Zápis z jednaní ÚOK 18. listopadu 2022

Info-2022

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 18.11.2022 VLL Lysá nad Labem

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 18. 11. 2022 od 8:30

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká

Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková, Ing. P. Tejml

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

 2. Kontrola úkolů z minulé schůze

 3. Pověření na správu registrací na rok 2023

 4. Zkoušky uchazečů o adeptství a posuzovatelské u potkanů

 5. Proplacení odměny školitelům adeptů na výstavách v Lysé nad Labem Chovatel 2022, 18-19.11.2022)

 6. Korespondence a návrhy sboru posuzovatelů morčat

 7. Diskuze

 8. Usnesení

 9. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: A. Kroftová

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz.

Schváleno

Ad 2) Kontrola úkolů z minulé schůze

Formulář “Roční výkaz posuzovatele” bude předsedy sborů posuzovatelů předán ÚOK CHHL nejpozději do konce roku 2022

Formulář pro posuzovatele morčat

Formulář pro posuzovatele potkanů

Probíhá

Ad 3) Pověření na správu registrací na rok 2023

 • Nepodán návrh na změnu, proto zůstává stejné jako v roce 2022

 • ÚOK CHHL pověřuje pro rok 2023 Specializovanou organizaci chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací morčat a Specializovanou organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací potkanů. Povinností specializovaných organizací je pak v následujícím roce předložit na celostátní konferenci sekce tabulku s počtem úkonů a datem převodu peněz na účet ČSCH v členění níže:

Úkon a zodpovědnost Částkavybíraná SO odvod do ÚOK CHMH
registrace morčete - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana s PP - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP - posuzovatel 90,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP s vydáním PP 110,- Kč 15,- Kč
vydání PP – posuzovatel pověřený vydáváním PP 70,- Kč 10,- Kč
šampionát člena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 100,- Kč 10,- Kč
šampionát nečlena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 200,- Kč 50,- Kč
certifikát chs - zodpovídá správce certifikátů 100,- Kč 10,- Kč
změna názvu chs na základě povolení ÚOK CHMH 1 000,- Kč 1 000,- Kč
poplatek do vzdělávacího fondu (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů 500,- Kč 500,- Kč
přijímací zkoušky (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů 500,- Kč 500,- Kč
duplikát CAC - posuzovatel 50,- Kč 0,- Kč
 • ÚOK CHHL v příštím roce projedná /upraví výši poplatků tak, aby nová výše mohla být schválena konferencí odbornosti v roce 2024.

Ad 4) Zkoušky u potkanů - adeptské a posuzovatelské

Místo - VLL Lysá nad Labem datum 19. 11. 2022 09:00 Navrhovaná zkušební komise: Ing. Markéta Čacká , Mgr. Bc. Andrea Kroftová Předseda: Ing. Michaela Švrčková Nepřišel jiný návrh. ÚOK CHHL jmenuje zkušební komisi v navrženém složení.

Schváleno.

Ad 5) Proplacení odměny školitelům adeptů, cesťáků zkušební komisi na zkoušky a členům ÚOK CHHL do Lysé n. Labem.

Navržený dokument byl projednán a schválen. Bude proplacen cesťák Ing. Michaele Švrčkové, Mgr. Bc. Andree Kroftové, Ing. Markétě Čacké, Ing. Jiřímu Dobiášovskému a Ing. Evě Bednárové.

Bude proplacena odměna školitelce adeptů Mgr. Bc. Andree Kroftové, Ing. Michaele Švrčkové a Ing. Evě Bednárové A. Kroftová pověřena předáním účetní ČSCH z.s. k proplacení formou hromadné faktury s rozpisem v příloze.

Schváleno

Ad 6) Korespondence a návrhy sboru posuzovatelů morčat

 • Źádost o změnu soutěže Morče šampion z 12.10.2022 na ÚOK o odsouhlasení s platností od 1.1.2023 Aktuálně CZCH je 5x CAC i pouze z EE standardu (95b.) - sbor posuzovatelů morčat navrhuje, aby titul CZCH získávala zvířata i s posudky z EE standardu, ale minimálně s 3x CAC dle českého st. (96b.)

Schváleno s platností od 01.01.2023

Nové barvy spojené s modrým genem u morčat

 • Barvy na modrém genu musí být vždy na morčeti přítomné s barvou z černohnědé řady. (Např. amber vždy s blue, není tedy povoleno zbarvení amber - bílá). U barev spojených s modrým genem držíme anglické pojmenování.

Nové barvy z červenožluté řady s modrým genem jsou pojmenovány:

 • červená/oranžová s modrým genem = amber
 • buff s modrým genem = champagne
 • krémová s modrým genem = vanilla
 • bílá s modrým genem = bílá

Schváleno s platností od 01.01.2023

Schválení barvy rudé (zlatá ze slate) u morčat

 • Navrženo zařadit mezi standardní barvy zlatou s rubínovýma očima a pigmentem s názvem rudá. Jedná se o roky známou nezaměnitelnou barvu.

Schváleno s platností od 01.01.2023

 • Anglické názvy barev do standardu morčat. Schválení zařazení do standardu morčat zažité české a nově do závorky i anglické názvy barev.

Schváleno s platností od 01.01.2023

Sbor posuzovatelů připraví změny a začlení do standardu morčat tak, aby bylo možno zveřejnit k 1.1.2023

Ad 7) Diskuze

 • neplnění povinností pořadatelů výstav – neplatí posuzovatelům, možnosti postihu odborných garantů výstav dle kárného řádu ČSCH
 • diskuze o registraci obou rodičů u morčat
 • diskuze o programu Chovis a možnostech jeho rozvoje

Ad 8) Usnesení

 • ÚOK CHHL ukládá vypracovat tabulky (výkaz odvedených plateb) pověřenými SO , stejně jako v roce 2021 za rok 2022 na konferenci odbornosti, která proběhne v únoru 2023 podle volné kapacity zasedací místnosti na ČSCH.

 • ÚOK CHHL po konzultaci s předsedkyní SZOCHVM konstatuje, že SZOCHVM nemá zájem o převzetí všech agend uvedených výše, spojených s registracemi morčat pro rok 2023

 • ÚOK CHHL schvaluje paušální odměny funkcionářů dle předloženého návrhu uvedeného v rozpočtu na rok 2022.

 • ÚOK CHHL pověřuje A. Kroftovou předáním účetní ČSCH z.s. k proplacení doklady na paušální odměny, školení a cesťáky

 • ÚOK CHHL jmenuje zkušební komisi pro zkoušky v odb. potkanů v navrženém složení. Ing. Markéta Čacká , Mgr. Bc. Andrea Kroftová a předsedkyně: Ing. Michaela Švrčková

 • ÚOK CHHL bere na vědomí zvolení Nikoly Moser jako koordinátorky pro uznávací řízení ve sboru posuzovatelů morčat. Její činností je sběr a kontrola podkladů od žadatelů o uznávací řízení a komunikaci s nimi.

 • ÚOK CHHL bere na vědomí zvolení Ing. Evy Levé sborem posuzovatelů morčat jako osobu pro agendu spojenou s adepty na posuzovatele morčat.

 • ÚOK CHHL ukládá předsedovi sboru posuzovatelů Ing. Petrovi Tejmlovi zapracovat schválené změny do Standardu morčat a předat ho ÚOK CHHL ke zveřejnění do 31.12.2022

Ad 9) Závěr

Schůze ukončena 18. 11. 2022 v 9:30.