InformaceUOK
ÚOK - Organizační složka Českého svazu chovatelů z.s. Tisk

 

Je nejvyšší odborný orgán Českého svazu chovatelů pro řízení chovatelství příslušných druhů zvířat, má celorepublikovou působnost. Je volen ústřední konferencí delegátů sekce hlodavců na 5 let. Činnost a povinnosti ÚOK CHHL vychází ze stanov ČSCH a jejich výkladu.

Hlavními činnostmi v současné době je rozvoj jednotlivých odborností ve spolupráci s jednotlivými členy sboru posuzovatelů a odbornými subkomisemi, příprava a školení adeptů na posuzovatele a posuzovatelů, spolupráce s EE v rámci odbornosti morčat. Dále pak spolupráce s dalšími zahraničními svazy a kluby, zejména v Polsku a na Slovensku, práce na webu rodent.cz, příprava elektronické plemenné knihy.

Užívaná zkratka : ÚOK CHHL

Druhy zvířat v rámci naší sekce :

- morčata

- laboratorní potkani

- křeček zlatý

- myši

- ostatní drobní hlodavci

ÚOK CHHL přímo řídí základní specializované organizace:

Specializovaná organizace chovatelů morčat
Specializovaná organizace chovatelů potkanů

Povinnosti ÚOK (viz Stanovy ČSCH):

 1. zabezpečovat rozvoj chovatelství podle přijatých zásad a usneseni
 2. řídit činnost plemenných knih
 3. vychovávat, odborně školit a řídit posuzovatele a odborné funkcionáře, ustavovat orgány pro otázky posuzování zvířat
 4. navrhovat vlastní rozpočet, účelně hospodařit s přidělenými finančními prostředky a aktivně napomáhat vlastní činností k zajištění příjmové části rozpočtu odbornosti
 5. propagovat chovatelství, vydávat odborné a propagační materiály
 6. zabezpečovat informovanost členů
 7. připravovat směrnice, řády, pokyny v rámci své odbornosti
 8. pořádat školení, soutěže, výstavy, závody a jiné akce
 9. rozhodovat o odvoláních do rozhodnutí v odborných chovatelských záležitostech vydaných nižšími odbornými orgány
 10. aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů

Ústřední konference delegátů sekce hlodavců

Je zastupitelské shromáždění delegátů. Na konferenci posílají své delegáty specializované základní organizace ČSCH a oblastní, okresní, městské konference chovatelských odborností dle klíče, který je uveden v Organizačním řádu sekce hlodavců. Konference je svolávána zpravidla jedenkrát ročně.

Konference odbornosti volí jedenkrát za 5 let členy ÚOK CHHL.

Současnými členy ÚOKCHHL jsou:
Kroftová Andrea - předseda ÚOK CHHL a zástupce v sekci morčat v EE
Dobiášovský Jiří- místopředseda
Žák Pavel
Čacká Markéta - předseda sboru posuzovatelů potkanů
Koťátková Petra

Konferenci přísluší :

 1. schvalovat organizační řád odbornosti
 2. řídit odbornou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovatelství a provádět kontrolu jejich plnění
 3. volit a odvolávat členy ústřední odborné komise v souladu s organizačním řádem odbornosti
 4. volit členy své revizní komise
 5. schvalovat rozpočet odbornosti v rámci rozpočtových pravidel Svazu, projednávat výsledky hospodaření
 6. schvalovat směrnice, řády apod. pro odbornou chovatelskou činnost
 7. navrhovat kandidáty do ústředního výboru Svazu, ústřední revizní komise a pracovních komisí Svazu
 8. předkládat návrhy pro jednání ústředního výboru Svazu a valné hromady Svazu
 9. je odvolacím orgánem do rozhodnutí ústřední odborné komise

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A DOKUMENTY ČSCH