Zápis z jednaní ÚOK 29. srpna 2022

Info-2022

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 29.8.2022

Jednání svolala: A. Kroftová, Jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 29. 08. 2022 online

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Žák, P. Koťátková, Ing. P. Tejml

Omluveni: Ing. M. Čacká.

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
 2. Úkoly po adeptských zkouškách – termíny školení, školitelé
 3. Speciální výstavy morčat a potkanů – info, prolémy?
 4. SO – kontrola funkcionářů v rejstříku a na rodentu.cz
 5. Sbory posuzovatelů – kontrola údajů na rodentu.cz a doplnění adeptů
 6. Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat – návrh sboru posuzovatelů
 7. Diskuze
 8. Usnesení
 9. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: A. Kroftová Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz. Schváleno

Ad 2) Úkoly po adeptských zkouškách – termíny školení, školitelé Při Speciální výstavě morčat proběhla 2 školení - strukturovaná krátkosrstá plemena (Eva Bednárová) a bezsrstá plemena morčat (Andrea Kroftová)

 • Na ČSCH dát požadavek na proplacení 2 školení z rozpočtu ÚOK CHHL a cestovních náhrad pro předsedkyni zkušební komise. Úspěšní adepti jsou osvobozeni od platby poplatku do fondu posuzovatelů pro rok 2022. Poplatek do fondu posuzovatelů (platí aktivní adepti a posuzovatelé) je splatný do konce ledna 2023.

Ad 3) Speciální výstavy morčat a potkanů - informace o průběhu

Morčata

 • zkoušky na nové adepty na posuzovatele morčat,
 • školení adeptů,
 • beseda a workshop plemeno morčat Minipli – školila Hazel Beaudin (UK), úprava srsti plemene minipli
 • přednáška Genetika trochu jinak – školila Markéta Čacká a Kateřina Anna Medová,
 • Nova - televizní reportáž o výstavě

Potkani

 • v sobotu vystavovány oficiální kategorie, v neděli kategorie mazlíků a proběhla soutěž v agility (běh potkanů přes překážky).

Ad 4) SO – kontrola funkcionářů v rejstříku a na rodentu.cz – podnět KK – zjištěny nesrovnalosti. Kooptace členů. Svazové předpisy (strana2) - Volební řád ČSCH

Pokud náhradníci nebyli zvoleni, mohou členové volených orgánů většinou svých hlasů kooptovat na uvolněná místa náhradní členy do nejbližší schůze (valné hromady, konference, členské schůze) orgánu příslušného k volbě. Jestliže nebyli zvoleni náhradníci nebo bylo rozhodnuto o doplnění, případně zvýšení počtu členů orgánu, musí být v průběhu funkčního období konány doplňující volby, přičemž však musí být zachován proces výběru kandidátů.

Úkol - pověřit předsedy SO kontrolou/aktualizací údajů ve spolkovém rejstříku prostřednictvím hlavního spolku. Formuláře jsou na WEBu ČSCH z.s. - volba REGISTRACE ČSCH – Občanský zákoník (http://www.cschdz.eu/registrace-csch-oz.aspx) Zaslat zápis z členské schůze SO o volbách - pokud byly změny. Termín do konce září 2022.

Ad 5) Sbory posuzovatelů – kontrola údajů na rodentu.cz a doplnění adeptů – podnět KK – zjištěny nesrovnalosti. Úkol - pověřit předsedy sboru posuzovatelů kontrolou a zaslání opravených údajů o posuzovatelích na rodent.cz. Termín do konce září 2022.

Ad 6) Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat – návrh posuzovatelů morčat - bude projednáno do 11.10.2022.

Ad 7) Diskuze

 • o proběhlých výstavách

Ad 8) Usnesení ÚOK CHHL ukládá:

 • předsedům SO zkontrolovat / aktualizovat údaje ve spolkovém rejstříku prostřednictvím hlavního spolku. Termín do konce září 2022
 • předsedům sborů posuzovatelů zkontrolovat a zaslat opravené údaje o posuzovatelích a adeptech na posuzovatele ke zveřejnění na rodent.cz. Termín do konce září 2022.
 • předsedovi Sboru posuzovatelů morčat aktualizovat termíny školení
 • předsedkyni ÚOK CHHL vykomunikovat s účtárnou - proplacení cestovních náhrad, ubytování předsedkyně zkušební komise, proplacení ocenění chs, odměny ve výši 500,-Kč pro školitelku A. Kroftovou a A. Bednárovou. Obě školení proběhla v rámci 21. Speciální výstavy morčat Praze. Bude přefakturováno ze SOCHM.

Ad 9) Závěr Schůze ukončena 29. 8. 2022 v 20:45. Další plánovaná schůze ÚOK CHHL proběhne 11.10.2022 od 20:00 online, pozvánka bude obsahovat program schůze.