Info-2019
Ukončení kárného opatření s A Raušovou Tisk

Ukončení kárného opatření s A Raušovou – výpis z odpovědi na odvolání
ÚKK ČSCH na své schůzi dne 22.11.2019 se po seznámení se současným stavem řízení usnesla takto:
1) Neshledala v postupu RoK ÚCHSHL procesní vady.
2) Do nálezu RoK ÚCHSHL A. Raušová v zákonem stanovené lhůtě, která jí byla v nálezu sdělena, nepodala soudu návrh na vyslovení neplatnosti tohoto nálezu, proto je tento nález  platný a vykonatelný.
3) ÚKK ČSCH v postupu RoK ÚCHSHL neshledala porušení ustanovení Stanov ČSCH ani dalších zákonů, které upravují činnost při rozhodování RoK, proto stížnost shledává nedůvodnou.

ÚOK CHHL uvítala potvrzení správného postupu a oprávněnosti svého rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že termín kárného opatření již vypršel, tak se A. Raušová může přihlásit k vykonání ověřovací  (rozdílové) zkoušky na posuzovatelku morčat a v případě úspěšného složení se stát opět aktivní posuzovatelkou morčat.
Termín adeptských a posuzovatelských zkoušek bude zveřejněn dle zájmu členů.

 
Pozvánka na Ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce hlodavců 31.01.2020 Tisk

Pozvánka na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná v pátek dne 31. ledna 2020 ve velké zasedací místnosti Sekretariátu ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy. Začátek jednání je v 17:00 hodin. (Prezence je od 16:45 – 17:00 hod.)

Program konference:

Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé konference
 3. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
 4. Zpráva o činnosti sborů posuzovatelů
 5. Zpráva kontrolní komise odbornosti
 6. Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 7. Doplňkové volby do ÚOK
 8. Zpráva mandátové a návrhové komise
 9. Návrh rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2021
 10. Diskuze k projednávaným bodům
 11. Usnesení
 12. Diskuse
 13. Závěr

Účastníkům jednání nebude proplaceno cestovné - náklady na cestu hradí po dohodě vysílající organizace. Účastníkům jednání bude poskytnuto občerstvení. Konference se zúčastní zvolení delegáti OO ČSCH, specializovaných ZO, členové ÚOK a KK. Předpokládaný konec konference je ve 19:00 hodin.

Dopravní spojení: metrem - trasa C – do stanice „Kobylisy“, odtud pak tramvají na konečnou stanici „Vozovna Kobylisy“. Maškova ulice vede kolem prodejny Penny Market, budova ČSCH je na konci ulice vlevo - za Vozovnou Kobylisy.

Svoji účast, prosím, potvrďte do 24. ledna 2020. (Delegátům OO ČSCH a specializovaným ZO, kteří nepotvrdí svoji účast, nebude zajištěno občerstvení).

S chovatelským pozdravem

Mgr. Bc. Andrea Kroftová, v.r.

předsedkyně ÚOK chovatelů hlodavců

 

Vyřizuje – Veronika Moravcová

 

…………………………návratku zašlete na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript …………………………………

 

OO ČSCH (specializovaná ZO)…………………………........………………………….............

Delegátem na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná dne 31.1.2020, byl(a) zvolen(a):

Jméno, příjmení, adresa   …………………………………………………………………….......………………............

…………………………………………………………………………..............Telefon:…………......……………...Datum…………………………. Razítko, podpis………………………..............................

 

 

 

 
Volby do ÚOK CHHL 2020 Tisk

21.11.2019 odstoupil Ing. Petr Tejml na vlastní žádost z funkce člena ÚOK CHHL.
Ze všechny chovatele děkujeme za dlouholetou práci pro naši odbornost v ÚOK a přejeme mnoho úspěchů v chovatelství i v osobním životě.

Volby nového člena ÚOK CHHL proběhnou dle platných stanov ČSCH na celostátní konferenci sekce hlodavců začátkem příštího roku.

Kandidátka pro adepta na člena ÚOK CHHL ke stažení - ZDE

 

 
Zkouška na posuzovatele morčat Tisk

Zápis z posuzovatelské zkoušky adeptů na posuzovatele morčat

Datum konání: 10. 8. 2019, Praha Hostivař – Toulcův dvůr, 10:00

Komise: E. Bednárová, A. Kroftová, J. Kytner, E. Levá, E. Poláčková, P. Tejml, D. Vítková

Adept: M. Škoda

Od 10:00 proběhla praktická část zkoušky, kterou následně komise vyhodnotila a jednohlasně se shodla o neúspěšném absolvování, které bylo po vyhodnocení adeptovi oznámeno a odůvodněno.

Zapsal: Petr Tejml

Kontrola zápisu: všichni přítomní členové komise

 
Zápis ze zasedání EE sekce morčat- Trogir (Chorvatsko) PDF Tisk Email

31. 5. 2019 Trogir

Lena Tysk, viceprezidentka sekce, přivítala přítomné delegáty z Belgie, ČR, Holandska, Německa, Slovenska, Švýcarska a Rakouska. Několik týdnů před zasedáním oslovila všechny členské státy, omluvilo se Dánsko, Polsko a Rusko, zbylé země nereagovaly. Eva Bednárová a Peter Supuka budou kontaktovat Slovinsko a Petr Tejml Itálii pro obnovení kontaktů.

K 1. 1. 2019 odstoupila ze své pozice Evelyne van Vlietová, od té doby nekomunikuje. V červnu bude posuzovat na výstavě ve Švýcarsku, kde by měla předat dokumenty a nášivky pro posuzovatele. Celá sekce vyjádřila dík její dlouholeté práci a navrhla zakoupení drobného daru z peněž rozpočtu. Na její pozici navrhl holandský klub Jana Shopa.

Přítomní akceptovali zápis z minulého roku a byli Lenou informováni o prostředcích, které bude mít sekce každý rok k dispozici, jedná se o 500 EUR, prostředky budou rozděleny takto: 75 EUR na dar Evelyne van Vlietové a 425 EUR na speciální EV morčat v listopadu 2019 v ČR.

Petr Tejml informoval o jednání standardové komise: Plemeno skinny je vyňato ze standardu a přesunuto do přílohy. Členské země pak mohou používat standard s přílohou i bez ní, dle vlastního uvážení a podmínek v zemi. Skinny morčata se nesmějí vystavovat na velkých EV, ale mohou na speciálních evropských výstavách morčat. V příloze bude i informace o chovu skinny morčat.

Petr Tejml poděkoval Evě Bednárové za velmi úspěšné uspořádání školení pro evropské posuzovatele morčat v Nitře, kterého se zúčastnilo 38 posuzovatelů. Následující se bude konat v březnu 2020 ve Varšavě a téhož roku i speciální evropská výstava morčat, také v Polsku. V roce 2021 se zhostí školení Rakousko a 2022 Belgie. Pokud se bude chtít školení účastnit posuzovatel z nečlenské země, bude se rozhodovat individuálně.

V příštím roce bude rozšířena standardová komise o nového člena- německého posuzovatele Patricka Schmitze.

Proběhla úprava standardu: u US. Teddy, rexe a CH Teddy jsou aktualizovány body: 4- struktura a směr, 5- délka srsti, 6- hustota. U CH-Teddy bude tolerována skrytá korunka jako lehká vada a otevřená viditelná korunka jako vylučující vada.

Název kresby dapple zůstává a povolena bude pouze v čokoládové barvě.

U dlouhosrstých morčat budou doplněny fotky ve dvou varietách, stříhaná a nestříhaná srst.
Do standardu bude přidána barva coffee.

Přiznání titulu EE posuzovatel se udělí po absolvování tří školení a jednom posuzování na EV (nezávisle, zda se jedná o EV, nebo speciální EV morčat). Posuzovatelé, kteří se nezúčastní školení 5 let, budou přesunuti do databáze- neaktivní.

Petr Tejml byl i pro další období zvolen prezidentem standardové komise, funkci tajemníka bude vykonávat Sandra Vandenbussche. Sekci morčat povede Jan Schop, Melanie Polinelli zůstává tajemnicí a Lena Tysk viceprezidentkou.

Organizace a realizace Evropské výstavy v Herningu nebyla dobrá. Kvůli rezignaci z organizace dánského klubu nebyl nikdo, kdo by výstavu zaštítil. Sekce doporučuje, aby klub země byl zodpovědný za organizaci. Nutná je také komunikace se sekcí morčat a musí být dodržen seznam vybraných posuzovatelů zvolených sekcí. Když národní klub odstoupí, bude organizace znovu projednána na svolané mimořádné schůzi.

Na speciální EV v Lysé nad Labem jsou navrženi tito posuzovatelé v tomto pořadí:

1. Andrea Kroftová
2. Bertus Van Dyjk
3. Eva Bednárová
4. Petra Tomašková
5. Sandra Vandenbussche
6. Andreas Reinert

Kontaktní osobou pro obsah na stránkách EE sekce morčat a FB komunikaci byl zvolen Jan Shop.


Sekce doporučuje, aby standardová komise sepsala postup pro provádění základní hygieny při posuzování morčat.


Zapsal: Petr Tejml

 
Zápis z jednání ÚOK květen 2019 Tisk

Mimořádné jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 11.5.2019

Jednání svolala: A. Kroftová
Jednání řídil: J. Dobiášovský
Datum konání: 11.5.2019, ČSCH, Maškova 3, Praha
Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. P. Tejml, PhD.
Omluven: Ing. M. Čacká
Hosté za KK ÚOK CHHL: Miroslava Zelenková, Mgr. Lenka Kovářová, DiS.
Hosté za ÚKK ČSCH: JUDr. Michal Danišovič

Program:
1. Zahájení, schválení programu.
2. Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
3. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat
4. Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
5. Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku.
6. Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
Zapisovatel: J. Dobiášovský
Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL
Schválena úprava navrženého programu (bod 4 bude projednán jako bod 2) a přítomnost hostů.
1. Zahájení, schválení programu.
2. Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
3. Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
4. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat
5. Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku.
6. Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Hlasování (4-0-0)

Ad2) Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
ÚOK chovatelů hlodavců prostřednictvím tajemnice odbornosti Veroniky Heinzové obdržela stanovisko ÚKK ČSCH ze dne 25. 4. 2019. Na základě tohoto obdrženého stanoviska místopředseda ÚOK CHHL Ing. Jiří Dobiášovský kontaktoval předsedu ÚKK ČSCH př. Václava Uličného ve věci dalšího postupu řešení, a na jejím základě bylo dohodnuto, že místopředseda ÚOK CHHL Ing. Jiří Dobiášovský bude přítomen na mimořádné schůzi  ÚKK ČSCH dne 6.5.2019 viz. e-mail mimořádná schůze ÚKK ČSCH (příloha č.1).
Zde mu bylo sděleno, že se jedná o stanovisko, ne o nařízení, navíc, jak později zjištěno, bylo vydáno na základě nepřesných a neúplných informací, podaných bývalou tajemnicí ÚOK CHHL paní Lenkou Polákovou-Kadeřábkovou. Další řešení je nyní na KK ÚCHS hlodavců. Bylo doporučeno svolání mimořádné schůze ÚOK CHHL. Se stanoviskem ÚKK ČSCH byla seznámena i KK CHHL.
ÚKK ČSCH byly shledány některé procesní nedostatky, které nemusí mít vliv na dosud trvající porušení povinností ze strany posuzovatelky př. Anety Raušové.
Od 11. 8. 2018 A. Raušová nekomunikovala ohledně nápravy doplnění elektronické plemenné knihy, odmítla podepsat dohodu o provedení práce, na základě které ji měla být vyplacena částka za zaregistrovaná morčata. Bez podepsané dohody nelze částku vyplatit.
Po uložení kárného opatření uhradila na příslušný účet částku 2250,- Kč (vybrané peníze za registrace morčat 2016, 2017). Elektronickou plemennou knihu odmítla zpracovat. V této části se jedná o nesplnění povinností posuzovatelky. Elektronickou plemennou knihu za Anetu Raušovou ke konci roku, aby byla úplná, doplnila A. Kroftová. V lednu 2019 A. Raušová odeslala v řádném termínu poplatek do fondu posuzovatelů 500,- Kč, který byl řádně převeden společně s ostatními poplatky do Fondu posuzovatelů na účet ČSCH v řádném termínu.
Aneta Raušová byla na tuto mimořádnou schůzi přizvána, avšak bez omluvy se nedostavila.
O spolupráci na řešení byl požádán př. JUDr. Michal Danišovič, požadavek přijal.
ÚOK CHHL děkuje př. JUDr. Michalovi Danišovičovi za právní pomoc v tomto případu.

Ad3) Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
Tajemnice Veronika Heinzová byla požádána o zajištění průběžného čerpání rozpočtu ČSCH, abychom mohli naplánovat rok 2020.

Ad4) Zpráva sboru posuzovatelů morčat
V Rychnově nad Kněžnou proběhly ve spolupráci SO chovatelů morčat s odborem morčat  v Rychnově nad Kněžnou a 2 besedy určené  chovatelské veřejnosti. Školení vedly mezinárodní posuzovatelky Mgr. Bc. Andrea Kroftová a MVDr. Denisa Vítková – zaměřena na prevenci v chovu morčat a výstavnictví  - jak připravit morče na výstavu, co vše může ovlivnit chovatel, výstava COA 2019.
Při 20. Speciální výstavě morčat v Praze proběhne školení posuzovatelů morčat v sobotu od 16:00. Na programu školení budou informace z EE školení + volné téma.
Školení posuzovatelů EE v roce 2020 se bude konat v polské Varšavě.

Ad5) Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku
Předsedou zkušební komise pro závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat byl jmenován Petr Tejml, další členové zkušební komise budou jmenováni na dalším zasedání ÚOK před zahájením posuzovatelské zkoušky.

Ad6) Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
Od zasedání ÚOK v Rychnově nad  Kněžnou došlo k jazykové korektuře a formálním úpravám standardu morčat.

Ad7) Diskuse
Vydávání šampionátů majitelům morčat - nečlenům ČSCH zpoplatněno částkou 200,- Kč/ks, 50,- Kč z každého vydaného šampionátu odvod do ÚOK.

Ad8) Usnesení Hlasování (4-0-0)
K Bodu 2) ÚOK CHHL se usnesla a rozhodla na základě stanoviska ÚKK ČSCH takto:
1) ÚOK pochybila v tom, že nesvolala mimořádnou schůzi k odvolání A. Raušové, toto se stalo až 11.5.2019, kam se A. Raušová bez omluvy nedostavila.
2) Nerespektování odkladného účinku odvolání – ÚOK CHHL jednala v zájmu všech chovatelů, neboť případné další neodvádění svěřených peněz a neprovádění zápisů do plemenné knihy morčat by způsobilo nové škody ČSCH. To, že zápisy do plemenné knihy A. Raušová provádět nebude uvedla do zápisu při kárném řízení 11.8.208. Žádné nové stanovisko A. Raušová do dnešního dne ÚOK CHHL nesdělila.
3) Jelikož stanoviska obou zúčastněných stran jsou rozdílná, ÚOK CHHL předá na vyžádání veškeré podklady a zápisy k případu rozhodčí komisi.

Vzato na vědomí :
Nová tajemnice odbornosti je Veronika Heinzová.

Pověření :
Petra Koťátková pověřena k prověření možnosti pořádání mezinárodní výstavy potkanů při  výstavě Chovatel v Lysé na Labem 2019

Schválení :
Cestovních náhrad př. Ing. Jiřímu Dobiášovskému za účast na jednání ÚKK ČSCH 6. 5. 2019.  
Cestovních náhrad př. JUDr. Danišovičovi za právní pomoc při účasti na jednáních spojených s řešením kauzy A. Raušové.
Nová verze standardu morčat od 1.7.2019 po korektuře a formálních úpravách
Vydávání šampionátů nečlenům ČSCH ve výši 200 Kč/ks, odvod 50 Kč/ks do ÚOK CHHL.

Ad9) Závěr
Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 13:00
Další plánovaná jednání v pátek 9. 8.2019 8:00, neděli 11.8. ve 12:00 Toulcův Dvůr.
Zapsal: Dobiášovský

 
Zápis z jednání ÚOK březen 2019 Tisk

Schůze ÚOK chovatelů hlodavců dne 23.3.2019
Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum konání: 23.3.2019, Rychnov nad Kněžnou
Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, J. Dobiášovský, P. Koťátková, M. Čacká
Omluven: P. Tejml
Přítomni KK ÚOK: předsedkyně Barbora Belešová
Program:
1) Zahájení, schválení programu
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kárné opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat
4) Rozpočet
5)  Různé
6) Usnesení
7) Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu
Schválen navržený program  (4/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem byl zvolen Jiří Dobiášovský ověřovateli všichni přítomní členové ÚOK (4/0/0)

Ad 3) Dlouhodobé neplnění povinností posuzovatelky morčat Anety Raušové  - od minulé  schůze nedošlo
nedošlo k žádné změně, čekáme na vyjádření ÚKK ČSCH

Ad 4) Rozpočet: Nemůžeme projednat rozpočet, neobdrželi jsme podklady od tajemnice (aktuální  čerpání)

Ad 5) Různé:
revize dokumentů ke stažení na webu rodent.cz
oznámení o  ukončení adeptování u 2 adeptů  - Zdeňka Klimková, Věra Rožníčková
aktualizace seznamů  adeptů a posuzovatelů morčat
úprava barev  reg. systému
nová verze standardu od 1.7.2019
2 vzory posuzovacího lístku – jeden s logem, jeden bez loga ÚOK

ÚOK chovatelů hlodavců
SCHVALUJE

zapisovatele a ověřovatele zápisu
novou verzi standardu morčat s platností od 1.7.2019
2 vzory posuzovacího lístku – jeden s logem, jeden bez loga ÚOK

VZALA NA VÉDOMÍ
Oznámení o ukončení adeptování u 2 adeptů na posuzovatele potkanů  - Zdeňka Klimková, Věra Rožníčková

POVĚŘUJE
A. Kroftovou  a J. Dobiášovského jednáním o úpravě výstavního systému po aktualizaci standardu

UKLÁDÁ
provést revizi dokumentů ke stažení na webu rodent.cz do konce roku 2019 (zodp. Dobiášovský)
Petru Tejmlovi provést aktualizace seznamů  adeptů  a posuzovatelů morčat  a aktualizovaný seznam předat J. Dobiášovskému ke zveřejnění
J. Dobiášovskému zveřejnit na  www.rodent.cz aktualizovanou  verzi standardu

Ad 7) Závěr
Jednání bylo ukončeno ve 22:00.
Další plánovaná jednání proběhnou v pátek 9. 8.2019 8:00 a 11.8. ve 12:00.

 
Standard plemen a barevných rázů morčat od 01.07.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Dobiášovský   
Pondělí, 08 Duben 2019 12:36

Vážení chovatelé,
prostřednictvím webu ÚOK CHMHL vám zprostředkováváme aktualizovaný český Standard plemen a barevných rázů morčat  s platností od 1.7.2019.


Najdete ho ZDE, nebo v sekci ke stažení.

 
Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 06.01.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Dobiášovský   
Úterý, 05 Únor 2019 15:02

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů hlodavců
konané dne 06. 1. 2019

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum a místo konání: 06. 1. 2019 14:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy
Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková
Omluveni ÚOK CHHL: Markéta Čacká, Petr Tejml
Přítomni KK ÚOK CHHL: Barbora Belešová
Delegáti Specializovaných organizací ČSCH: morčat Andrea Kroftová, potkanů Petra Koťátková
Delegáti okresních organizací ČSCH: Rychnov n. Kn. J. Dobiášovský
ÚV ČSCH a pozvaní hosté: Lubomír Kesner, Lenka Poláková Kadeřábková, ostatní viz. prezenční listina.
Kandidáti: Miroslava Zelenková

Program konference:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba pracovních komisí – mandátové a volební, návrhové
4. Zpráva mandátové a volební komise
5. Kontrola usnesení z minulé konference
6. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
7. Rozpočet na rok 2019
8. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
9. Zpráva kontrolní komise odbornosti
10. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
11. Představení kandidátů pro volby do KK ÚOK CHHL
12. Schválení volebního řádu
13. Volby do KK ÚOK CHHL
14. Diskuze
15. Usnesení
16. Diskuse
17. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu
Schválena úprava navrženého programu a přítomnost hostů. Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem zvolen Jiří Dobiášovský a ověřovatelem všichni přítomní členové ÚOK a KK ÚOK.
Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 3) Volba pracovních komisí – mandátové a volební, návrhové
Mandátová a volební komise návrhy: Petra Koťátková, Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Barbora Belešová, Jiří Dobiášovský
Mandátová a volební komise byla sloučena do jedné a zvolena ve složení: předsedkyně Petra Koťátková, členové – Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Barbora Belešová, Jiří Dobiášovský
Hlasování: vizuálně všichni pro.

Ad 4) Zpráva mandátové komise Schváleno (24-0-0)
Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi přítomné delegáty takto:
13 hlasů delegáti Specializované organizace chovatelů morčat
3 hlasy delegáti Specializované organizace chovatelů potkanů
8 hlasů delegát Okresní organizace Rychnov n. Kn.
4 hlasy delegát Okresní organizace Děčín

Byly rozdány 3 volební lístky z celkového počtu 4 volebních lístků. Celkem 24 hlasů z 28 hlasů. Nadpoloviční většina je 15 hlasů. Zvolen bude ten, kdo dostane 15 a více hlasů.
Delegát za okres Děčín se nedostavil.
Mandátová komise konstatuje, že ústřední konference odbornosti hlodavců je usnášení schopná.

Ad 5) Kontrola usnesení z minulého jednání - Schváleno (24-0-0)
• ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců na okresech – splněno, seznam předložen a bude zaslán *.pdf na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
• ÚOK CHHL po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti – VH neschválila organizační řád, úkol trvá.
• ÚOK CHHL tajemnici sekce Lence Polákové Kadeřábkové předat podklady nově zvolené KK ÚOK CHHL, která bude řešit neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové – splněno.
• Tajemnici sekce předat podnět k doplnění databáze – změnit název chovatel morčat na chovatel hlodavců, přidat posuzovatel potkanů, posuzovatel křečků – splněno, dodavatel programu požádán o změnu.
• ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o podobě rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem v termínu 15. – 17. listopadu 2019 – Lysá nad Labem – úkol trvá, nejsou podklady z ÚVV ČSCH.
• ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy morčat v roce 2019 – úkol trvá.

Ad 6) Zpráva o činnosti ÚOK CHHL Schváleno (24-0-0)
Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018
Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 11. 8. 2018
Seznámení postupem a řešením ÚOK CHHL a KK UOK CHHL ve věci neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové včetně pozastavení posuzovatelské činnosti od 12.8.2018.
Info o činnosti ÚOK CHHL podala A. Kroftová a P. Koťátková
info z VH 2018 – J. Dobiášovský, P. Koťátková – schváleny změny stanov a změna názvu sekce, neschválen organizační řád. Podrobnosti na http://www.cschdz.eu/

Ad 7) Rozpočet na rok 2019 – neprojednáno
Nejsou doposud podklady z centrálního rozpočtu ČSCH. ÚOK CHHL očekává navýšení s ohledem na Evropskou výstavu morčat (BSES) v Lysé nad Labem, Bude řešeno s ÚVV ČSCH na nejbližším zasedání ÚVV ČSCH

Ad 8) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
Morčata – info Andrea Kroftová,  zpráva byla vzata na vědomí.
Registrováno 1000 morčat, na účet ČSCH odvedeno – za posuzovatele 5000,- Kč, za adepty na posuzovatele 4500,- Kč, za zkoušky posuzovatelů 2000,- Kč, za registrace 5000,- Kč, za šampionáty, certifikáty a PP dohromady 2600,- Kč. Celkem odvedeno 18 100,- Kč bezhotovostně na účet ČSCH. Pracuje se na aktualizaci standardu.
Částku vyúčtovala  a převedla SOCHM na základě pověření od ÚOK CHHL.

Potkani – info Petra Koťátková, zpráva byla vzata na vědomí.
Registrováno 263 potkanů a 96 vrhů s PP; na účet ČSCH odvedeno – za posuzovatele 4000,- Kč, za adepty na posuzovatele 2500,- Kč, za registrace 1315,- Kč. Do ÚOK CHHK odvedeno v hotovosti  celkem 7815,- Kč Věrou Rožníčkovou. Převzala tajemnice odbornosti Lenka Poláková Kadeřábková.
Aktualizace standardu k 1.1.2018, dokončený AJ překlad/verze a v roce 2019 se bude dělat německý překlad
Částku vyúčtovala  a odvedla v hotovosti SOCHP na základě pověření od ÚOK CHHL.

Ad 9) Zpráva kontrolní komise odbornosti CHHL Schváleno (24-0-0)
Zápis z jednání KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018
Zápis z mimořádné schůze KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců dne 12.8.2018

Ad 10) Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
rezignace předsedkyně Evelyne van Vliet , místopředsedkyně Lena Tysk nebude nejspíš kandidovat na předsedu.
Školení posuzovatelů morčat EE v Nitře - nominováni Kroftová, Vítková, Tejml
Evropská výstava v Lysé nad Labem

Ad 11) Představení kandidátů pro volby do KK ÚOK CHHL
O funkce v KK ÚOK se ucházela 1 kandidátka – Miroslava Zelenková

Ad 12) Schválení volebního řádu. Schváleno (24-0-0)
Volba člena KK ÚOK CHHL probíhala dle schváleného Volebního řádu ČSCH a způsobu hlasování.

Ad 13) Volby do KK ÚOK – zpráva volební komise
Byla zvolena členka KK ÚOK CHHL.
Miroslava Zelenková (24 hlasů)
KK ÚOK CHHL bude pracovat ve složení:
Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHHL
Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK ÚOK CHHL
Miroslava Zelenková – členka KK ÚOK CHHL

Ad 14) Diskuze
Navýšení rozpočtu s ohledem na plánovanou Evropskou výstavu morčat v Lysé nad Labem
Výroba lehkých podlážek ke klecím pro morčata (400 děr = 80 klecí/80 podlážek)
Přemístění klecí z Rychnova do Lysé –> nutno zvýšit rozpočet ÚOK na rok 2019 – doposud se hradilo pouze dopravné a uskladnění, protože klece byly pořízeny pouze pro morčata. Zahrnutí těchto klecí pod půjčovní řád znamená zvýšení nákladů na každou výstavu o 2-4 tisíce korun bez dopravy!
Půjčovní řád výstavního fundusu na http://www.cschdz.eu/svazove-predpisy.aspx
Výhled na rok 2020 – bez podkladů za rok 2018 a 2019 nelze


Ad 15) Usnesení :
Ústřední konference delegátů sekce hlodavců
SCHVALUJE
• přednesené zprávy a informace (viz. přílohy)
• a potvrzuje rozhodnutí o kárném opatření ÚOK CHHL a KK UOK CHHL ve věci neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové včetně pozastavení posuzovatelské činnosti od 12.8.2018. Po 12.8.2019 se Aneta Raušová může přihlásit k vykonání rozdílové zkoušky na posuzovatelku morčat.
• používání zkratky pro:
Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců - ÚOK CHHL
Kontrolní komise ústřední odborné komise chovatelů hlodavců – KK ÚOK CHHL
• proplacení nákladů na školení a ubytování třem posuzovatelům morčat – Kroftová, Tejml, Vítková dle schváleného rozpočtu sekce
• výsledky voleb
• Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Andreu Kroftovou, Petru Koťátkovou, Barboru Belešovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH .
POVĚŘUJE
•  Andreu Kroftovou sepsáním žádosti a Lenku Kadeřábkovou předáním žádosti na ÚVV ČSCH – příspěvek ubytování a na individuální dopravu na výstavu do Dánska (Kamionová doprava morčat na výstavy EE není možná)
• Petru Koťátkovou a tajemnici sekce Lenku Polákovou Kadeřábkovou jednáním na zasedáních ÚVV ČSCH o změně stanov – volby v odbornosti chovatelů hlodavců, zajištění toho, aby o výsledcích voleb rozhodovali chovatelé hlásící se k dané odbornosti (ne celý okres), řešení problematiky přidruženého členství
• pověřuje stálého delegáta v EE komunikací ohledně Evropské výstavy morčat (BSES 2019)
UKLÁDÁ
• ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavci členy ÚOK a KK ÚOK
• ÚOK CHHL po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti
• ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o položkách rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem v termínu 15. – 17. listopadu 2019 – Lysá nad Labem
• ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě Evropské výstavy morčat (BSES 2019) – písemně dohodnout s ÚVV ČSCH zajištění výstavního fundusu, způsob financování, registrování vystavovatelů, forma dodání podkladů do katalogu, reklama sponzorů v katalogu a na výstavě, vstupenky pro vystavovatele, zajištění prodeje zvířat atd.
• ÚOK CHHL projednat přesun klecí z Rychnova n. Kn. do Lysé nad Labem
Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (24-0-0)

Ad 16) Diskuze
Diskutovány chovatelské problémy
Příspěvky v diskusi

Ad 17) Závěr
A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 16:00 hodin jednání ukončila.

Zapsal: J.Dobiášovský
Kontrola zápisu: všichni přítomní