InformaceUOK
ÚOK - Organizační složka Českého svazu chovatelů PDF Tisk Email

 

 

Je nejvyšší odborný orgán Českého svazu chovatelů pro řízení chovatelství příslušných druhů zvířat, má celorepublikovou působnost. Je volen konferencí delegátů odbornosti na 5 let. Činnost a povinnosti ÚOK CHMH vychází ze stanov ČSCH a jejich výkladu.

Hlavními činnostmi v současné době je rozvoj jednotlivých odborností ve spolupráci s jednotlivými členy sboru posuzovatelů a odbornými subkomisemi, příprava a školení adeptů na posuzovatele a posuzovatelů, spolupráce s EE v rámci odbornosti morčat. Dále pak spolupráce s dalšími zahraničními svazy a kluby, zejména v Polsku a na Slovensku, práce na webu rodent.cz, příprava elektronické plemenné knihy.

Užívaná zkratka : ÚOK CHMH

Druhy zvířat v rámci naší odbornosti :

- morčata

- laboratorní potkani

- křeček zlatý

- myši

- ostatní drobní hlodavci

ÚOK CHMH přímo řídí základní specializované organizace:

Specializovaná základní organizace chovatelů morčat
Specializovaná základní organizace chovatelů potkanů

Povinnosti ÚOK (viz Stanovy ČSCH):

 1. zabezpečovat rozvoj chovatelství podle přijatých zásad a usneseni
 2. řídit činnost plemenných knih
 3. vychovávat, odborně školit a řídit posuzovatele a odborné funkcionáře, ustavovat orgány pro otázky posuzování zvířat
 4. navrhovat vlastní rozpočet, účelně hospodařit s přidělenými finančními prostředky a aktivně napomáhat vlastní činností k zajištění příjmové části rozpočtu odbornosti
 5. propagovat chovatelství, vydávat odborné a propagační materiály
 6. zabezpečovat informovanost členů
 7. připravovat směrnice, řády, pokyny v rámci své odbornosti
 8. pořádat školení, soutěže, výstavy, závody a jiné akce
 9. rozhodovat o odvoláních do rozhodnutí v odborných chovatelských záležitostech vydaných nižšími odbornými orgány
 10. aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů

Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

Je zastupitelské shromáždění delegátů. Na konferenci posílají své delegáty specializované základní organizace ČSCH a oblastní, okresní, městské konference chovatelských odborností dle klíče, který je uveden ve stanovách. Konference je svolávána zpravidla jedenkrát ročně.

Konference odbornosti volí jedenkrát za 5 let členy ÚOK CHMH.

Současnými členy jsou:
Kroftová Andrea - předseda
Dobiášovský Jiří- místopředseda
Tejml Petr - předseda sboru posuzovatelů morčat, zástupce sekce drobných hlodavců v EE
Čacká Markéta - předseda sboru posuzovatelů potkanů
Petra Koťátková

Konferenci přísluší :

 1. schvalovat organizační řád odbornosti
 2. řídit odbornou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovatelství a provádět kontrolu jejich plnění
 3. volit a odvolávat členy ústřední odborné komise v souladu s organizačním řádem odbornosti
 4. volit členy své revizní komise
 5. schvalovat rozpočet odbornosti v rámci rozpočtových pravidel Svazu, projednávat výsledky hospodaření
 6. schvalovat směrnice, řády apod. pro odbornou chovatelskou činnost
 7. navrhovat kandidáty do ústředního výboru Svazu, ústřední revizní komise a pracovních komisí Svazu
 8. předkládat návrhy pro jednání ústředního výboru Svazu a valné hromady Svazu
 9. je odvolacím orgánem do rozhodnutí ústřední odborné komise

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A DOKUMENTY ČSCH