Info-2014
Zpráva zkušební komise PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 16 Srpen 2014 17:16

Dne 16.8.2014 proběhla závěrečná zkouška na posuzovatele morčat adeptky Anety Raušové. Zkušební komise se jednoznačně shodla, že všechny podmínky při zkoušce byly splněny. ÚOK jmenuje Anetu Raušovou posuzovatelem morčat s platností od 17.8.2014

 
Přijímací řízení adeptů na posuzovatele morčat 15.8.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pátek, 15 Srpen 2014 16:37

Dne 15.8.2014 proběhlo přijímací řízení adeptů na posuzovatele morčat ze čtyř přihlášených se dostavili 3.

Úspěšně absolvovali: Nikola Betková a Milan Škoda

 
Zápis z jednání ÚOK CHMH 14.8.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Čtvrtek, 14 Srpen 2014 19:18

Schůze UOK 14.8.2014
účastni: A.Kroftová, P.Tejml, D.Vítková, J.Dobiášovký, O.Výšek, A.Raušová, M.Králíčková
Zapsal: O.Výšek
Hosté: Anna Havlínová
Poděkování za organizaci výstavy
Poděkování M. Kabáta za fungování UOK, UOK bere na vědomí
1. Příprava rozpočtu - tajemnice pí. Dejmková - UOK neobdržela čerpání rozpočtu za rok 2014, prozatím není možné reálně připravit rozpočet na 2015. Plán činnosti bude připraven do 30.8.2014
2. Změna standardu - schválit s dostatečným předstihem: Plánovaná aktualizace standardu k 1.1.2015 - bude upřesněno.
3. UOK ukládá sboru posuzovatelů zorganizovat školení posuzovatelů s ohledem na plánovanou změnu standardu - do konce roku 2014
4. Připravit termíny schůzí ÚOK na rok 2015, první schůze ÚOK 31.1.2015
5. UOK ukládá zajištění průkazů posuzovatelů ČSCH - zajistí A. Kroftová
6. Změna pravidel splnění podmínek pro udělení titulu morče šampion/gand šampion/inter šampion s platností od 1.1.2015. Budou doplněny podmínky: 1) minimální doba mezi první a poslední kartou na čekatele je 6 měsíců B) jedna karta musí být z věkové třídy adult.
7. UOK jmenuje přijímací/zkušební komisi pro přijímací řízení na adepty na posuzovatel morčat a posuzovatelské zkoušky ve složení: P. Tejml, D. Vítková, A. Havlínová. Po dohodě s přihlášenými na přijímací řízení, přesouvá zkoušku na termín 15.8.2014.
8. UOK informuje sbor posuzovatelů, že stanovení ceny za posouzení a cestovní náhrady je možné sjednávat individuálně, doporučené částky se řídí řádem posuzovatelů. UOK doporučuje přihlédnout ke skutečné spotřebě vozidla.
9. Diskuze

Schůze ukončena 14.8.2014 19:33

 
Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Neděle, 08 Červen 2014 13:06

Termín, místo konání: 16. 8. 2014, 15. speciální výstava morčat – Praha - Toulcův Dvůr

Program: 10,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky

Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, Stanovy ČSCH + řády a směrnice vztahující se k odbornosti morčat

Uzávěrka přihlášek: 1. 8. 2014

Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH

Cena přijímacího řízení je 500 Kč, které je třeba uhradit do 1. 8. 2014

Číslo účtu: 135300369/0800

v.s.: 777 + číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce: Adept + jméno a příjmení

Přijímací řízení se řídí řádem pro posuzovatele ČSCH (http://www.cschdz.eu/DownloadHandler.ashx?pg=dc97fc12-514c-4062-9e1e-ceabc89aed63§ion=b95dc2c7-ddd8-44b1-8081-e1c8f4474415&file=Rad_pro_posuzovatele_+2014.pdf) a dále pak řádem pro adepty na posuzovatele morčat vydaného UOK 18.3.2012 (http://www.rodent.cz/latest/rad-pro-adepty-na-posuzovatele-morcat.html)

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihláška ke stažení

 
Ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti CHMH 4.1.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 04 Leden 2014 13:27

Přítomni: Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Petr Tejml, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský, Aneta Raušová,  Radka Machová, Markéta Čacká, Helena Lužná, Zuzana Brotánková, Jitka Jiřičná, Eva Jarošová, p. Kučera, p. Nývlt

Omluveni: Michaela Králíčková

Hosté: L.Dejmková

Zapsal: O. Výšek

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva UOK,

a. Zpráva rozpočtu UOK na rok 2014

b. Plán rozpočtu na rok 2015 – plán činnosti: obdobná struktura jako v roce 2014, připravit plán činnosti

3. Zpráva sboru posuzovatelů, zpráva z EE školení

4. Zpráva stálého delegáta při EE, pozvánka na EE výstavu

5. Zpráva sboru posuzovatelů potkanů

6. Diskuze

a. Předložen podnět na změnu standardu C v položce celkový dojem

b. Diskuze problematiky nošení zvířat na posouzení. Pořadatelům se doporučuje umístit do výstavních podmínek způsob nošení morčat k posouzení: A) nošení morčat je zajištěno pořadatelem B) vystavovatel zajistí přinesení morčete.

7. Zpráva VH

Zápis odsouhlasen, ukončeno 12:50

 
Jednání UOK CHMH 4.1.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 04 Leden 2014 13:26

Schůze UOK 4.1.2014

Přítomni: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský

Za RK ÚOK: Aneta Raušová

Hosté: Helena Lužná, Zuzana Brotánková, Markéta Čacká, L. Dejmková

Zapsal: Výšek

Jednání:

1. Kontrola a odsouhlasení zápisu z 31.10.2013

2. Školení posuzovatelů EE – konané 14.3.-16.3.2014 v NL Putten, delegovaní posuzovatelé A.Kroftová, D.Vítková, P.Tejml závazně potvrzují účast

3. Předložena žádost Slovenských chovatelů potkanů (Michaela Mišková, Tamara Sýkorová) o možnosti převzetí CZ standardu potkanů. UOK souhlasí s poskytnutím, za podmínky zachování zdroje standardu – ČSCH UOK CHMH.

4. Projednána žádost o přerušení:

a. Adepta na posuzovatele Ivany Dobiášovské – přerušení schváleno do 31.12.2015 – vyřazena z evidence

b. Posuzovatele Petry Mydlářové – přerušení schváleno do 31.12.2015 – vyřazena z evidence

5. Přijímací řízení adeptů na posuzovatele morčat se bude konat v sobotu 16.8.2014. Podmínky pro přijímací řízení budou zveřejněny nejpozději 1.6.2014, včetně přihlášky.

6. Přijímací řízení na adepty posuzovatele potkanů – sbor posuzovatelů potkanů s ohledem na dostatečné množství adeptů se nebude přijímací řízení v roce 2014 konat.

7. Projednání statusu adepta na posuzovatele M.Sviatka. v 10/2013 byl odeslán Slovenské straně doporučený dopis s výsledky zkoušek na posuzovatele morčat. S ohledem na skutečnost, že zkoušky nebyly složeny více jak dvakrát, UOK vyřazuje M.Sviatka ze seznamu adeptů na posuzovatele morčat.

8. Termíny školení adeptů na posuzovatele morčat: Sbor posuzovatelů poskytne školení 30.3.2014, 5.4.2014, 27.7.2014, 15.8.2014, 2 do 12/2014.

9. Přihláška na zkoušku na posuzovatele morčat musí být podána nejméně 3 týdny před jejím konáním. Termín konání zkoušky na posuzovatele morčat na 16.8.2014.

10. UOK požaduje po ČSCH řádné vedení archivu / uskladnění pro potřeby UOK CHMH.

11. UOK schvaluje výši příspěvku adepta na posuzovatele do vzdělávacího fondu, za každý rok adeptství uhradit 500,- splatné na účet pověřené ZO CHMH, která převede na účet UOK.

12. UOK připomíná, že z každé posuzované výstavy je každým posuzovatelem odváděna částka 40,- do vzdělávacího fondu na účet pověřené ZO CHMH, která převede na účet UOK.

13. Zápis byl schválen všemi přítomnými

Schůze UOK ukončena 11:22