Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 31.05.2024

Info-2024

 

Konferenci svolala a jednání předsedala Andrea Kroftová:

Pozvánky odeslal Jiří Dobiášovský e-mailem dne 24.4.2024 dle seznamu ze sekretariátu ČSCH. Jiří Dobiášovský byl pověřen přípravou konference.

Datum a místo konání: 31. 5. 2024 16:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy

ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Petra Koťátková, Markéta Čacká, Kateřina Anna Medová, Jiří Dobiášovský (omluven)

KK ÚOK CHHL: Lenka Kovářová, Barbora Petříková (omluvena), Miroslava Zelenková (omluvena)

Delegáti územních a specializovaných základních organizací ČSCH zastupující chovatele sekce hlodavců: Delegáti Specializovaných organizací ČSCH:

SOCHM Miroslava Ondříčková - 6 mandátů

SZOCHVM Petr Tejml - 3 mandáty

SOCHP Marie Ševčíková - 3 mandáty

Delegáti okresních organizací ČSCH:

Děčín Luděk Smejkal 1 mandát - omluven

Rychnov n. Kn. Jiří Dobiášovský 1 mandát - plná moc Andrea Kroftová

Praha západ Sabina Havlíčková 1 mandát - omluvena

Chrudim Eliška Poláčková 1 mandát

Rakovník Pavla Štruncová 1 mandát

Prezenční listina

Program konference:

Program konference:

 1. Zahájení – volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
 2. Schválení programu a hostů
 3. Kontrola usnesení z minulé konference
 4. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL a sborů posuzovatelů
 5. Zprávy o činnosti přímo řízených organizací (SOCHM, SZOCHVM, SOCHP)
 6. Zpráva kontrolní komise sekce
 7. Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 8. Seznámení s rozpočtem na rok 2024 a projednání návrhu rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2025
 9. Projednání a schválení kandidátů do ÚRoK ČSCH z.s.
 10. Volba delegátů na VH
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Usnesení
 13. Diskuse
 14. Závěr

Ad 1) Zahájení, volba komisí, zapisovatele, ověřovatelů

Jednání zahájila předsedkyně ÚOK CHHL Andrea Kroftová.

ÚOK CHHL navrhuje komise v tomto složení:

 • Mandátová: Miroslava Ondříčková, Marie Ševčiková, Jiřina Nešvarová

 • Návrhová: Kateřina Anna Medová, Eliška Poláčková, Pavla Štruncová

 • Zapisovatel: Andrea Kroftová

 • Ověřovatelé: všichni přítomní delegáti na místě

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nebyl.

Vizuálně všichni pro.

Schváleno

Ad 2) Schválení programu a přítomných hostů

Jelikož nepřišla v termínu žádná žádost o doplnění nebo změnu programu konference, tak bude hlasováno o programu uvedeném na pozvánce.

Schváleno.

Ad 3) Kontrola usnesení z minulé konference (12. 5. 2023)

Úkoly z usnesení byly splněny. Nejsou žádné dotazy.

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚOK CHHL a sborů posuzovatelů

Informace o práci ÚOK CHHL přednesla ze zápisů z jednání Andrea Kroftová

Sbory posuzovatelů:

 • Morčata – info Petr Tejml
 • Potkani – info Markéta Čacká

Ad 5) Zprávy o činnosti přímo řízených organizací (SOCHM, SZOCHVM, SOCHP)

 • SOCHHM (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2025)
 • SZOCHVM (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2025)
 • SOCHP (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2025)

Ad 6) Zpráva kontrolní komise ÚOK CHHL

Zprávu přednesla Lenka Kovářová

Ad 7) Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)

Zprávu přednesla Andrea Kroftová

Ad 8) Rozpočet 2024 a návrh na rok 2025

2024 Rozpočet – po změně schválené na VH 2023 přednesla Andrea Kroftová

2025 Rozpočet

Schváleno

Ad 9) Projednání a schválení kandidátů do ÚRoK ČSCH z.s.

Mgr. Ondřej Matouš Ing. Miroslav Kroft

Schváleno

Ad 10) Volba delegátů na VH

Byli navrženi Jiří Dobiášovský, Markéta Čacká, Andrea Kroftová, Petra Koťátková, Marie Ševčíková jako možní delegáti na Valnou hromadu ČSCH v roce 2024.

Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nebyl.

Schváleno

Ad 11) Zpráva mandátové komise

Zprávu přednesla Miroslava Ondříčková

Zvolená mandátová komise konstatovala, že Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů hlodavců je usnášeníschopná a mandáty byly rozděleny dle počtu členů tak, jak to určují Stanovy ČSCH a volební řád ČSCH.

Ad 12) Usnesení Návrh usnesení přednesla Andrea Kroftová

Viz dokument Usneseno

 • vzato na vědomí :

Zprávy z ÚOK CHHL, specializovaných organizací a okresů.

Informace delegáta EE.

Informace sboru posuzovatelů hlodavců.

Seznámení s rozpočtem na rok 2024.

Výsledovka z roku 2023.

 • projednáno

Návrh rozpočtu UOK CHHL na rok 2025.

Pověřuje ÚOK CHHL sestavením pracovní komise k vytvoření pravidel chovu morčat.

Pověřuje ÚOK CHHL vytvořením pravidel chovu morčat.

 • schváleno

Změny v pravidlech pro chov křečků a křečíků.

Změny v pravidlech chovu osmáků degu.

Schváleni kandidáti do ÚROK ČSCH - Ing. Kroft. Mag. Matouš.

Schváleni kandidáti na Valnou hromadu.

Usnesení schváleno

Ad 13) Diskuse

 • Pravidla chovu morčat
 • Slovo si vzal místopředseda ÚVV ČSCH Josef Vilhelm - poděkoval za možnost být s námi.
 • Josef Vilhelm představil plánovanou akci Dožínky na Letné - 7. 9. 2024

Ad 14) Závěr

A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a 18:30 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová

Kontrola zápisu: přítomní delegáti konference souhlasí.