Pro pořadatele výstav
Výsledky výstavy do soutěže o "Morče šampión" PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Dobiášovský   
Úterý, 02 Květen 2017 11:08

Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu - část pro pořadatele výstav.
Prováděcí metodika : příloha č.2a

Posuzovací lístek musí být opatřen jménem zvířete. V případě, že zde toto není uvedeno, je pořadatel povinen jméno zvířete doplnit.

Pořadatel výstavy je zodpovědný za správné údaje (především jméno zvířete, plemeno, název výstavy a datum pořádání) na posuzovacím lístku. Do posuzovacího lístku musí zanést případné změny. Všechny změny na posuzovacím lístku musí být čitelné a ověřeny a potvrzeny posuzovatelem, jinak jsou neplatné.

Pořadatel má povinnost vyplnit body k jednotlivým zvířatům pro výstavy morčat do 14 dnů od skončení výstavy. V případě, že pořadatel nebude využívat registrační systém, je povinen do 14 dnů od skončení výstavy zaslat výsledkovou listinu, která musí obsahovat jméno zvířete, plemeno, barvu, třídu, chovatele, vystavovatele a výši bodového hodnocení. Skeny posuzovatelských archů v rozlišení 300x300 dpi ve formátu pdf zasílá na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript také do 14 dnů od skončení výstavy k archivaci, a pro řešení případného chybného přepisu pořadatelem výstavy. Skeny musí vždy obsahovat razítko posuzovatele. Vydaná čekatelství na šampiona (CAC) budou platná až po vyplnění bodů pořadatelem výstavy v excel tabulce a zaslání posuzovatelských archů na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořadatel výstavy ručí za správné vyplnění posuzovacích lístků a za celkovou správnost všech údajů, hlavně pak těch opravovaných. V případě špatně zaznamenané změny, která nebude pro správce šampionátu ověřitelná dle zaslaných údajů od pořadatele, nebude následně takový šampionát uznaný. Je v zájmu jak pořadatele, tak hlavně vystavovatele vše překontrolovat a případné neshody vyřešit ještě na výstavě s pořadatelem/s posuzovatelem. V případě nedodržení podmínek a nedodání výsledků v Excel tabulce, nebudou mocí být šampionáty ověřeny a uznány.

Sloupce excel tabulky: buď poslat celou tabulku s názvem z registračního systému (xxx-rawexport-cz.csv) s vyplněnými body, nebo upravenou verzi se sloupci tabulky: Datum výstavy (YYMMDD_Obec), číslo klece,standard, reg.c., pohlavi, plemeno, barva, trida, narozeni, jmeno_morčete, chovatel Příjmení_jméno, vystavovatel Příjmení_jmeno, body_1, body_2. V případě neúčasti zvířete bude nahrazeno jméno morčete slovem „Absence“. V případě nepoužití registračního systému stačí uvést pouze zvířata, kde je 96 a více bodů.

V průběhu roku je možno systém uznávání změnit a reagovat na případné aspekty ke zjednodušení procesu.

Zveřejnění výsledků lze očekávat asi do 1 měsíce.

 
Co je nutné pro uspořádání výstavy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pátek, 18 Únor 2011 19:32

Zákonné podmínky

Pořádání výstav, coby veřejných vystoupení se řídí zákonem 359/2012sb. na ochranu zvířat proti týrání a dalších zákonů (novelizace platná od 1.1.2013).

Zejména pak:

§ 8
Veřejná vystoupení zvířat

 1. Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat1c).
 2. Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení (dále jen „pořadatel"), je povinna zajistit, aby při veřejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je schopna
  a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
  b) zjistit změny v chování zvířat,
  c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
  d) bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat,
  e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.
 3. Pořadatel je povinen
  a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci

  1. místo a datum konání,
  2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit,
  3. údaje umožňující identifikaci osoby podle odstavce 2,

  b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty,
  c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat dodržují,
  d) oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení krajské veterinární správě.
 4. Povinnosti stanovené v odstavci 3 písm. a) a b) se nevztahují
  a) na ozbrojené síly, bezpečností sbory nebo obecní policii,
  b) na zoologickou zahradu nebo záchranou stanici, pokud se veřejné vystoupení koná v prostoru této zoologické zahrady nebo záchranné stanice, a
  c) na zpětné vypuštění zvířete do volné přírody zoologickou zahradou nebo záchrannou stanicí.
 5. Pořadatel je oprávněn při důvodném podezření na porušení podmínek ochrany zvířat stanovených tímto zákonem účastníkem veřejného vystoupení konání veřejného vystoupení zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila, vyloučit a její zvíře z veřejného vystoupení zvířat vyřadit.

Před výstavou (aktualizováno 20.1.2013)

Pořadatel a odborný garant výstavy – seznámit se s výstavním řádem a řádem pro posuzovatele

Obecní úřad a Krajská veterinární správa - v souladu s přijetím zákona 359/2012 v platnosti od 1.1.2013 - viz výše, odstavec 3 (dle zkušeností oznámení je možné provést i emailem opatřeným platným digitálním podpisem).

Posuzovatel – zajistit posuzovatele, zajistit smlouvu o výkonu funkce pořadatele (součástí řádu pro posuzovatele) - bude doplněno

Veterinář – odsouhlasená žádost o veterinární dozor na výstavě - bude upraveno

Výstavní podmínky – zveřejnit podmínky pro účast na výstavě (standardy, plemena, věkové třídy)

Formulář přihlášky – zveřejnit formulář přihlášky na výstavu

Seznam udělovaných cen – zveřejnit seznam

Natištěné posuzovací lístky - vytisknout (bez jména zvířete, majitele, či vystavovatele)

Natištěné posuzovací seznamy - vytisknout (každé plemeno na samostatný papír)

Na výstavě

Podepsané prohlášení - prohlášení

Veterinární přejímka – vybírání veterinárních potvrzení a minimálně laická kontrola na vnější parazity. - bude upraveno

Označení pořadatelů – nikdo jiný nesmí manipulovat se zvířaty než pověřené osoby. Pořadatel výstavy po dobu konání výstavy přejímá plnou zodpovědnost za zvířata.

Dozor nad návštěvníky

Krmení zvířat – dle výstavních podmínek.

Po výstavě

Předání výsledků – předat ÚOK kopie posuzovacích archů a udělených cen.

Zaplatit daň – Finančnímu úřadu zaplatit strženou srážkovou daň posuzovateli.

 

To je minimum. Bez toho se nedá pořádat žádná výstava, jestliže se nechcete vystavit možným problémům.

Za zpracování děkujeme ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou