Info-2016
Zápis z jednání ÚOK v prosinci 2016 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Dobiášovský   
Úterý, 20 Prosinec 2016 17:25

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum konání: 4.12.2016, ČSCH Maškova 3, Praha 8
Přítomni ÚOK CHMDH: A. Kroftová, D. Vítková, O. Výšek, J. Dobiášovský;
Přítomni KK: R. Machová, M. Králíčková
Delegát za odbornost potkanů: M. Čacká
Omluveni: P. Tejml, A. Raušová

Program:
1. Zahájení, schválení programu.
2. Kontrola usnesení z minulé konference.
3. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů.
4. Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017.
5. Závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017
6. Zpráva revizní komise odbornosti. 
7. Rozpočet 2017, plánování rozpočtu 2018.
8. Výše poplatků pro rok 2017.
9. Zpráva ze Specializovaných  organizací.
10. Diskuse.
11. Usnesení.
12. Diskuse.
13. Závěr.

Ad1) Schválen navržený program (4/0/0)

Ad2) Provedena kontrola úkolů z minulé schůze ÚOK CHMH 12.8.2016
• Na funkci člena ÚOK rezignoval Ondřej Výšek. 1. náhradníkem v roce  2013 byla zvolena Markéta Čacká (zápis ze schůze) – nastupuje od 01.01.2017. ÚOK mu děkuje za dlouholetou obětavou práci pro chovatele.

Ad3,4,5) Agenda sboru posuzovatelů

• Přijati  3 slovenští adepti na posuzovatele morčat, kteří složili zkoušku písemnou i praktickou a požádali, zda mohou být zapojeni do českého adeptského programu
• Sbor posuzovatelů a ÚOK navrhuje přijetí Petry Kováčikové, Lucie Mikulinové a Petera Šimkoviče do programu adeptování za stejných podmínek jako mají adepti v ČR.
• Zavedeno příjímací řízení pro posuzovatele morčat ve dvouletých cyklech a pro posuzovatele potkanů ve tříletých cyklech, s možností vyhlášení mimořádných termínů na základě návrhu sboru posuzovatelů v obou odbornostech
• Termíny školení odbornost MORČATA:
• 7.1.2017 v Toulcově dvoře – Typ a stavba
• 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou
• 8. + 9.4.2017 For Pets v Letňanech
• 12.8.2017 v Toulcově dvoře
• 17.11. nebo 18.11.2017 při výstavě CHOVATEL v Lysé nad Labem
• Příloha č. 2:  Směrnice pro přijímání adeptů na posuzování potkanů, schváleno všemi hlasy.
• Termíny školení odbornost POTKANI:
• 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – příjímací řízení pro nové adepty na posuzování potkanů
• 12. – 13.8.2017 v Toulcově dvoře
• ÚOK CHDHM podporuje snahu o začlenění odbornosti potkanů do EE. Tajemnice odbornosti zjistí, co všechno je třeba pro přednesení návrhu o začlenění odbornosti potkanů na EE. Zjistí, kdo jezdí na generální zasedání EE za ČSCH, kde by měla být v únoru přednesena žádost o rozšíření o odbornost chovatelů potkanů
• hlasování o bodech 3)4)5) - všichni pro (4/0/0)

Ad6) Zpráva revizní komise ÚOK CHMDH.
• Zpráva KK – KK odbornosti neprovedla kontrolu a nepředložila žádnou zprávu. Předsedkyně KK bude na příští schůzi dotázána, zda chce pokračovat ne své funkci dále.

Ad7) Rozpočet 2017, plánování rozpočtu 2018
• Navržený rozpočet na rok 2017 schválila VH, která se konala 26.11.2016
• Schváleny funkční paušály dle návrhu ÚV ČSCH, preferována výplata jednou ročně. Tabulka s přepočtem na 15 000 uvedena v příloze č. 1 ) - všichni pro (4/0/0)

Ad8) Schválena výše poplatků pro rok 2017 - všichni pro (4/0/0)
Výše odváděných poplatků do ÚOK pro rok 2017 (mimo členských známek):
• ÚOK schvaluje poplatek ve výši 500Kč za přihlášení k přijímací zkoušce pro adepty na posuzovatele  a k závěrečné posuzovatelské zkoušce, splatné do 31.1.2017
• ÚOK schvaluje paušální poplatky   pro adepty a posuzovatele a posuzovatele do vzdělávacího fondu  ve výši 500Kč za každý započatý kalendářní rok, splatné do 31.1.2017
• ÚOK schvaluje od roku 2017 osvobození nových posuzovatelů od placení posuzovatelského poplatku na ten rok, ve kterém úspěšně složili posuzovatelskou zkoušku
• ÚOK pověřuje Specializovanou základní organizaci chovatelů morčat vedením registrací morčat a Specializovanou základní organizaci chovatelů potkanů vedením registrací potkanů. Z plateb vyplatí posuzovatele a odvedou srážkovou daň příslušnému finančnímu úřadu. Do 15.12. 2017 odvedou příslušné poplatky ÚOK v oddělených platbách dle pokynů a vypracují zprávu pro ÚOK dle přílohy č. 2, 3, 4
• Výše odvodů do ÚOK: za každé registrované zvíře 5Kč, za vydaný certifikát chovatelské stanice 10Kč, za vydaný šampionát 10Kč, za PP 10Kč

Ad9) Zprávy ze Specializovaných  organizací – vzato na vědomí

Ad10) Diskuze

• Dobiášovský a Čulíková informovali o proběhlé valné hromadě ČSCH
• Stav registrací pobočných spolků

Ad11) Usnesení
• ÚOK pověřuje předsedkyni ÚOK podat žádost o příspěvek pro podporu a prezentaci českých účastníků na evropských výstavách z rozpočtu ČSCH
• Šampionáty  -  CAC razítka posuzovatelů jsou na stejné úrovni jako karty. Od 1.1.2017 se schvaluje používání karet i razítek po přechodné období.

• Od 1.1. 2017 bude na posuzovatelském lístku bude uváděno jméno i chs morčete, aby nemohlo dojít k záměně.
• Skartace využitých čekatelských karet po 3 letech od vydání šampionátu. Skartací pověřena Michaela Králíčková – správce šampionátů.
• Administraci a obsahovou stránku www.rodent.cz přebírá  s okamžitou platností Jiří Dobiášovský.
• ÚOK doporučuje KK provést v následujícím období revizi výstavního fundusu patřícího ÚOK CHMDH.
• Od 1.1.2017 platí povinnost pořadatelů výstav posílat výsledky do 1 měsíce správci šampionátů v excelu. Prováděcí předpis bude zveřejněn.
• Evropské školení posuzovatelů morčat Švýcarsko 17. – 19.3.2017  - na náklady ÚOK schválena účast Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková
• ÚOK CHMH ukládá sboru posuzovatelů vypracovat pravidla pro účast na Evropských školení posuzovatelů morčat a předložit ÚOK ke schválení.

Ad12) Diskuse

• Rozpočet 2018

Ad13) Ve 13:35 předsedkyně ÚOK schůzi ukončila.
Zapsala: Tereza Čulíková
Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský

 
Zápis z jednání ÚOK v srpnu 2016 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Dobiášovský   
Úterý, 20 Prosinec 2016 15:44

Zápis z jednání UOK ze dne 11.8.2016
UOK jmenovala zkušební komisi pro příjímací zkoušky na adepty a pro závěrečné zkoušky adeptů na posuzovatele.

Zápis zkušební komise ze dne  12.8.2016
Dne 12.8.2016 proběhla  přijímací zkouška  adeptů na posuzovatele morčat.  Dostavili se 3 žadatelé o adeptství na posuzovatele. Podmínky splnili  dva uchazeči – Eliška Poláčková  a Jiří Kytner. Zkušební komise navrhuje jejich přijetí jako adepta na posuzovatele morčat.
Dne 12.8.2016 proběhla  závěrečná posuzovatelská zkouška. Přihlásili se 3 adepti na posuzovatele morčat ke složení závěrečné posuzovatelské zkoušky. Zkoušku úspěšně splnily – Nikola Moser a ze Slovenska Eva Bednárová. Zkušební komise navrhuje jejich jmenování posuzovatelem morčat.

Zápis z jednání ÚOK ve dne  12.8.2016
ÚOK bere na vědomí zápis zkušební komise a schvaluje nové adepty na posuzovatele  - Eliška Poláčková  a Jiří Kytner a jmenuje nové posuzovatele morčat - Nikola Moser a Eva Bednárová.
ÚOK schvaluje výrobu CAC razítek pro všechny posuzovatele. Náklady budou hrazeny z rozpočtu ÚOK. Razítka budou platná od roku 2017  a nahradí stávající  papírové karty. Forma razítka  - CAC, jméno posuzovatele, červená barva. Zajistí Petr Tejml. Do 31.12.2016 bude zveřejněn prováděcí předpis, jak postupovat při žádosti o šampionáty.
ÚOK ukládá Ondřejovi Výškovi Úpravu posuzovacího lístku – přidání jména + chs zvířete.
ÚOK schvaluje vzor a výrobu posuzovatelských průkazů dle návrhu. Zajistí Ondřej Výšek.
Projednání žádosti SZCH, UOKK. ÚOK CHMH tuto žádost zamítá a navrhuje vykonání řádné přijímací zkoušky pro adepty.
ÚOK souhlasí s přiznáváním Visegradskeho sampionatu.

 
Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat 2016 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Středa, 01 Červen 2016 21:14

Termín, místo konání: 12. 8. 2016, 17. speciální výstava morčat – Praha - Toulcův Dvůr

Program: 10,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky

Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, registrační řády morčat

Uzávěrka přihlášek: 1. 8. 2016

Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH

Zájemce o adeptství musí splnit podmínky:

- nejméně 5 let členem ČSCH

- odeslání kompletní přihlášky v termínu

- uhrazení poplatku za přijímací řízení

Cena přijímacího řízení je 500 Kč, které je třeba uhradit do 1. 8. 2016

Číslo účtu: 135300369/0800

v.s.: 777 + číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce: zkoušky adept 2016 + jméno a příjmení

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihláška ke stažení:

 
Zasedání sekce morčat EE 6. 5. 2016, Vídeň – Rakousko PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Středa, 01 Červen 2016 20:56

Evelyne van Vliet – prezidentka sekce přivítala přítomné delegáty, kteří se sjeli z těchto členských zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Holandska, Rakouska, Slovenska, Švédska a Švýcarska. Krátce se představila nová delegátka za Slovensko – Eva Bednárová.

Po úvodu byl nejprve schválen zápis z loňského roku, ke kterému neměli přítomní žádné připomínky.

Setkání pokračovalo informací o písemné korespondenci mezi EE a členskými zeměmi. Evelyne van V. vedla bouřlivou komunikaci s organizátory EV ve Franci (k výstavě se dostanu dále v text) a s organizátory z Dánska k budoucí výstavě. Delegáti se dohodli, že bude založena uzavřená facebooková skupina pro jednodušší komunikaci.

Evelyne van V. dále přečetla zprávy z generálního zasedání z 2. 5. 2016 a 5. 5. 2016. Pro odbornost morčat bylo důležité sdělení, že na generálním zasedání byla znovu projednána možnost uznání bezsrstých plemen morčat, avšak opět neúspěšně. Po dohodě přítomných bude podán písemný návrh s argumenty předsednictvu EE a bude znovu usilováno o zařazení bezsrstých morčat do EE standardu.

Dalším bodem jednání byla zpráva standardové komise. Letos proběhly řádné volby. Vedení standardové komise je v tomto složení: prezident Petr Tejml, víceprezident Lena Tysk, tajemník Jan Shop. Členy komise jsou dále: Melanie Pollineli, Evelyne van Vliet a nově Christian Plaickner. Komise pracovala na aktualizaci EE standardu a podmínek na EV morčat. Komise se jednohlasně shodla na zveřejnění standardu na webových stránkách. Proběhne i aktualizace posuzovatelů členských zemí a jejich aktivit na EV výstavách a EE školeních. Byly projednány body německého klubu a žádost italského klubu na vyškolení adepta Adama Cennini na posuzovatele morčat. Delegáti byli vyzváni, aby do konce ledna 2017 předložili seznam uznaných plemen a barev morčat své země, aby mohl být případně rozšířen standard na jarním zasedání v Maďarsku 2017.

Velmi kladně bylo hodnoceno školení posuzovatelů ve Švédsku, jak z hlediska odborného, tak organizačního. Příští školení bude 17. – 19. 3. 2017 ve Švýcarsku. Melanie Pollinely podala předběžné informace.

Stejně, jako u standardové komise, proběhly volby do vedení sekce. Výsledek je následující: prezident Evelyne van Vliet, víceprezident Lena Tysk, tajemník Melanie Pollineli.

Dalším bodem jednání byla EV výstava ve Francii. Expozice morčat byla spojena s problémy od samého začátku. Od chaosu v přihláškách, přes delegování posuzovatelů, až po připravenost expozice. Francouzská strana sklidila obrovskou kritiku a snad bude tato výstava poučením pro budoucí pořadatele EV výstav.

Další EV výstava morčat bude pořádána letos v Dánsku v Kodani. Organizátorka Christina Vildershoj předala delegátům podklady a informovala o výstavě. Veškerá komunikace bude řešena přes kontaktní osoby - za ČR Petr Tejml. Závěrem proběhla krátká diskuze k možnosti pořádání EV morčat v Praze v roce 2017 a 2019 v Belgii.

Petr Tejml

 
Zápis ze schůze ÚOK CHMH 6. 2. 2016 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Neděle, 21 Únor 2016 21:20

Datum konání: 06. 02. 2016

Místo konání: Praha, Maškova

Přítomní členové ÚOK CHMH: Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Petr Tejml, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský

Za revizní komisi: Radka Machová

Celý článek...