Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 11.02.2022

Info-2022

 

Konferenci svolala a jednání předsedala: Andrea Kroftová e- mailem 11.1.2022 dle seznamu ze sekretariátu ČSCH. Jiří Dobiášovský byl pověřen přípravou a řízením konference.

Datum a místo konání: 11. 2. 2022 17:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy

Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Markéta Čacká, Pavel Žák

Přítomni KK ÚOK CHHL: členky omluveny

Delegáti okresních a specializovaných základních organizací ČSCH zastupující chovatele sekce hlodavců:

Chrudim - delegát nepřítomen, pozvánka odeslána, návratka nedoručena

Žďár nad Sázavou - Timea Kroftová

Děčín - Luděk Smejkal

Praha západ - Sabina Havlíčková

Rychnov n. Kn. - Jiří Dobiášovský

SOCHP - Věrka Rožníčková

SOCHM - Andrea Kroftová a Miroslava Ondříčková

SZOCHVM - Michaela Karasová a Anna Prikrtová

Prezenční listina

Program konference:

 1. Zahájení – volba mandátové, sloučené volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
 2. Schválení programu a hostů
 3. Kontrola usnesení z minulé konference
 4. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL a sborů posuzovatelů
 5. Zprávy o činnosti přímo řízených organizací (SOCHM, SZOCHVM, SOCHP)
 6. Zpráva kontrolní komise sekce
 7. Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 8. Seznámení s rozpočtem na rok 2022 a projednání návrhu rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2023
 9. Volba delegátů na VH
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Usnesení
 12. Diskuse k chovatelství hlodavců
 13. Závěr

Ad 1) Zahájení, volba komisí, zapisovatele, ověřovatelů

 • ÚOK CHHL navrhuje, aby se konference řídila jednacím řádem ČSCH, způsob hlasování byl aklamací, to je zvednutím hlasovacího lístku s počtem mandátů. Přidělení mandátů upravují Stanovy ČSCH v §4 bod 10

  Každý člen má jeden hlas a každý delegát konference nebo Valné hromady má mandát jednoho hlasu na každých započatých dvacet dospělých řádných členů, které zastupuje.“

 • ÚOK CHHL navrhuje komise v tomto složení:

Mandátová: Věrka Rožníčková, Miroslava Ondříčková a Luděk Smejkal

Volební a návrhová: Andrea Kroftová, Pavel Žák, Sabina Havlíčková

Zapisovatel: Jiří Dobiášovský

Ověřovatelé: všichni delegáti

 • Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nebyl.

Vizuálně všichni pro. Schválená mandátová komise konstatovala, že Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů hlodavců je usnášeníschopná.

Ad 2) Schválení programu a přítomných hostů

Jelikož nepřišla v termínu žádná žádost o doplnění nebo změnu programu konference, tak bylo hlasováno o programu uvedeném na pozvánce. Schváleno. (17-0-0)

Ad 3) Kontrola usnesení z minulé konference (31.1.2020) - Konference uložila:

 • ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavci členy ÚOK a KK ÚOK Splněno.
 • Předsedkyni ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o položkách rozpočtu odbornosti na rok 2020. Splněno
 • Registrační řád - ÚOK CHHL pověřuje jednotlivé předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení.
  Po schválení zveřejnit na rodent.cz Splněno. Probíhá projednávání dalších návrhů na zpřísnění. Registrační řád morčat, Registrační řád potkanů
 • Výstavní řád pro morčata a Výstavní řád pro potkany – vypracovat Splněno Výstavní řád hlodavců
 • ÚOK CHHL a předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sborů posuzovatelů Splněno.
 • Údaje doplnit na WEB – viz řád pro posuzovatele Pro každého je zde uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení posuzovatele, kontaktní adresa a telefon, jeho specializace Splněno částečně - neaktuální adresy a e-maily u některých posuzovatelů.

Jsou nějaké dotazy k úkolům z minulé konference? Nejsou žádné dotazy. Schváleno. (17-0-0)

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚOK CHHL a sborů posuzovatelů

 • Morčata – info Andrea Kroftová
 • Sbor posuzovatelů morčat navrhnul změnu registrační řádu s platností od 1.7. 2022.

  „5. Neregistrují se morčata s 1 zálomkem, s 1 tukovým váčkem a s bezpigmentovou ploškou na duhovce. Dále pak morčata s kombinací 3 lehkých vad zhoršující celkový dojem (např.: světlá barva + méně klopené uši + úzká stavba).“

 • uznávací řízení – obdržena zpráva za rok 2021, rozhodnuto o pokračování pro rok 2022, změna popisu minipli předáno sboru posuzovatelů k vyjádření
 • změna registračního řádu – pokračuje diskuze mezi chovateli
 • výstavy morčat, evropská výstava Polsko listopad 2022
 • termíny školení pro adepty na posuzovatele morčat na rok 2022 - schváleno
 • přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat – termín srpen 2022
 • soutěž Morče šampion – doplnit výsledky 2021 na rodent.cz – zkontrolovat pořadateli
 • Potkani – info Věrka Rožníčková

Ad 5) Zprávy o činnosti přímo řízených organizací (SOCHM, SZOCHVM, SOCHP)

 • SOCHHM (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2022)
 • SZOCHVM (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2022)
 • SOCHP (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2022)
 • Zprávy z oblastních organizací

Ad 6) Zpráva kontrolní komise ÚOK CHHL Nepředložena. KK omluvena z konference.

Ad 7) Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)

Ad 8) Rozpočet 2022 a návrh na rok 2023

Schváleno. (17-0-0)

Ad 9) Volba delegátů na VH

 • navrženi Jiří Dobiášovský, Markéta Čacká, Andrea Kroftová, Petra Koťátková, Barbora Belešová jako možní delegáti na Valnou hromadu ČSCH v roce 2022. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nebyl. Schváleno. (17-0-0)

Ad 10) Zpráva mandátové komise

Zprávu přednesl Luděk Smejkal Zvolená mandátová komise konstatovala, že Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů hlodavců je usnášeníschopná. Zpráva

Ad 11) Usnesení Andrea kroftová přečetla návrh na usnesení Ústřední konference delegátů sekce hlodavců Zpráva

Ad 12) Diskuse

 • Úkol aktualizovat údaje o sboru posuzovatelů – email, telefon, adresa
 • Úkol aktualizovat údaje o adeptech – email, telefon, adresa
 • Změna popisu plemene morčat Minipli - vyjádření sboru posuzovatelů M
 • Úpravy uznávacího řádu - připomínku ke standardu B předat sboru posuzovatelů M
 • Definování poradců chovu
 • Literatura pro hlodavce

Ad 13) Závěr

A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 20:46 hodin jednání ukončila.

Zapsal: Jiří Dobiášovský

Kontrola zápisu: přítomní delegáti konference souhlasí viz.Prezenční listina