Zápis z jednání ÚOK květen 2019

Mimořádné jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 11.5.2019

Jednání svolala: A. Kroftová
Jednání řídil: J. Dobiášovský
Datum konání: 11.5.2019, ČSCH, Maškova 3, Praha
Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. P. Tejml, PhD.
Omluven: Ing. M. Čacká
Hosté za KK ÚOK CHHL: Miroslava Zelenková, Mgr. Lenka Kovářová, DiS.
Hosté za ÚKK ČSCH: JUDr. Michal Danišovič

Program:
1. Zahájení, schválení programu.
2. Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
3. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat
4. Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
5. Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku.
6. Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
Zapisovatel: J. Dobiášovský
Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL
Schválena úprava navrženého programu (bod 4 bude projednán jako bod 2) a přítomnost hostů.
1. Zahájení, schválení programu.
2. Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
3. Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
4. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat
5. Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku.
6. Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Hlasování (4-0-0)

Ad2) Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
ÚOK chovatelů hlodavců prostřednictvím tajemnice odbornosti Veroniky Heinzové obdržela stanovisko ÚKK ČSCH ze dne 25. 4. 2019. Na základě tohoto obdrženého stanoviska místopředseda ÚOK CHHL Ing. Jiří Dobiášovský kontaktoval předsedu ÚKK ČSCH př. Václava Uličného ve věci dalšího postupu řešení, a na jejím základě bylo dohodnuto, že místopředseda ÚOK CHHL Ing. Jiří Dobiášovský bude přítomen na mimořádné schůzi  ÚKK ČSCH dne 6.5.2019 viz. e-mail mimořádná schůze ÚKK ČSCH (příloha č.1).
Zde mu bylo sděleno, že se jedná o stanovisko, ne o nařízení, navíc, jak později zjištěno, bylo vydáno na základě nepřesných a neúplných informací, podaných bývalou tajemnicí ÚOK CHHL paní Lenkou Polákovou-Kadeřábkovou. Další řešení je nyní na KK ÚCHS hlodavců. Bylo doporučeno svolání mimořádné schůze ÚOK CHHL. Se stanoviskem ÚKK ČSCH byla seznámena i KK CHHL.
ÚKK ČSCH byly shledány některé procesní nedostatky, které nemusí mít vliv na dosud trvající porušení povinností ze strany posuzovatelky př. Anety Raušové.
Od 11. 8. 2018 A. Raušová nekomunikovala ohledně nápravy doplnění elektronické plemenné knihy, odmítla podepsat dohodu o provedení práce, na základě které ji měla být vyplacena částka za zaregistrovaná morčata. Bez podepsané dohody nelze částku vyplatit.
Po uložení kárného opatření uhradila na příslušný účet částku 2250,- Kč (vybrané peníze za registrace morčat 2016, 2017). Elektronickou plemennou knihu odmítla zpracovat. V této části se jedná o nesplnění povinností posuzovatelky. Elektronickou plemennou knihu za Anetu Raušovou ke konci roku, aby byla úplná, doplnila A. Kroftová. V lednu 2019 A. Raušová odeslala v řádném termínu poplatek do fondu posuzovatelů 500,- Kč, který byl řádně převeden společně s ostatními poplatky do Fondu posuzovatelů na účet ČSCH v řádném termínu.
Aneta Raušová byla na tuto mimořádnou schůzi přizvána, avšak bez omluvy se nedostavila.
O spolupráci na řešení byl požádán př. JUDr. Michal Danišovič, požadavek přijal.
ÚOK CHHL děkuje př. JUDr. Michalovi Danišovičovi za právní pomoc v tomto případu.

Ad3) Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
Tajemnice Veronika Heinzová byla požádána o zajištění průběžného čerpání rozpočtu ČSCH, abychom mohli naplánovat rok 2020.

Ad4) Zpráva sboru posuzovatelů morčat
V Rychnově nad Kněžnou proběhly ve spolupráci SO chovatelů morčat s odborem morčat  v Rychnově nad Kněžnou a 2 besedy určené  chovatelské veřejnosti. Školení vedly mezinárodní posuzovatelky Mgr. Bc. Andrea Kroftová a MVDr. Denisa Vítková – zaměřena na prevenci v chovu morčat a výstavnictví  - jak připravit morče na výstavu, co vše může ovlivnit chovatel, výstava COA 2019.
Při 20. Speciální výstavě morčat v Praze proběhne školení posuzovatelů morčat v sobotu od 16:00. Na programu školení budou informace z EE školení + volné téma.
Školení posuzovatelů EE v roce 2020 se bude konat v polské Varšavě.

Ad5) Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku
Předsedou zkušební komise pro závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat byl jmenován Petr Tejml, další členové zkušební komise budou jmenováni na dalším zasedání ÚOK před zahájením posuzovatelské zkoušky.

Ad6) Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
Od zasedání ÚOK v Rychnově nad  Kněžnou došlo k jazykové korektuře a formálním úpravám standardu morčat.

Ad7) Diskuse
Vydávání šampionátů majitelům morčat - nečlenům ČSCH zpoplatněno částkou 200,- Kč/ks, 50,- Kč z každého vydaného šampionátu odvod do ÚOK.

Ad8) Usnesení Hlasování (4-0-0)
K Bodu 2) ÚOK CHHL se usnesla a rozhodla na základě stanoviska ÚKK ČSCH takto:
1) ÚOK pochybila v tom, že nesvolala mimořádnou schůzi k odvolání A. Raušové, toto se stalo až 11.5.2019, kam se A. Raušová bez omluvy nedostavila.
2) Nerespektování odkladného účinku odvolání – ÚOK CHHL jednala v zájmu všech chovatelů, neboť případné další neodvádění svěřených peněz a neprovádění zápisů do plemenné knihy morčat by způsobilo nové škody ČSCH. To, že zápisy do plemenné knihy A. Raušová provádět nebude uvedla do zápisu při kárném řízení 11.8.208. Žádné nové stanovisko A. Raušová do dnešního dne ÚOK CHHL nesdělila.
3) Jelikož stanoviska obou zúčastněných stran jsou rozdílná, ÚOK CHHL předá na vyžádání veškeré podklady a zápisy k případu rozhodčí komisi.

Vzato na vědomí :
Nová tajemnice odbornosti je Veronika Heinzová.

Pověření :
Petra Koťátková pověřena k prověření možnosti pořádání mezinárodní výstavy potkanů při  výstavě Chovatel v Lysé na Labem 2019

Schválení :
Cestovních náhrad př. Ing. Jiřímu Dobiášovskému za účast na jednání ÚKK ČSCH 6. 5. 2019.  
Cestovních náhrad př. JUDr. Danišovičovi za právní pomoc při účasti na jednáních spojených s řešením kauzy A. Raušové.
Nová verze standardu morčat od 1.7.2019 po korektuře a formálních úpravách
Vydávání šampionátů nečlenům ČSCH ve výši 200 Kč/ks, odvod 50 Kč/ks do ÚOK CHHL.

Ad9) Závěr
Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 13:00
Další plánovaná jednání v pátek 9. 8.2019 8:00, neděli 11.8. ve 12:00 Toulcův Dvůr.
Zapsal: Dobiášovský

 
Standard plemen a barevných rázů morčat od 01.07.2019

Vážení chovatelé,
prostřednictvím webu ÚOK CHMHL vám zprostředkováváme aktualizovaný český Standard plemen a barevných rázů morčat  s platností od 1.7.2019.


Najdete ho ZDE, nebo v sekci ke stažení.

 
Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 06.01.2019

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů hlodavců
konané dne 06. 1. 2019

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum a místo konání: 06. 1. 2019 14:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy
Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková
Omluveni ÚOK CHHL: Markéta Čacká, Petr Tejml
Přítomni KK ÚOK CHHL: Barbora Belešová
Delegáti Specializovaných organizací ČSCH: morčat Andrea Kroftová, potkanů Petra Koťátková
Delegáti okresních organizací ČSCH: Rychnov n. Kn. J. Dobiášovský
ÚV ČSCH a pozvaní hosté: Lubomír Kesner, Lenka Poláková Kadeřábková, ostatní viz. prezenční listina.
Kandidáti: Miroslava Zelenková

Program konference:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba pracovních komisí – mandátové a volební, návrhové
4. Zpráva mandátové a volební komise
5. Kontrola usnesení z minulé konference
6. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
7. Rozpočet na rok 2019
8. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
9. Zpráva kontrolní komise odbornosti
10. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
11. Představení kandidátů pro volby do KK ÚOK CHHL
12. Schválení volebního řádu
13. Volby do KK ÚOK CHHL
14. Diskuze
15. Usnesení
16. Diskuse
17. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu
Schválena úprava navrženého programu a přítomnost hostů. Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem zvolen Jiří Dobiášovský a ověřovatelem všichni přítomní členové ÚOK a KK ÚOK.
Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 3) Volba pracovních komisí – mandátové a volební, návrhové
Mandátová a volební komise návrhy: Petra Koťátková, Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Barbora Belešová, Jiří Dobiášovský
Mandátová a volební komise byla sloučena do jedné a zvolena ve složení: předsedkyně Petra Koťátková, členové – Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Barbora Belešová, Jiří Dobiášovský
Hlasování: vizuálně všichni pro.

Ad 4) Zpráva mandátové komise Schváleno (24-0-0)
Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi přítomné delegáty takto:
13 hlasů delegáti Specializované organizace chovatelů morčat
3 hlasy delegáti Specializované organizace chovatelů potkanů
8 hlasů delegát Okresní organizace Rychnov n. Kn.
4 hlasy delegát Okresní organizace Děčín

Byly rozdány 3 volební lístky z celkového počtu 4 volebních lístků. Celkem 24 hlasů z 28 hlasů. Nadpoloviční většina je 15 hlasů. Zvolen bude ten, kdo dostane 15 a více hlasů.
Delegát za okres Děčín se nedostavil.
Mandátová komise konstatuje, že ústřední konference odbornosti hlodavců je usnášení schopná.

Ad 5) Kontrola usnesení z minulého jednání - Schváleno (24-0-0)
• ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců na okresech – splněno, seznam předložen a bude zaslán *.pdf na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
• ÚOK CHHL po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti – VH neschválila organizační řád, úkol trvá.
• ÚOK CHHL tajemnici sekce Lence Polákové Kadeřábkové předat podklady nově zvolené KK ÚOK CHHL, která bude řešit neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové – splněno.
• Tajemnici sekce předat podnět k doplnění databáze – změnit název chovatel morčat na chovatel hlodavců, přidat posuzovatel potkanů, posuzovatel křečků – splněno, dodavatel programu požádán o změnu.
• ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o podobě rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem v termínu 15. – 17. listopadu 2019 – Lysá nad Labem – úkol trvá, nejsou podklady z ÚVV ČSCH.
• ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy morčat v roce 2019 – úkol trvá.

Ad 6) Zpráva o činnosti ÚOK CHHL Schváleno (24-0-0)
Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018
Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 11. 8. 2018
Seznámení postupem a řešením ÚOK CHHL a KK UOK CHHL ve věci neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové včetně pozastavení posuzovatelské činnosti od 12.8.2018.
Info o činnosti ÚOK CHHL podala A. Kroftová a P. Koťátková
info z VH 2018 – J. Dobiášovský, P. Koťátková – schváleny změny stanov a změna názvu sekce, neschválen organizační řád. Podrobnosti na http://www.cschdz.eu/

Ad 7) Rozpočet na rok 2019 – neprojednáno
Nejsou doposud podklady z centrálního rozpočtu ČSCH. ÚOK CHHL očekává navýšení s ohledem na Evropskou výstavu morčat (BSES) v Lysé nad Labem, Bude řešeno s ÚVV ČSCH na nejbližším zasedání ÚVV ČSCH

Ad 8) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
Morčata – info Andrea Kroftová,  zpráva byla vzata na vědomí.
Registrováno 1000 morčat, na účet ČSCH odvedeno – za posuzovatele 5000,- Kč, za adepty na posuzovatele 4500,- Kč, za zkoušky posuzovatelů 2000,- Kč, za registrace 5000,- Kč, za šampionáty, certifikáty a PP dohromady 2600,- Kč. Celkem odvedeno 18 100,- Kč bezhotovostně na účet ČSCH. Pracuje se na aktualizaci standardu.
Částku vyúčtovala  a převedla SOCHM na základě pověření od ÚOK CHHL.

Potkani – info Petra Koťátková, zpráva byla vzata na vědomí.
Registrováno 263 potkanů a 96 vrhů s PP; na účet ČSCH odvedeno – za posuzovatele 4000,- Kč, za adepty na posuzovatele 2500,- Kč, za registrace 1315,- Kč. Do ÚOK CHHK odvedeno v hotovosti  celkem 7815,- Kč Věrou Rožníčkovou. Převzala tajemnice odbornosti Lenka Poláková Kadeřábková.
Aktualizace standardu k 1.1.2018, dokončený AJ překlad/verze a v roce 2019 se bude dělat německý překlad
Částku vyúčtovala  a odvedla v hotovosti SOCHP na základě pověření od ÚOK CHHL.

Ad 9) Zpráva kontrolní komise odbornosti CHHL Schváleno (24-0-0)
Zápis z jednání KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018
Zápis z mimořádné schůze KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců dne 12.8.2018

Ad 10) Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
rezignace předsedkyně Evelyne van Vliet , místopředsedkyně Lena Tysk nebude nejspíš kandidovat na předsedu.
Školení posuzovatelů morčat EE v Nitře - nominováni Kroftová, Vítková, Tejml
Evropská výstava v Lysé nad Labem

Ad 11) Představení kandidátů pro volby do KK ÚOK CHHL
O funkce v KK ÚOK se ucházela 1 kandidátka – Miroslava Zelenková

Ad 12) Schválení volebního řádu. Schváleno (24-0-0)
Volba člena KK ÚOK CHHL probíhala dle schváleného Volebního řádu ČSCH a způsobu hlasování.

Ad 13) Volby do KK ÚOK – zpráva volební komise
Byla zvolena členka KK ÚOK CHHL.
Miroslava Zelenková (24 hlasů)
KK ÚOK CHHL bude pracovat ve složení:
Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHHL
Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK ÚOK CHHL
Miroslava Zelenková – členka KK ÚOK CHHL

Ad 14) Diskuze
Navýšení rozpočtu s ohledem na plánovanou Evropskou výstavu morčat v Lysé nad Labem
Výroba lehkých podlážek ke klecím pro morčata (400 děr = 80 klecí/80 podlážek)
Přemístění klecí z Rychnova do Lysé –> nutno zvýšit rozpočet ÚOK na rok 2019 – doposud se hradilo pouze dopravné a uskladnění, protože klece byly pořízeny pouze pro morčata. Zahrnutí těchto klecí pod půjčovní řád znamená zvýšení nákladů na každou výstavu o 2-4 tisíce korun bez dopravy!
Půjčovní řád výstavního fundusu na http://www.cschdz.eu/svazove-predpisy.aspx
Výhled na rok 2020 – bez podkladů za rok 2018 a 2019 nelze


Ad 15) Usnesení :
Ústřední konference delegátů sekce hlodavců
SCHVALUJE
• přednesené zprávy a informace (viz. přílohy)
• a potvrzuje rozhodnutí o kárném opatření ÚOK CHHL a KK UOK CHHL ve věci neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové včetně pozastavení posuzovatelské činnosti od 12.8.2018. Po 12.8.2019 se Aneta Raušová může přihlásit k vykonání rozdílové zkoušky na posuzovatelku morčat.
• používání zkratky pro:
Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců - ÚOK CHHL
Kontrolní komise ústřední odborné komise chovatelů hlodavců – KK ÚOK CHHL
• proplacení nákladů na školení a ubytování třem posuzovatelům morčat – Kroftová, Tejml, Vítková dle schváleného rozpočtu sekce
• výsledky voleb
• Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Andreu Kroftovou, Petru Koťátkovou, Barboru Belešovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH .
POVĚŘUJE
•  Andreu Kroftovou sepsáním žádosti a Lenku Kadeřábkovou předáním žádosti na ÚVV ČSCH – příspěvek ubytování a na individuální dopravu na výstavu do Dánska (Kamionová doprava morčat na výstavy EE není možná)
• Petru Koťátkovou a tajemnici sekce Lenku Polákovou Kadeřábkovou jednáním na zasedáních ÚVV ČSCH o změně stanov – volby v odbornosti chovatelů hlodavců, zajištění toho, aby o výsledcích voleb rozhodovali chovatelé hlásící se k dané odbornosti (ne celý okres), řešení problematiky přidruženého členství
• pověřuje stálého delegáta v EE komunikací ohledně Evropské výstavy morčat (BSES 2019)
UKLÁDÁ
• ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavci členy ÚOK a KK ÚOK
• ÚOK CHHL po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti
• ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o položkách rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem v termínu 15. – 17. listopadu 2019 – Lysá nad Labem
• ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě Evropské výstavy morčat (BSES 2019) – písemně dohodnout s ÚVV ČSCH zajištění výstavního fundusu, způsob financování, registrování vystavovatelů, forma dodání podkladů do katalogu, reklama sponzorů v katalogu a na výstavě, vstupenky pro vystavovatele, zajištění prodeje zvířat atd.
• ÚOK CHHL projednat přesun klecí z Rychnova n. Kn. do Lysé nad Labem
Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (24-0-0)

Ad 16) Diskuze
Diskutovány chovatelské problémy
Příspěvky v diskusi

Ad 17) Závěr
A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 16:00 hodin jednání ukončila.

Zapsal: J.Dobiášovský
Kontrola zápisu: všichni přítomní