Zápis z jednání ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 16.12.2012

Info-starší

 

místo: PRAHA 8, MAŠKOVA 3, ČSCH

Datum: 16.12.2012, 9:30

přítomní ZA ÚOK a sbor posuzovatelů: Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová, Host za sekci chovatelů potkanů (Markéta Čacká)

přítomní ZA REVIZNÍ KOMISI ÚOK: Michaela Králíčková, Radka Machová, Ondřej Výšek (kontrola účetnictví specializované ZO)

přítomní za odborné odd.ČSCH: Lucie Dejmková

zapsala: Andrea Kroftová

Schůze ÚOK doporučila:

 1. Upravit podmínky pro udělení titulu morče šampion, grandšampion a interšampion do jednoho článku, pro větší přehlednost a zveřejnit nově na www.rodent.cz, z klubmorcat.cz odkázat na tento článek.
 2. Na web klubmorcat.cz umístit článek - Co je ÚOK a k čemu ji potřebujeme?, zpracuje Markéta Čacká
 3. Posílat požadavky ke schválení ze sboru posuzovatelů potkanů s předstihem do mailu všem členům ÚOK přímo, tj. na mail: uok@rodent.cz

Schůze ÚOK schválila:

 1. Formulář nového průkazu původu pro potkana laboratorního s platností 1.1.2013.
 2. Standard potkanů platný od 1.1.2013.
 3. Pravidla pro adepty na posuzovatele potkanů.
 4. Povinnost posuzovatelů ČSCH při posuzování výstav mimo ČSCH žádat delegačenku. Netýká se výstav posuzovaných v zahraničí. Delegačenku vystaví tajemnice ÚOK pí Lucie Dejmková na základě předchozí písemné žádosti posuzovatele adresované na sekretariát ČSCH.
 5. Zajištění prostoru pro bezpečné archivování PP morčat. Tajemnice Lucie Dejmková do 12.1.2012 požádá o přidělení místa na ČSCH, kde je možné tištěné PP uschovat.

Schůze ÚOK neschválila:

 1. Návrh na úpravu poplatku za vystavení titulu "Morče šampion" - rozdělit na 2 platby stejně jako je tomu u registrací

Schůze ÚOK vzala na vědomí:

 1. Akutní žádosti jsou projednávány a schvalovány prostřednictvím elektronické komunikace, i vzhledem k tomu, že šetří finanční prostředky rozpočtu UOK. Elektronické zápisy budou zaneseny do zápisu na následující fyzické schůzi UOK.
 2. Další schůze ÚOK 12.1.2013 od 13:00 - příprava na volební Aktiv ÚOK, který proběhne pravděpodobně 2.3.2013 ve velké zasedací místnosti ČSCH (závislé na volné zasedací místnosti na ČSCH).
 3. Kandidáti se mohou hlásit prostřednictvím kandidátních listů do 28.2.2013 zveřejněných na webu UOK CHMH - www.rodent.cz (do 28.2.2013 musí být žádost doručena). Vyplněné kandidátky zasílají elektronicky v příloze na adresu: uok@rodent.cz
 4. Sekce potkanů pod ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců bude fungovat i nadále v roce 2013.
 5. Stagnace chovu křečků pod hlavičkou ČSCH - pouze 4 registrovaní křečci za celý rok.
 6. Seznámení se vznikem nového klubu chovatelů potkanů mimo ČSCH.
 7. Platné pověření z 11.12.2011 specializované ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců se sídle v Praze vedením Plemenných knih morčat, potkanů a křečků. ZO CHMH zajistí výplaty registrátorů a osob pověřených vedením plemenných knih. Z každého registrovaného zvířete odvede ÚOK CHMH částku 5,- Kč do konce kalendářního roku. Z každého vydaného šampionátu a certifikátu CHS odvede 10,- Kč na účet ÚOK do konce kalendářního roku. V případě vzniku nové specializované ZO potkanů a křečků bude i tato ZO mít na základě předchozí žádosti k ÚOK možnost se podílet na vedení plemenných knih pro potkany a křečky od následujícího kalendářního roku, ve kterém podala žádost.
 8. V současné době jsou aktivní 4 posuzovatelé potkanů - Ing. Eva Heinová, Miroslava Veselá, Petra Zatočilová, Ing. Hana Havránková
 9. Zápis z jednání sboru posuzovatelů a ÚOK v Nitře.
 10. Přípravu školení posuzovatelů morčat EE v Praze.
 11. Sdělení Jiřího Dobiášovského - přípravu smlouvy na uskladnění nových klecí pro morčata v Rychnově nad Kněžnou generálním sekretářem p. Martinem Kabátem.