Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 12.05.2023

Info-2023

 

Konferenci svolala a jednání předsedala Andrea Kroftová:

Pozvánky odeslal Jiří Dobiášovský e- mailem dne 11.4.2023 dle seznamu ze sekretariátu ČSCH. Jiří Dobiášovský byl pověřen přípravou a řízením konference.

Datum a místo konání: 12. 5. 2023 16:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy

ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Markéta Čacká, Pavel Žák

KK ÚOK CHHL: Lenka Kovářová, Barbora Petříková (omluvena), Miroslava Zelenková (na telefonu)

Delegáti územních a specializovaných základních organizací ČSCH zastupující chovatele sekce hlodavců:

 • Delegáti Specializovaných organizací ČSCH:

SOCHM Miroslava Ondříčková zastupuje 144 členů s hlasovacím právem = 8 mandáty

SZOCHVM Petr Tejml zastupuje 56 členů s hlasovacím právem = 3 mandáty

SOCHP Věra Rožníčková zastupuje 56 členů s hlasovacím právem = 3 mandáty

 • Delegáti okresních organizací ČSCH:

Děčín. Luděk Smejkal zastupuje 13 členů s hlasovacím právem = 1 mandát

Rychnov n. Kn. Jiří Dobiášovský, zastupuje 7 členů s hlasovacím právem = 1 mandát

Praha západ Sabina Havlíčková zastupuje 7 členů s hlasovacím právem = 1 mandát

Chrudim Eliška Poláčková zastupuje 6 členů s hlasovacím právem = 1 mandát

Žďár nad Sázavou Timea Kroftová zastupuje 1 člena s hlasovacím právem = 1 mandát

Prezenční listina

Program konference:

Program konference:

 1. Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
 2. Schválení programu a hostů
 3. Kontrola usnesení z minulé konference
 4. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL a sborů posuzovatelů
 5. Zprávy o činnosti přímo řízených organizací (SOCHM, SZOCHVM, SOCHP)
 6. Zpráva kontrolní komise sekce
 7. Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 8. Zpráva komise pro přípravu voleb
 9. Volby do ÚOK CHHL a KK ÚOK CHHL
 10. Seznámení s rozpočtem na rok 2023 a projednání návrhu rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2024
 11. Volba delegátů na VH
 12. Úprava poplatků od roku 2024
 13. Zpráva mandátové komise
 14. Usnesení
 15. Diskuse k chovatelství hlodavců
 16. Závěr

Ad 1) Zahájení, volba komisí, zapisovatele, ověřovatelů

ÚOK CHHL navrhuje, aby se konference řídila jednacím řádem ČSCH, volebním řádem ČSCH s tajným hlasováním, to je zaškrtnutím před jménem kandidáta na hlasovacím lístku.

Přidělení mandátů upravují Stanovy ČSCH v §4 bod 10 „Každý člen má jeden hlas a každý delegát konference nebo Valné hromady má mandát jednoho hlasu na každých započatých dvacet dospělých řádných členů, které zastupuje.“

ÚOK CHHL navrhuje komise v tomto složení:

 • Mandátová: Věra Rožníčková, Miroslava Ondříčková a Luděk Smejkal

 • Volební a návrhová: Andrea Kroftová, Pavel Žák, Eliška Poláčková

 • Zapisovatel: Jiří Dobiášovský

 • Ověřovatelé: všichni přítomní delegáti

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nebyl.

Vizuálně všichni pro.

Schváleno

Ad 2) Schválení programu a přítomných hostů

Jelikož nepřišla v termínu žádná žádost o doplnění nebo změnu programu konference, tak bude hlasováno o programu uvedeném na pozvánce. Konference navrhuje schválit přítomnost hostů dle prezenční listiny.

Schváleno.

Ad 3) Kontrola usnesení z minulé konference (11.2.2022) - Konference uložila:

 • ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavci členy ÚOK a KK ÚOK

Splněno.

 • Předsedkyni ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o položkách rozpočtu odbornosti na rok 2023.

Splněno

 • ÚOK CHHL vypsat termín přijímacích zkoušek pro kandidáty na adepty na posuzovatele morčat nejpozději do 30.06.2022

Splněno

 • ÚOK CHHL dále pracovat na připravované novelizaci registračního řádu morčat

Splněno

Jsou nějaké dotazy k úkolům z minulé konference? Nejsou žádné dotazy.

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚOK CHHL a sborů posuzovatelů

Vyhodnocení dotazníků o činnosti posuzovatelů morčat – info Jiří Dobiášovský

Informace o práci ÚOK CHHL za celé uplynulé volební období Andrea Kroftová

Sbory posuzovatelů:

 • Morčata – info Petr Tejml
 • Potkani – info Markéta Čacká

Ad 5) Zprávy o činnosti přímo řízených organizací (SOCHM, SZOCHVM, SOCHP)

 • SOCHHM (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2023)
 • SZOCHVM (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2023)
 • SOCHP (vývoj členské základny, pořádané akce, plány 2023)
 • Zprávy z oblastních organizací – info jednotliví delegáti

Ad 6) Zpráva kontrolní komise ÚOK CHHL

Zprávu přednesla Lenka Kovářová

Ad 7) Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)

Zprávu přednesla Andrea Kroftová

Ad 8) Zpráva komise pro přípravu voleb

Přednesl Jiří Dobiášovský

 • Představení jednotlivých kandidátů

ÚOK CHHL – Markéta Čacká, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Andrea Kroftová, Kateřina Anna Medová, Eliška Poláčková, Petr Tejml, Tomáš Vacek

KK ÚOK CHHL – Lenka Kovářová, Barbora Petříková, Miroslava Zelenková

Přečteny údaje z dotazníků, doplnění od kandidátů.

15 minut přestávka před volbami

Ad 9) Volby do ÚOK CHHL a KK ÚOK CHHL

Zprávu volební komise s výsledky voleb přednesl předseda volební komise Pavel Źák

Volby2023

Ad 10) Rozpočet 2023 a návrh na rok 2024

2023 Rozpočet – po změně schválené na VH 2022 přednesl Jiří Dobiášovský

2024 Rozpočet – Andrea Kroftová byla pověřena jednáním s ÚVV o rozpočtu v souvislosti s konáním Evropské výstavy v roce 2024.

Schváleno

Ad 11) Volba delegátů na VH

Byli navrženi Jiří Dobiášovský, Markéta Čacká, Andrea Kroftová, Petra Koťátková, Barbora Belešová jako možní delegáti na Valnou hromadu ČSCH v roce 2023.

Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nebyl.

Schváleno

19:42 Odešel P. Tejml delegát SZOCHVM - max. počet hlasů 16

Ad 12) Úprava poplatků od roku 2024

Návrh za ÚOK CHHL přednesla Andrea Kroftová.

Protinávrh podaný L. Smejkalem za ÚO Děčín nebyl schválen. Pro byli pouze 3 ze 16 hlasů.

Ad 13) Zpráva mandátové komise

Zprávu přednesla Věra Rožníčková

Zvolená mandátová komise konstatovala, že Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů hlodavců je usnášeníschopná a mandáty byly rozděleny dle počtu členů tak, jak to určují Stanovy ČSCH a volební řád ČSCH.

Ad 14) Usnesení

Návrh usnesení přednesla Andrea Kroftová

Viz dokument 230512Usneseno

Schváleno

Ad 15) Diskuse

 • Diskutováno zasílání údajů o tom, kdo kandiduje.
 • Diskutována pravidla volby členů do komisí

Ad 16) Závěr

A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 20:46 hodin jednání ukončila.

Zapsal: Jiří Dobiášovský

Kontrola zápisu: přítomní delegáti konference souhlasí viz.Prezenční listina