad 12) Schválení volebního řádu
Volby probíhaly dle schváleného Volebního řádu ČSCH. Volba byla tajná.
Všichni pro (23-0-0)

Ad 13) Volby do ÚOK

Zvolen bude ten, kdo dostane 12 a více hlasů. Byla zvolena pětičlenná ÚOK CHMH.

Andrea Kroftová (23 hlasů), Petr Tejml (21 hlasů), Markéta Čacká (23 hlasů), Jiří Dobiášovský (23 hlasů), Petra Koťátková (23 hlasů)

Byla zvolena dvoučlenná KK ÚOK CHMH.

Barbora Belešová (23 hlasů), Lenka Kovářová (23 hlasů)

krátká přestávka (proběhly schůze nové ÚOK CHMH a KK ÚOK CHMH)

ÚOK CHMH bude pracovat ve složení:

Mgr. Bc. Andrea Kroftová – předsedkyně ÚOK CHMH a zástupce odbornosti morčat
Ing. Jiří Dobiášovský – místopředseda ÚOK CHMH, admin rodent.cz,
Ing. Petr Tejml, Ph.D. – člen ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů morčat
Ing. Markéta Čacká – členka ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů potkanů
Petra Koťátková – členka ÚOK CHMH a zástupce odbornosti potkanů

Na pozice do KK ÚOK byly pouze 2 kandidáti.

KK ÚOK CHMH bude pracovat ve složení:

Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHMH
Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK ÚOK CHMH

Kontrolní komise kooptovala Radku Machovou jako členku KK ÚOK CHMH do následující konference, kde proběhnou doplňkové volby.

Bc. Radka Machová – kooptovaný člen KK ÚOK CHMH

Ad 14) Diskuze

Navýšení rozpočtu s ohledem na plánovanou Evropskou výstavu morčat v Lysé nad Labem - výroba lehkých podlážek ke klecím pro morčata (400 děr = 80 klecí/80 podlážek)

Ad 15) Usnesení :
Ústřední konference delegátů sekce morčat a jiných drobných hlodavců

SCHVALUJE

 • přednesené zprávy a informace (viz. přílohy)

 • výsledky voleb

  ÚOK CHMH bude pracovat ve složení:

  Mgr. Bc. Andrea Kroftová – předsedkyně ÚOK CHMH a zástupce odbornosti morčat
  Ing. Jiří Dobiášovský – místopředseda ÚOK CHMH, admin rodent.cz,
  Ing. Petr Tejml, Ph.D. – člen ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů morčat
  Ing. Markéta Čacká – členka ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů potkanů
  Petra Koťátková – členka ÚOK CHMH a zástupce odbornosti potkanů

  Kontrolní komise bude pracovat ve složení:
  Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHMH
  Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK ÚOK CHMH
  Bc. Radka Machová – kooptovaný člen KK ÚOK CHMH do dalších voleb

 • změnu názvu sekce ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců na ÚOK chovatelů hlodavců

 • účast 3 posuzovatelů na školení EE v roce 2019, financování bude zajištěno dle schváleného rozpočtu sekce (konkrétní volba je v kompetenci ÚOK podle metodiky pro účast na školeních pořádaných EE)

 • Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Věru Rožníčkovou a Andreu Kroftovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH

  POVĚŘUJE

 • Petru Koťátkovou zahájením jednání na jednáních UVV ČSCH – změnu výpočtu podpory reprezentaci drobných hlodavců na výstavách v zahraničí. (Kamionová doprava morčat na výstavy EE není možná)

 • Petru Koťátkovou a tajemnici sekce Lenku Polákovou Kadeřábkovou zahájením jednání na zasedáních UVV ČSCH – volby v odbornosti chovatelů hlodavců, zajištění toho, aby o výsledcích voleb rozhodovali chovatelé hlásící se k dané odbornosti (ne celý okres), řešení problematiky přidruženého členství

 • pověřuje stálého delegáta v EE komunikací ohledně Evropské výstavy morčat (BSES 2019)

  UKLÁDÁ

 • ÚOK CHMH a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců na okresech

 • ÚOK CHMH po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti

 • ÚOK CHMH tajemnici sekce Lence Polákové Kadeřábkové předat podklady nově zvolené KK ÚOK CHMH, která bude řešit neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové

 • tajemnici sekce předat podnět k doplnění databáze – změnit název chovatel morčat na chovatel hlodavců, přidat posuzovatel potkanů, posuzovatel křečků

 • ÚOK CHK jednat s ÚVV ČSCH o podobě rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem v termínu 15. – 17. listopadu 2019 – Lysá nad Labem

 • ÚOK CHMH a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy morčat v roce 2019

 • ÚOK CHMH a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy

  BERE NA VĚDOMÍ

 • příspěvky v diskusi

  Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (23-0-0)

Ad 16) Závěr

A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 15:40 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: všichni přítomní

 
Zápis z jednání ÚOK květen 2018

Zápis z jednání nové ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 20. 5. 2018, 14:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml, P. Koťátková

Lenka Poláková Kadeřábková – tajemnice ÚOK CHMH

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Rozdělení funkcí v rámci ÚOK

4. Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat, závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat

5. Usnesení

6. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválení programu (5/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem všichni přítomní (5/0/0)

Ad 3) Rozdělení funkcí v rámci ÚOK CHMH

Mgr. Bc. Andrea Kroftová – předsedkyně ÚOK CHMH a zástupce odbornosti morčat
Ing. Jiří Dobiášovský – místopředseda ÚOK CHMH, admin rodent.cz,
Ing. Petr Tejml, Ph.D. – člen ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů morčat
Ing. Markéta Čacká – členka ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů potkanů
Petra Koťátková – členka ÚOK CHMH a zástupce odbornosti potkanů

Ad 4) Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat, závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat

za ÚOK se zkoušek účastní Jiří Dobiášovský

Ad 5) Usnesení ÚOK CHMH

SCHVÁLILA

rozdělení funkcí v rámci ÚOK CHMH

POVĚŘILA

J. Dobiášovského za ÚOK CHMH účastí na přijímacích zkouškách pro adepty na posuzovatele morčat a závěrečných zkouškách pro posuzovatele morčat

Ad 6) Závěr

V 14:30 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.
Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: všichni přítomní

 
Zápis z jednání KK ÚOK květen 2018

Zápis z jednání KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: B. Belešová

Datum a adresa konání: 20. 5. 2018, 14:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: B. Belešová, L. Kovářová

Host: R. Machová

Lenka Poláková Kadeřábková - tajemnice ÚOK CHMH

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK

4. Usnesení

5. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválení programu (2/0/0).

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Barbora Belešová a ověřovatelem všichni přítomní (2/0/0).

Ad 3) Rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK CHMH

Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHMH
Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK
ÚOK CHMH

Zvolené členky kontrolní komise kooptovaly Radku Machovou jako třetí členku kontrolní komise do dalších voleb.
Bc. Radka Machová – kooptovaný člen KK ÚOK CHMH do dalších voleb

Ad 4) Usnesení KK ÚOK CHMH

SCHVÁLILA rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK CHMH.

Ad 5) Závěr

V 14:30 předsedkyně KK ÚOK CHMH schůzi ukončila.
Zapsala: Barbora Belešová
Kontrola zápisu: všichni přítomní

 
Zápis z mimořádného jednání ÚOK květen 2018

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Datum a místo konání: 20. 5. 2018, 10:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml

Přítomni za KK ÚOK: Radka Machová

Lenka Poláková Kadeřábková - tajemnice ÚOK CHMH


Program:

1. Zahájení, schválení programu

2.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Reakce na zprávu kontrolní komise ÚOK CHMH

4. Usnesení

5. Závěr.

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválení programu (4/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem všichni přítomní (4/0/0)

Ad 3) Reakce na zprávu kontrolní komise ÚOK CHMH

Na zprávu reagovala členka kontrolní komise Radka Machová. Konstatovala, že paní předsedkyně KK zprávu s nikým z členů KK neprojednala a se zprávou nesouhlasí.

 1. Nesplňuje náležitosti dle pravidel zpracování zápisů ČSCH

 2. Nebyla projednána se členy KK a s obsahem zprávy nesouhlasí.

Ad 4) Usnesení ÚOK CHMH

VZALA NA VĚDOMÍ

Reakci na zprávu kontrolní komise ÚOK CHMH

POVĚŘILA

předsedkyni ÚOK CHMH přednesením zprávy na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců konané dne 20. 5. 2018 od 12:00

Ad 5) V 11:30 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: všichni přítomní

 

 
Zasedání EE květen 2018

Zápis ze zasedání sekce morčat- Kolding (Dánsko) 11.5.2018

Evelyne van Vliet, prezidentka sekce, přivítala přítomné delegáty z Belgie, ČR, Dánska, Holandska, Švédska a Švýcarska. Jednání se navíc zúčastnila jako host dánská chovatelka, která bude zajišťovat expozici morčat na EV v Dánsku.

Po odstoupení z funkcí rakouského delegáta a člena standardové komise není jeho místo zatím obsazeno, situace v rakouské organizaci není příznivá, hlavně z důvodu povinného značení morčat ušními známkami, které chovatelé odmítají. Německo taktéž nejeví známky aktivní účasti v EE, Jan Shop se pokusí motivovat chovatele pro účast na EV. Švédsko, Švýcarsko i Dánsko se snaží postupně prosazovat evropský standard na národních výstavách a tím více motivovat chovatele pro účast na EV. V ČR je používání evropského standardu na výstavách poměrně častou záležitostí.

Přítomní schválili zápis z loňského zasedání v Maďarsku a Evelyne van Vliet podala zprávu z generálních zasedání.

Petr Tejml přednesl zprávu ze zasedání standardové komise. Proběhly drobné textové úpravy a bylo přidáno plemeno skinny. Po dokončení překladů a korektur budou zveřejněny standardy ve třech jazycích na webových stránkách EE. Zasedaní standardové komise se poprvé účastnila nová členka Sandra Vandenbussche.

Velice pozitivně bylo hodnoceno proběhlé školení evropských posuzovatelů v Dánsku. Uspořádání školení v roce 2019 se zhostí Slovensko, organizátorka Eva Bednárová. Tématem by mělo být plemeno skinny (školitelka Lena Tysk), kresba dapple (Andrea Kroftová) a barva zlatá/oranžová (Evelyne van Vliet). Na uspořádání školení v roce 2020 bylo navrženo Holandsko nebo Polsko.

Petr Tejml informoval o EV výstavě morčat v Rakousku, kde více než 90% morčat bylo ve špatné výstavní kondici. Po dohodě s pořadateli nebyla morčata diskvalifikována, ale pouze penalizována. V každém případě je nutné zajistit do budoucna vstupní kontrolu pořadatelem před výstavou, aby se situace neopakovala.

Organizaci expozice morčat na EV v Herningu zajistí dánští chovatelé. Podklady jsou k dispozici na webových stránkách EE. Uzávěrka přihlášek je 7. 9. 2018 a bude probíhat přes kontaktní osoby jednotlivých členských zemí (ČR- Petr Tejml). Součástí expozice bude i sobotní výstava pet morčat a výstava křečků. Na hodnocení morčat jsou navrženi následující posuzovatelé: 1. Eva Helgren, 2. Annette Creutzberg, 3. Jens Lindgren, 4. Melanie Polinelli, 5. Lena Tysk, 6. Jan Schop, 7. Evelyne van Vliet.

V listopadu 2019 při celostátní výstavě v Lysé nad Labem proběhne EV výstava morčat, její součástí by měla být i COA. O uspořádání následné výstavy v roce 2020 bylo požádáno Holandsko.

Závěrem bylo dohodnuto navržení Annette Creutzberg do veterinární komise. Delegáti byli vyzváni k propagaci EV, šíření EE standardu a zasílání informací z členských zemí na webové stránky EE.

Zapsal: Petr Tejml

 
Evropská výstava 2018 Dánsko

Přihlášky na evropskou výstavu posílejte prosím přes Petra Tejmla. Podrobnosti o výstavě najdete na http://europaschau2018.eu/english/

 
Příjímací řízeni a zkoušky na posuzovatele 2018

Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat 2018

Termín, místo konání: 11. 8. 2018, 19. speciální výstava morčat – Praha

Program: 9,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky

Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, registrační řád pro morčata

Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2018

Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH

Zájemce o adeptství musí splnit podmínky:

- nejméně 5 let členem ČSCH

- odeslání kompletní přihlášky v termínu

- uhrazení poplatku za přijímací řízení

Cena přijímacího řízení je 500 Kč, které je třeba uhradit do 31. 7. 2018

Číslo účtu: 135300369/0800

v.s.: 777 + číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce: zkoušky adept 2018 + jméno a příjmení

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihláška ke stažení

Závěrečná zkouška na posuzovatele morčat 2018

Termín, místo konání: 11. 8. 2018, 19. speciální výstava morčat – Praha

Program: 9,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky

Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2018

Cena přijímacího řízení je 500 Kč, které je třeba uhradit do 31. 7. 2018

Číslo účtu: 135300369/0800

v.s.: 777 + číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce: posuzovatelská zkouška + jméno a příjmení

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihláška ke stažení