Zápis konference odbornosti 2017 PDF Tisk Email

Zápis z jednání ústřední konference delegátů sekce chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 21.ledna 2017

Místo konání: Velká zasedací místnost sekretariátu ÚVV ČSCH, Maškova 3, Praha 8 od 12 hodin

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny.

Delegáti schválili program konference :
1. Zahájení, schválení programu.

2. Volba pracovních komisí – mandátové a návrhové.
3. Kontrola usnesení z minulé konference.
4. Zpráva o činnosti ÚOK CHMH.
5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů.
6. Zpráva revizní komise odbornosti.
7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat a jiných drobných hlodavců).
8. Diskuse.
9. Usnesení.
10. Závěr.

Ad 1) Konferenci zahájila předsedkyně ÚOK CHMH Andrea Kroftová a uvítala přítomné a hosta člena ÚV ČSCH Lubomíra Kesnera

Ad 2) Delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení: Dobiášovský, Smejkal, Koťátková.

Delegáti zvolili návrhovou komisi ve složení: Výšek, Krobot, Poláčková.

Zapisovatelem byla zvolena tajemnice ÚOK CHMH Tereza Čulíková

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jiří Dobiášovský

Zpráva mandátové komise:

Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi delegáty takto:

5 hlasů delegáti Specializované základní organizace chovatelů morčat

3 hlasy delegáti Specializované základní organizace chovatelů potkanů

1 hlas delegát Okresní organizace Rychnov nad Kněžnou

2 hlasy delegát Okresní organizace Děčín

Celkem tedy 11 hlasů – nadpoloviční většina je 6 hlasů


Ad 3) - 7) - Konference CHMH bere na vědomí (11-0-0):

· Zprávu o činnosti ÚOK CHMH v roce 2016 - viz zápisy ze schůzí na www.rodent.cz

· Zprávu revizní komise ÚOK za rok 2015 - pouze ústní, písemná doposud nepředložena.

. Zprávu o činnost sboru posuzovatelů - zprávy zveřejňovány v časopise Chovatel a na www.rodent.cz průběžně.

· Zprávu stálého delegáta EE - zpráva zveřejňována v časopise Chovatel a na www.rodent.cz průběžně.

Ad 8) Diskuse.

Ad 9) – Usnesení:
Ústřední konference delegátů sekce CHMH:

1. ukládá ÚOK ČSCH CHMH aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců

2. ukládá ÚOK revidovat a vést zápisy tak, aby byla respektována nezávislost KK ÚOK.

3. doporučuje KK ÚOK spolupracovat s majetkovou komisí ÚVV ČSCH při inventarizaci majetku

4. doporučuje KK ÚOK předložit plán kontrol 2017 do konce 4/2017 – pro zajištění podkladů pro kontroly.

5. ukládá ÚOK novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti dle nových stanov ČSCH

6. ukládá ÚOK vypracovat metodiku pro účast na školeních pořádaných EE.

7. ukládá ÚOK zveřejnit metodiku vystavování šampionátů v roce 2017

8. pověřuje stálého delegáta v EE jednáním o možném pořádání evropské výstavy v ČR

9. Schvaluje účast A.Kroftové, P. Tejmla a D. Vítkové na školení EE ve Švýcarsku v roce 2017.
Financování bude zajištěno dle schváleného rozpočtu sekce.

10. Schvaluje delegáty a jejich případné náhradníky na Valné hromady ČSCH v roce 2017 v tomto pořadí: J. Dobiášovský, M. Čacká, O. Výšek

Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (11-0-0)

Ad 10) Konference ukončena ve 13:15 hod.

Zápis ověřil. J. Dobiášovský 22.2.2017