Zápis z jednaní ÚOK 29.prosince.2022

Info-2022

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 29.12.2022 per rollam

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 29. 12. 2022 od 15:00

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká

Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková, Ing. P. Tejml

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

  2. Kontrola úkolů z minulé schůze

  3. Korespondence a návrhy sboru posuzovatelů morčat

  4. Usnesení

  5. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: A. Kroftová

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz.

Schváleno per rollam

Ad 2) Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

ÚOK CHHL ukládá předsedovi sboru posuzovatelů Ing. Petrovi Tejmlovi zapracovat schválené změny do Standardu morčat a předat ho ÚOK CHHL ke zveřejnění do 31.12.2022

Neprojednáno

Formulář “Roční výkaz posuzovatele” bude předsedy sborů posuzovatelů předán ÚOK CHHL nejpozději do konce roku 2022

Neprojednáno

Stížnost na neproplacené posudečné posuzovatelkám – vyřízeno, vše uhrazeno.

Stížnost uzavřena

Ad 3) Korespondence a návrhy sboru posuzovatelů morčat

Per rollam proběhlo schválení pravidel chovu osmáků tak, aby mohla začít platit od 1. 1. 2023. Pravidla jsou určena zájmovým chovatelům osmáků, kteří projevili zájem se sdružit pod hlavičkou Českého svazu chovatelů z.s.

Navržený dokument byl projednán.

Schváleno

  • Źádost o rozšíření soutěže Morče šampion s platností od 1.1.2023 Na žádost chovatelů ÚOK rozhodla o přidání dalších ocenění pro chovatelské stanice. Od roku 2023 budou udělovány kromě dosavadních ocenění následující tituly pro chovatelské stanice:

Topazová chovatelská stanice - 100 šampionů ČR

Rubínová chovatelská stanice - 200 šampionů ČR

Smaragdová chovatelská stanice - 300 šampionů ČR

Safírová chovatelská stanice - 400 šampionů ČR

Briliantová chovatelská stanice - 500 šampionů ČR

Schváleno per rollam

Ad 4) Usnesení

ÚOK CHHL schvaluje Pravidla chovu osmáků s platností od 1.1.2023

ÚOK CHHL rozšiřuje ocenění chovatelských stanic dle návrhu s platností od 1.1.2023

Schválení per rollam budou potvrzena na online schůzi ÚOK CHHL dne 08.02.2023 od 20:00 hodin

Ad 5) Závěr

Schůze ukončena 29. 12. 2022 v 15:30.