Zápis z jednání ÚOK leden 2020

Info-2020

 

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídil: J. Dobiášovský

Datum konání: 12.1.2020, ČSCH, Maškova 3, Praha

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. M. Čacká

Přítomni KK ÚOK CHHL: Ing. Barbora Belešová, Mgr. Lenka Kovářová, DiS.

Tajemnice odbornosti: Veronika Moravcová

Hosté: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.
 2. Příprava ústřední konference sekce
 3. Rozpočet na rok 2020, 2021
 4. Agenda odbornosti chovatelů morčat
 5. Agenda odbornosti chovatelů potkanů
 6. Organizační řád sekce hlodavců
 7. Výše poplatků pro rok 2020 a 2021
 8. Úkoly pro rok 2020
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský
Ověřovatelé: všichni přítomní členové ÚOK CHHL
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Hlasování (4-0-0)

Ad2) Příprava ústřední konference sekce hlodavců 31.1.2020

Rekapitulace úkolů z usnesení a stav plnění

Příprava voleb do ÚOK CHHL – tajemnice odbornosti pověřena zjištěním počtu mandátů za jednotlivé okresy a SO.

Ad3) Rozpočet na rok 2020, 2021

V rámci jednání o rozpočtu na rok 2021 byla A. Kroftová pověřena zasláním e-mailu účetní ČSCH s dotazem, kdy byly zaúčtovány poplatky vybrané za registraci potkanů z roku 2018 (předané minulé tajemnici odbornosti v hotovosti). Není uvedeno ve výsledovce za středisko 380 ČSCH z.s. v roce 2018.
Rozpočet navržen ve stejné výši.

Ad4) Agenda odbornosti chovatelů morčat

Od 1.1.2020 probíhá uznávací řízení na levandulovou barvu morčat

Projednána účast posuzovatelů morčat na školení EE ve Varšavě, dle schválených kritérií vybráni 3 nejaktivnější posuzovatelé. (A. Kroftová, D. Vítková, J. Kytner

ÚOK CHHL konstatovala po odstoupení P. Tejmla, člena ÚOK CHHL, nutnost volby zástupce chovatelů morčat v EE z členů ÚOK CHHL. Jako zástupce České republiky a ČSCH z.s. v odbornosti morčat v EE byla navržena a zvolena předsedkyně ÚOK CHHL A. Kroftová (3-0-1)

Doporučeno zveřejnění EE standardu na rodent.cz z důvodu informovanosti členské základny (na webu EE není k dispozici)

Volba standardu pro posuzování morčat na výstavách V ČR - v ČR může být používán EE standard za předpokladu účasti alespoň jednoho posuzovatele ze zahraničí. Pořadatelé (fyzické osoby a ZO neřízené ÚOK CHMH) mimo přímo řízených organizací ČSCH jsou povinni tuto skutečnost oznámit ÚOK CHMH minimálně 2 měsíce před konáním akce na email: uok@rodent.cz. Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

Pokud fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH pořádají výstavy a chtějí, aby výsledky byly uznané do šampionátů, musí minimálně 2 měsíce před výstavou požádat ÚOK CHMH o schválení (formulář ZDE) na email uok@rodent.cz. Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

Mazlíci nečlenů a mladých chovatelů mohou být na výstavách hodnoceni zkušenými chovateli, za způsob hodnocení a výběr hodnotitele (poradce) zodpovídá pořadatel akce. (Pokud neposuzuje adept nebo posuzovatel nemůže být morče hodnoceno dle standardu C).

Ad5) Agenda odbornosti chovatelů potkanů

Vzhledem k povinnosti chovatelů evidovat vrhy, kterým nemohl být vystaven řádný průkaz původu (VP vrhy), bylo sborem posuzovatelů potkanů navrhnuto , že se nově těmto vrhům bude udělovat evidenční číslo ve tvaru EČ 001/20. Chovatelé jsou povinni do 3 měsíců od narození vrhu zaslat na adresu potkanivp@seznam.cz rodokmen (VP) vrhu, kterému bude obratem přiděleno evidenční číslo, které se bude ve VP uvádět.

Udělování titulů „Mistr agilit roku“ potkanovi a jeho majiteli, který v daném výstavním období získá nejvíce bodů za umístění. Bodování je následující: 3 body za první místo, 2 body za druhé místo a 1 bod za třetí místo, za umístění v kategorii pokročilých se přičítá ještě jeden bod navíc.

Dne 21. 3. 2020 se budou v Rychnově konat zkoušky posuzovatelů potkanů a zároveň se otevřou adeptské zkoušky pro nové zájemce o posuzování. Podrobnější informace budou uvedeny na webu ÚOK v následujících dnech.

Ad6) Organizační řád sekce hlodavců.

ÚOK CHHL vydala Organizační řád sekce hlodavců platný od 01.02.2020. Nahrazuje se tímto Organizační řád ze dne 30. 9. 2006.

Ad7) Výše poplatků pro rok 2020 a 2021

ÚOK pověřuje pro rok 2020 a 2021 Specializovanou organizaci chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací morčat a Specializovanou organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací potkanů. Povinností specializovaných organizací je pak v následujícím roce předložit na celostátní konferenci sekce tabulku s počtem úkonů a datem převodu peněz na účet ČSCH v členění níže:

Úkon a zodpovědnost Částkavybíraná SO odvod do ÚOK CHMH
registrace morčete - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana s PP - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP - posuzovatel 90,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP s vydáním PP 110,- Kč 15,- Kč
vydání PP – posuzovatel pověřený vydáváním PP 70,- Kč 10,- Kč
šampionát člena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 100,- Kč 10,- Kč
šampionát nečlena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 200,- Kč 50,- Kč
certifikát chs - zodpovídá správce certifikátů 100,- Kč 10,- Kč
změna názvu chs na základě povolení ÚOK CHMH 1 000,- Kč 1 000,- Kč
poplatek do vzdělávacího fondu (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů 500,- Kč 500,- Kč
přijímací zkoušky (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů 500,- Kč 500,- Kč
duplikát CAC - posuzovatel 50,- Kč 0,- Kč

Ad8)Úkoly

 • zpracovat výstavní řád pro morčata a potkany
 • vypracovat a zveřejnit na rodent.cz - Univerzální prohlášení o zdravotním stavu morčat účastnících se výstavy
 • pověřit sbor posuzovatelů aktualizací registračního řádu pro morčata i potkany
 • zveřejnit na www.rodent.cz odpovědné osoby za vedení plemenných knih
 • zveřejnit pracovní skupiny na www.rodent.cz

Ad9)Diskuze

Ad10) Usnesení (4,0,0)

ÚOK chovatelů hlodavců

jmenuje

 • Andreu Kroftovou od 12. 01. 2020 zástupcem České republiky a ČSCH z.s. za odbornost morčat v EE.

ukládá

 • předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sboru posuzovatelů. Veřejné údaje budou doplněny na WEB – viz řád pro posuzovatele. Ve veřejné sekci je u každého posuzovatele uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon a jeho specializace.
 • povinnost pořadatelům výstav (fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH) požádat minimálně 2 měsíce před výstavou ÚOK CHMH o schválení výstavy na email uok@rodent.cz, pokud chtějí výsledky výstavy byly zahrnuty do šampionátů. Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

pověřuje

 • předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení během roku 2020 registrační řády

schvaluje

 • používání EE standardu za předpokladu účasti alespoň jednoho posuzovatele ze zahraničí. Pořadatelé (fyzické osoby a ZO neřízené ÚOK CHMH) mimo přímo řízených organizací ČSCH jsou povinni tuto skutečnost oznámit ÚOK CHMH minimálně 2 měsíce před konáním akce na email: uok@rodent.cz. Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.
 • Organizační řád sekce hlodavců v ČSCH z.s. k předložení na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců konané dne 31. 01. 2020
 • úpravu a doplnění podmínek soutěže CAC od 01.01.2020 takto: max. počet posudků na jedné výstavě započítaných do soutěže CAC je za jeden výstavní den od 01.03.2020 jsou dva posudky, pokud nebude ÚOK udělena výjimka např. hostovaná výstava ze zahraničí.
 • ÚOK CHHL schvaluje úpravu pravidel pro evidenci vrhů potkanů a pravidel pro udělování titulů „Mistr agilit roku“ potkanovi a jeho majiteli
 • ÚOK CHHL schvaluje proplacení účastnického poplatku A. Kroftové, D. Vítkové, J. Kytnerovi na školení EE ve Varšavě a vyplacení příspěvku 3500,- Kč/osoba na dopravu do Varšavy.
 • Návrh rozpočtu sekce na rok 2021 ve stejné výši jako návrh rozpočtu sekce rok 2020.

doporučuje

 • Mazlíci nečlenů a mladých chovatelů mohou být na výstavách hodnoceni zkušenými chovateli, za způsob hodnocení a výběr hodnotitele (poradce) zodpovídá pořadatel akce. (Pokud neposuzuje adept nebo posuzovatel nemůže být morče hodnoceno dle standardu C).

 

 • zveřejnění EE standard na rodent.cz z důvodu informovanosti členské základny (na webu EE není k dispozici)

Ad11) Závěr

Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 14:00

Zapsal: Jiří Dobiášovský